C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Niefinansowy\Zdjęcia\tytułowa_2.png

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

ZA ROK 2020


Spis treści

I. WPROWADZENIE

1.1. O sprawozdaniu

1.2. Istotni interesariusze, zagadnienia, ryzyka oraz wskaźniki niefinansowe

II. OBSZAR ZARZĄDCZY

2.1. Model biznesowy

2.1.1. Organizacja i struktura

2.1.2. Otoczenie biznesowe

2.1.3. Cele i strategie

2.2. Ład zarządczy

2.2.1. Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania

2.2.2. System kontroli wewnętrznej

2.3. Zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym

III. OBSZAR ŚRODOWISKOWY

3.1. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: surowce i materiały

3.2. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia

3.3. Oddziaływanie bezpośrednie: woda i ścieki

3.4. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery

3.5. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: odpady i ścieki

3.6. Pozostałe aspekty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na środowisko

IV. OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY

4.1. Zagadnienia społeczne

4.1.1. Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenia publiczne

4.1.2. Stosunki z klientami

4.1.3. Monitoring poziomu satysfakcji

4.1.4. Informacje na temat możliwego wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo

4.1.5. Marketing i badania

4.1.6. Stosunki ze społecznościami

4.1.7. Bezpieczeństwo danych osobowych

4.2. Zagadnienia pracownicze

4.2.1. Poziom zatrudnienia

4.2.2. Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia

4.2.3. Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się

4.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

4.2.5. Szkolenia i rozwój zawodowy oraz ocena pracownicza

4.2.6. Zarządzanie różnorodnością

4.2.7. Prawa człowieka

4.2.8. Praca dzieci i praca przymusowa

4.3. Zarządzanie etyką

 


I.WPROWADZENIE

1.1O sprawozdaniu

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Lentex na temat informacji niefinansowych zostało sporządzone w oparciu o własne zasady uwzględniające przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej, dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych oraz krajowy Standard Informacji Niefinansowych (SIN), którego opracowanie było koordynowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).

Oświadczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

1.2. Istotni interesariusze, zagadnienia, ryzyka oraz wskaźniki niefinansowe

Grupa Kapitałowa Lentex przygotowując się do sporządzenia niniejszego raportu przeprowadziła badanie istotności, którego celem było ustalenie istotnych grup interesariuszy Grupy Kapitałowej Lentex.

W trakcie badania określono 5 istotnych grup interesariuszy oraz 7 istotnych zagadnień niefinansowych, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części raportu, a także zidentyfikowano istotne ryzyka niefinansowe oraz wytypowano kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy Kapitałowej Lentex.

ISTOTNE GRUPY INTERESARIUSZY

1) Pracownicy i partnerzy społeczni (pracownicy etatowi, potencjalni i byli pracownicy, związki zawodowe, pracownicy podwykonawców i dostawców)

2) Klienci

3) Dostawcy i Partnerzy Biznesowi

4) Akcjonariusze

5) Społeczność lokalna przy zakładach produkcyjnych Grupy

ISTOTNE ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE

I.   Środowiskowe

1) Surowce, materiały i woda

2) Paliwa i energia

3) Emisje do atmosfery

4) Odpady i ścieki

II.   Pracownicze, społeczne i praw człowieka

1) Zagadnienia społeczne

2) Zagadnienia pracownicze

3) Zagadnienia etyczne

ISTOTNE RYZYKA NIEFINANSOWE

1) Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników;

2) Ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników;

3) Ryzyko związane z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych w wyniku procesów produkcyjnych;

4) Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasady równych szans dla wszystkich pracowników Grupy;

5) Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną;

6) Ryzyko związane z naruszeniem podstawowych praw człowieka przez dostawców surowców
i materiałów;

7) Ryzyko zaistnienia przypadków korupcji, łapownictwa lub innego rodzaju nadużyć;

8) Ryzyko naruszenia przepisów krajowych oraz unijnych związanych z posiadaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności obowiązków informacyjnych, oraz związane z tym ryzyko nałożenia na Spółkę sankcji i kar pieniężnych;

9) Ryzyko środowiskowe;

10)Ryzyko związane z sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2

ISTOTNE WSKAŹNIKI NIEFINANSOWE

Obraz 3

Zarząd „Lentex” S.A. podjął decyzję, że następne badanie istotności istotnych grup interesariuszy, zagadnień i ryzyk niefinansowych, a także wskaźników jest planowane na pierwszą połowę br. roku. Jednocześnie kolejne badania będą wykonywane w cyklu trzyletnim, chyba że przed upływem kolejnego cyklu wystąpią czynniki, które w ocenie Zarządu będą uzasadniały wcześniejsze przeprowadzenie badania.

