C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\logo.png

Informacja Zarządu „Lentex” S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), Zarząd „Lentex" S.A. niniejszym przedstawia następującą informację sporządzoną w oparciu o oświadczenie Rady Nadzorczej:

I.  Rada Nadzorcza dokonała w dniu 05 czerwca 2019 roku wyboru Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Firma Audytorska”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 oraz 2020, a także dokonania przeglądu półrocznego sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex w latach 2019-2020.

II.  Firma Audytorska została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III.  Firma Audytorska oraz członkowie jej zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

IV.  W Spółce oraz Grupie Kapitałowej Lentex przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją Firmy Audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

V.  Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Lubliniec, dnia 26 marca 2021 roku

Podpisy Członków Zarządu

 

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\tło.png