C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\logo.png

Szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze,

 

W imieniu Zarządu Lentex S.A. przekazuję na Państwa ręce skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. Grupa Kapitałowa Lentex zakończyła poprzedni rok obrotowy bardzo dobrymi wynikami finansowymi.

 

Grupa osiągnęła w 2020 roku przychody na poziomie 372,4 mln zł, wypracowała 52,5 mln zł zysku operacyjnego, 69,7 mln zł EBITDA oraz 43,3 mln zł zysku netto.

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\zdjęcie.png

Miniony rok był w działalności spółek z Grupy Kapitałowej Lentex zdeterminowany w szczególności pandemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i związaną z tym koniecznością szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie biznesowe. Zdecydowane I przemyślane działania podejmowane w poszczególnych segmentach działalności Grupy pozwoliły jednak w tym trudnym okresie na poprawę wyników osiągniętych w roku poprzednim (segment włóknin, podłóg oraz profili), bądź utrzymanie ich na zbliżonym poziomie (segment rur).

W roku 2020 najistotniejsze zdarzenia w ramach Grupy obejmowały:

  w segmencie włóknin realizację kolejnych modyfikacji posiadanych linii produkcyjnych celem zwiększenia wolumenu produkcji oraz wzrost sprzedaży w nowych branżach, w szczególności branży higienicznej;

 

  realizację w segmencie wykładzin projektu obejmującego opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej, który umożliwi produkcję nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie produktów;

 

wypłatę Akcjonariuszom jednostki dominującej dywidendy w wysokości 1,00 zł na akcję, co dało dywidendę w łącznej kwocie 43.971.523,00 zł;

 

umorzenie 2.442.918 sztuk akcji własnych Lentex S.A. nabytych w ramach istniejącego program skupu akcji własnych;

 

skup przez jednostkę zależną Gamrat S.A. 843.443 sztuk akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych, a następnie ich umorzenie, w tym realizacja transakcji pomiędzy Lentex S.A. a Gamrat S.A. obejmującej sprzedaż przez Lentex 777.895 sztuk akcji Gamrat.

W ramach Grupy Kapitałowej Lentex w 2021 roku planujemy szereg działań inwestycyjnych, których celem jest w głównej mierze zwiększenie wolumenu produkcji, poprawa konkurencyjności oferowanych produktów, poszerzenie oferowanego asortymentu czy optymalizacja wybranych procesów zachodzących w segmentach operacyjnych Grupy.

Dotychczasowa część 2021 roku pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość. Jako największe zagrożenie, poza nadal istniejącą niepewnością związaną z sytuacją pandemiczną, identyfikujemy rosnące ceny surowców, które mogą dotknać wszystkie segment operacyjne Grupy. Wierzymy jednak, że tak jak udało nam się stawić czoła trudnej sytuacji w poprzednim roku, także i w tym, bogatsi o zdobyte doświadczenia i pełni zaangażowania, będziemy kontynuować wzrost wartości poszczególnych spółek, jak i całej Grupy Kapitałowej Lentex.

W imieniu Zarządu oraz własnym, dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Klientom i Pracownikom oraz Zarządom spółek zależnych za zaangażowanie, zaufanie i owocną współpracę

Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Lentex S.A.C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\tło.png