Na podstawie wyników najbliższego badania zakres powyższych danych może ulec zmianie, co zostanie opisane w sprawozdaniu za rok 2021.


 

II. OBSZAR ZARZĄDCZY

2.1. Model biznesowy

2.1.1. Organizacja i struktura

Grupa Kapitałowa Lentex składa się z jednostki dominującej – „Lentex” S.A. – oraz spółek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Gamrat.

 

Obraz 4

 

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, informacja i dane niefinansowe ujęte w sprawozdaniu grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych powinny obejmować jednostki tworzące grupę kapitałową na dany dzień bilansowy, tj. jednostkę dominującą    i wszystkie jednostki zależne (kryterium kontroli), dlatego też sprawozdanie nie musi obejmować jednostek, które na dany dzień bilansowy przestały spełniać ustawową definicję jednostek zależnych (np. w wyniku sprzedaży).

„Lentex” S.A. jest spółką, której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych   w Warszawie S.A. i która zadebiutowała na giełdzie w dniu 8 maja 1997 r.

Obraz 8

2.1.2. Otoczenie biznesowe

Grupa Kapitałowa Lentex prowadzi działalność produkcyjną i handlową w następujących segmentach operacyjnych

 

Obraz 12

 

W zależności od segmentu sprzedaż wyrobów realizowana jest z wykorzystaniem różnych kanałów sprzedaży.

 

Tabela 1 Kanały sprzedaży produktów Grupy

Obraz 13

Niektóre z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lentex od wielu lat współpracują z takimi sieciami jak: Castorama, Leroy Merlin, Komfort, OBI, Merkury Market, PSB.

Blisko 55% naszych produktów jest sprzedawanych na rynkach zagranicznych - zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak również poza jej terytorium: nasi odbiorcy znajdują się w Ameryce Północnej (np. Stany Zjednoczone), Afryce (np. Algieria, Libia, Kenia) i Azji (np. Singapur, Jordania, Arabia Saudyjska).

Celem Grupy Kapitałowej Lentex jest budowanie trwałych relacji z klientem, które pozwolą na szybkie diagnozowanie zmieniających się oczekiwań. Grupa Kapitałowa Lentex na bieżąco reaguje na zmiany związane z rozszerzeniem rynków zbytu lub wymagania poszczególnych rynków, dostosowując chociażby struktury i zasoby pionów handlowych (np. zatrudnienie obcokrajowców z językiem arabskim, wyodrębnienie w obrębie pionu handlowego zespołu automotive, dedykowanego do bieżącego reagowania na potrzeby klientów z branży).

Tabela 2 Rynki zbytu produktów Grupy

Obraz 2

Instrumenty polityki handlowej

W zależności od kategorii odbiorcy oraz rynku zbytu, Grupa Kapitałowa Lentex sprzedaje swoje produkty na warunkach zawartych w umowach handlowych, zdefiniowanych w przetargach oraz na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem. Warunki handlowe określają m.in.: wysokość bonusów i opłat marketingowych (np. kanał DIY), cenniki (np. kanał tradycyjny) oraz indywidualne upusty oraz warunki płatności i dostaw.

Zakup surowców

Produkcja wyrobów zgodna z oczekiwaniami naszych klientów determinuje wybór właściwych dostawców surowców, opakowań oraz firm świadczących usługi transportowe.

Tabela 3 Dostawcy kluczowych surowców do produkcji w zależności od segmentu

Obraz 16

Surowce niezbędne do procesów produkcyjnych sprowadzane są transportem samochodowym lub morskim. Oczekiwane parametry surowców są weryfikowane przez Działy Technologii i Kontroli Jakości na podstawie badań laboratoryjnych oraz podczas prób technologicznych.

2.1.3. Cele i strategie

Grupa Kapitałowa Lentex jest rozpoznawalnym na rynku producentem wyrobów włókninowych, wykładzin podłogowych oraz profili PVC. Na ofertę Grupy Kapitałowej Lentex składa się wiele produktów, zróżnicowanych pod względem parametrów technologicznych, wytrzymałościowych i estetycznych w zależności od zastosowania i przeznaczenia.

