C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\logo.png

Oświadczenia Rady Nadzorczej „Lentex” S.A.

I. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza „Lentex" S.A., po zapoznaniu się oraz dokonanej ocenie przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, tj.:

 - Jednostkowego sprawozdania finansowego „Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020;

 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020; oraz

 - Sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020;

oświadcza, co następuje:

1) Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe „Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku obrotowym 2020, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku.

2) Wskazane powyżej sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze stosownymi księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym, a także zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości.

Rada Nadzorcza oświadcza, że dokonała pozytywnej oceny wskazanych powyżej sprawozdań w szczególności na podstawie ich treści, projektów sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020, a także na podstawie spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w szczególności kluczowym biegłym rewidentem oraz na podstawie spotkań z Zarządem.

II. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rada Nadzorcza „Lentex" S.A. niniejszym oświadcza, iż:

1) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu (jeżeli dotyczy);

2) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

III. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rada Nadzorcza „Lentex" S.A. niniejszym oświadcza, iż:

1) Rada Nadzorcza dokonała w dniu 05 czerwca 2019 roku wyboru Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Firma Audytorska”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 oraz 2020, a także dokonania przeglądu półrocznego sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex w latach 2019-2020.

2) Firma Audytorska została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) Firma Audytorska oraz członkowie jej zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

4) W Spółce oraz Grupie Kapitałowej Lentex przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją Firmy Audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

5) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

 

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\List Prezesa\Jednostkowy\tło.png