Spółki w Grupie Kapitałowej Lentex nieustannie doskonalą procesy wytwarzania, przykładając niezwykłą wagę do jakości oraz oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.

Nadrzędnym celem strategii Grupy Kapitałowej Lentex jest wzrost wartości dla Akcjonariuszy poprzez wzrost organiczny               i akwizycje.

Grupa Kapitałowa Lentex prowadzi biznes społecznie odpowiedzialny, z poszanowaniem aspektów środowiskowych i praw człowieka.

Ważnym elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Lentex jest dywersyfikacja produktowa i geograficzna, przez co Grupa minimalizuje wpływ czynników makroekonomicznych i politycznych na działalność w poszczególnych segmentach.

2.2. Ład zarządczy

Struktura zarządcza w poszczególnych spółkach z Grupy Kapitałowej Lentex oparta jest na bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz na utworzonych na ich podstawie wewnętrznych aktach normatywnych, tj.: statuty, regulaminy walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej czy regulaminy organizacyjne. Wewnętrzne akty normatywne w poszczególnych spółkach Grupy tworzone są w sposób mający zapewnić efektywne zarządzanie poszczególnymi spółkami.

2.2.1. Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania

W Grupie Kapitałowej Lentex funkcjonują następujące certyfikowane systemy zarzadzania:

 

  PN-EN ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 23 czerwiec 2022 roku („Lentex” S.A.);

  PN-EN ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 17 sierpnia 2021 roku („Gamrat” S.A.);

  PN-EN ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 17 sierpnia 2021 roku („Gamrat” S.A.);

  Certyfikat FSC – Certyfikat łańcucha dostaw dla firm korzystających z produktów leśnych w celu potwierdzenia możliwości śledzenia pochodzenia drewna. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 04 czerwca 2024 („Lentex” S.A.);

  IATF 16949: 2016- System zarządzania jakością w przemyśle samochodowym. Certyfikat uzyskany z terminem ważności               02 października 2022 („Lentex” S.A.).

2.2.2. System kontroli wewnętrznej

Poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej Lentex nie posiadają sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne spółek, a także przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez zarządy poszczególnych spółek oraz w ramach szeregu procedur istniejącym w tym zakresie w poszczególnych spółkach, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności. Ważne miejsce w systemie kontroli wewnętrznej zajmują Rady Nadzorcze poszczególnych spółek.

2.3. Zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym

Zarząd jednostki dominującej monitoruje w trybie ciągłym wszelkie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, które mogą wpłynąć na „Lentex” S.A. i Grupę Kapitałową Lentex.

Zarządy poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy identyfikują potencjalne ryzyka, analizują je i ewaluują możliwość ich wystąpienia. Na tej podstawie podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożeń.

Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników

Działalność i rozwój Grupy uzależnione są od kompetencji i lojalności jej pracowników, zarówno wykwalifikowanej kadry produkcyjnej czy kluczowej kadry menadżerskiej, jak i Zarządu. Utrata członka kadry zarządzającej lub pracownika kluczowego zawsze jest wyzwaniem dla organizacji.

Dynamiczny rozwój poszczególnych spółek Grupy w ostatnich latach pociągał za sobą również konieczność zatrudnienia większej ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników. Mając na uwadze obecną sytuację na rynku pracy, nie można wykluczyć ryzyka, iż dalsza rozbudowa zespołu może być utrudniona, opóźniona w czasie, a nawet, może zaistnieć sytuacja w której rekrutacja na takie stanowiska może zakończyć się nieznalezieniem kandydata o odpowiednich kwalifikacjach. Taka okoliczność mogłaby wpłynąć na spowolnienie lub zahamowanie dalszego rozwoju danej Spółki w stosunku do pierwotnych założeń.

W Grupie znane są przypadki odejść pracowników ze stanowisk istotnych dla danej Spółki. Przyczyną tych odejść w głównej mierze była chęć zmiany, zdobycia nowego doświadczenia w innych obszarach, niż te, w których pracownik się realizował dotychczas, ale również chęć większego zarobku. W największym stopniu ryzyko to dotyczy młodszej części kadry, tj. grupy mniej związanej sentymentalnie z Firmą, bardziej mobilnej, znającej języki obce, bardziej przystosowanej do współczesnych wyzwań, nastawionej na większą konsumpcję dóbr i większą wygodę życia, nie związanej z silnymi aspektami społeczno-socjalnymi (dom, liczna miejscowa rodzina itp.). Wielu młodych wykształconych ludzi szuka pracy w dużych miastach czy aglomeracjach miejskich oferujących oprócz pracy w dużych korporacjach również wiele atrakcji kulturalnych itp., dlatego też niezbyt chętnie godzą się na migrację do mniejszych ośrodków miejskich, a jeżeli godzą się na nią, to często ich oczekiwania finansowe są niewspółmierne do kwalifikacji.

By zagwarantować płynność działania w Grupie Lentex i zminimalizować ryzyko powstania sytuacji, w której stanowisko kluczowe dla firmy pozostanie nieobsadzone, Spółki Grupy stosują zasadę zastępowalności, mającą na celu wdrożenie w kluczowe obowiązki nie jednej, a kilku osób, czy też nadawanie uprawnień do czynności nie jednej, a kilku osobom. Takie działania pozwalają zagwarantować firmie stabilność nawet w sytuacji utraty kluczowych pracowników czy kadry zarządzającej.

 

Ryzyko związane z trudnością w pozyskiwaniu nowych pracowników

Lokalny rynek pracy oferuje niewielką liczbę szczególnie poszukiwanych fachowców jak elektrycy, mechanicy, automatycy, pracownicy obsługujący maszyny itp. Oprócz znacznego stopnia emigracji zarobkowej, problem stworzyła luka w szkolnictwie zawodowym, gdyż absolwenci szkół średnich często nie posiadają umiejętności koniecznych do wykonywania zawodów specjalistycznych. Nowym, w szczególności młodym pracownikom, łatwo porzucić pracę z dnia na dzień bez podania przyczyn. Dostępni pracownicy na lokalnym rynku pracy, to często ludzie niespełnieni zawodowo, po długotrwałych okresach braku zatrudnienia lub po zatrudnieniu w tzw. „szarej strefie”, których trudno zmotywować poziomem oferowanych wynagrodzeń, atrakcyjności pracy. Zdarzenia te wraz z ciągle odczuwalną tendencją, w której to pracownik ma wybór spośród kliku ofert pracy spowodowały, że pozyskanie kandydata nawet bez doświadczenia jest utrudnione. W związku z tymi zjawiskami zostały wprowadzone działania zaradcze takie jak premia za polecenie pracownika, nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się aktywizacją osób bezrobotnych czy wprowadzeniem stawek minimalnych w zakładzie wyższych niż minimalna krajowa. Działania te mają na celu pozyskanie większej ilości kandydatów do procesów rekrutacyjnych, a tym samym zmniejszenie ryzyka braku obsady miejsc pracy.

Ponadto w „Lentex” S.A. został również stworzony plan awaryjny na wypadek braku obsady. Jego skuteczność została zweryfikowana podczas symulacji. Takie działania pozwalają nam sprawnie i szybko zareagować w sytuacji kryzysowej związanej z brakiem odpowiedniej obsady stanowisk pracy.

Ryzyko związane z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych w wyniku procesów produkcyjnych

W działalności każdej ze spółek Grupy Lentex powstają odpady niebezpieczne. Jednakże ze względu na profil prowadzonej produkcji, ilość odpadów niebezpiecznych jest niewielka i bardziej związana z utrzymaniem parku maszynowego i całej infrastruktury spółek niż z samą produkcją. Pomimo niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych Grupa Kapitałowa uważnie prowadzi działania dotyczące gospodarki odpadów, gdyż rozumie, że nawet tak mała ilość odpadów niebezpiecznych może stanowić zagrożenie dla pracowników oraz środowiska naturalnego. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki odpadami prowadzą komórki odpowiedzialne za ochronę środowiska w poszczególnych spółkach. Działają one w oparciu o przepisy krajowe, unijne, jak i wewnątrzzakładowe. Zadaniem ich jest maksymalne ograniczenie wpływu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na ludzi i środowisko naturalne.

Aby ograniczyć wpływ odpadów niebezpiecznych Grupa Lentex stara się stosować sposoby produkcji oraz surowce, które zapobiegają ich powstawaniu lub pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie. Pomimo przestrzegania zasad postępowania z wytworzonymi odpadami oraz maksymalnemu ograniczaniu ryzyka związanego z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, nieustannie doskonalony jest cały ten proces.

Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasady równych szans dla wszystkich pracowników Grupy

Priorytetem dla Grupy Kapitałowej jest wyeliminowanie jakichkolwiek przejawów zróżnicowania zarówno w odniesieniu do kandydatów do pracy jak i pracowników Grupy. Głównym celem jest zagwarantowanie, aby na poszczególnych etapach współpracy każdy mógł mieć zapewnione takie same możliwości. Ze względu na globalny charakter działalności Grupy, szanujemy wszelką różnorodność językową, kulturową, jak i religijną. Równość szans jako zasada, została wprost ujęta w Kodeksie Etyki „Lentex” S.A., stanowiąc tym samym filar, na którym opiera się działalność Spółki. Dbanie o równość szans to przede wszystkim eliminacja barier, które stanowią ryzyko dla nieprzestrzegania niniejszej zasady. Mając na uwadze regulacje zawarte w dyrektywach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych, przyjęto podejście do zasady równych szans na dwóch płaszczyznach. Pierwsza odnosi się do zakazu różnicowania pracowników ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, rodzaj umowy o pracę czy też wymiar czasu pracy. Natomiast druga płaszczyzna, obejmuje równe szanse dla każdego pracownika w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, szkoleń, rozwoju i awansów zawodowych wraz ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń. Ponadto, wprowadzone mechanizmy zgłaszania naruszenia obowiązujących zasad, gwarantują rzetelne i obiektywne rozpatrzenie sprawy. Co więcej, wobec osoby zgłaszającej nie mogą być zastosowane sankcje czy też negatywne konsekwencje spowodowane zasygnalizowaniem naruszenia. Zatem ochrona osoby zgłaszającej jest dodatkowym elementem, który ma umocnić poczucie bezpieczeństwa i poszanowania praw pracownika. Przestrzeganie zasady równych szans jest fundamentalne podczas tworzenia dokumentów wewnętrznych organizacji, w szczególności takich jak regulamin pracy czy też regulamin wynagradzania. Odwołanie się do tej zasady w aktach stanowionych, jest jednoznacznym komunikatem dla pracowników, wskazującym na brak tolerancji dla wszelkich działań naruszających równość szans. Chcielibyśmy również podkreślić, że wprowadzone wewnętrznie procedury antymobbingowe, są dodatkowym gwarantem przestrzegania elementarnych zasad oraz środkiem mającym na celu eliminację niepożądanych zjawisk.

Działania Grupy Kapitałowej oraz jednoznaczne stanowisko opowiadające się za przestrzeganiem zasady równych szans dla pracowników skutkuje brakiem stwierdzonych w 2020 roku, a także w latach poprzednich przypadków naruszenia przedmiotowej zasady.

Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną

Prowadzenie działalności produkcyjnej niesie ze sobą ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Grupa Kapitałowa Lentex prowadzi nieustanne działania dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez:

  zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;

  przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

  systematyczne identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń i czynników szkodliwych oraz podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego;

  szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników;

  uwzględnienie roli wszystkich pracowników Spółki oraz ich angażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grupa nie wdrożyła jednolitej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jednakże poszczególne polityki Spółek są zbieżne w kluczowych punktach.

Ryzyko związane z naruszeniem podstawowych praw człowieka przez dostawców surowców i materiałów

Grupa Kapitałowa Lentex współpracuje z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. Działania Grupy są adresowane do wielu grup interesariuszy. Podejmując współpracę, oczekujemy od Kontrahenta przestrzegania praw człowieka. W sposób transparentny przekazujemy nasze oczekiwania wobec współpracowników i wymagamy deklaracji dla ich poszanowania. Nasze relacje biznesowe opierają się na wzajemnym wypełnianiu obowiązków wynikających z przestrzegania praw człowieka. Dostępny dla każdego Kodeks Etyki Lentex S.A., który formułuje wymogi oraz oczekiwania adresowane do potencjalnych dostawców i klientów, jest sygnałem braku akceptacji dla naruszania praw. Mając świadomość jak istotnym jest wybór odpowiednich dostawców, jedną z płaszczyzn, którą badamy przy wyborze współpracowników jest właśnie funkcjonowanie podmiotu w aspekcie przestrzegania praw człowieka. Wiemy, jak ważnym dla naszych Klientów jest spełnianie najwyższych standardów w tym zakresie. Nieustannie szukamy alternatywnych źródeł pozyskiwania surowców tak, aby być w jak największym stopniu niezależnym od dominacji jednego podmiotu. Celem naszego postępowania jest przeciwdziałanie sytuacji w której moglibyśmy pośrednio naruszać prawa człowieka. Możliwość zmiany w przypadku nieprzestrzegania przez partnera biznesowego praw człowieka jest dla nas środkiem do zapobiegania ewentualnych nadużyć. Ponadto, w trakcie współpracy bieżąco monitorujemy naszych partnerów bowiem chcemy mieć nieustannie wpływ na kształt naszego otoczenia biznesowego.

Ryzyko zaistnienia przypadków korupcji, łapownictwa lub innego rodzaju nadużyć

Rosnące oczekiwanie inwestorów w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorstwo wartości społecznych i niematerialnych stanowi wyzwanie dla Spółek. Konieczność zapewnienia przejrzystości podejmowanych przez Grupę decyzji wraz działaniem związanym z zapobieganiem zjawisku korupcji istotnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Sektor produkcyjny jak i otoczenie, w którym działa Grupa, narażone jest na ryzyko wystąpienia nadużyć. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej wewnętrznie regulują kwestie przeciwdziałania korupcji, łapownictwu i nadużyciom. Podmiot dominujący Lentex S.A. podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku korupcji na dwóch płaszczyznach, wewnętrznej i zewnętrznej. W kontaktach z klientami i partnerami promujemy postawę biznesu opartego na etyce. Kodeks Etyki wprowadzony przez „Lentex” S.A. wprost statuuje, iż nie są akceptowane żadne zachowania mające znamiona korupcji. Treść dokumentu jest dostępna zarówno dla pracowników jak i podmiotów zewnętrznych. Mając świadomość istnienia ryzyka wystąpienia przypadków korupcji, łapownictwa lub innego rodzaju nadużyć, wewnętrznie podejmowane są czynności uświadamiające pracowników każdego szczebla o niebezpieczeństwach wynikających z przedmiotowych zjawisk. Naszym celem jest zapewnienie zgodności działania z prawem oraz wprowadzonymi w organizacji normami postępowania.

Ryzyko naruszenia przepisów krajowych oraz unijnych związanych z posiadaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności obowiązków informacyjnych, oraz związane z tym ryzyko nałożenia na Spółkę sankcji i kar pieniężnych

„Lentex” S.A. posiadając status spółki publicznej oraz będąc emitentem papierów wartościowych, jest zobowiązany do przekazywania informacji w formie raportów bieżących i okresowych o działalności Spółki i Grupy. Informacje winny być przekazywane w sposób transparentny i rzetelny odnosząc się w swym przedmiocie do sytuacji gospodarczej i finansowej. Poprzez przekazywanie informacji o działalności przedsiębiorstwa inni uczestnicy rynku mają możliwość stałego i dokładnego zapoznania się z sytuacją ekonomiczną firmy. Udzielanie rzetelnej informacji jest podstawą współczesnego funkcjonowania rynku giełdowego. Mamy świadomość, jak istotne jest właściwe spełnianie powyższych obowiązków zarówno w stosunku do potencjalnych inwestorów jak i organów nadzoru. Zakres informacji jakie powinien udostępniać emitent, ze względu na rodzaj, jak i formę, jest uregulowany restrykcyjnie. Mogące pojawić się naruszenia w postaci niezachowania ustawowego terminu lub raportowanie w sposób niezgodny z wymogami stanowi istotne ryzyko dla Spółki. Wszelkie nieprawidłowości skutkują rozpoczęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli, które mogą zakończyć się nałożeniem sankcji. Zatem istotnym jest, aby poprzez przekazywane informacje budować zaufanie inwestorów oraz przekazywać dane w sposób zgodny z regulacjami.

Ryzyko środowiskowe

Każda ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lentex posiada – oprócz pozwoleń regulujących zakres korzystania ze środowiska – własną Politykę Środowiskową oraz zarządzenia wewnętrzne dotyczące ograniczania wpływu na środowisko. Pomimo, że w Grupie nie jest prowadzona wspólna polityka środowiskowa, to działania w tym zakresie mają wiele wspólnego i sprowadzają się głównie do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne.

Spółka Lentex stawia sobie za cel prowadzenie produkcji wykładzin i włóknin w sposób odpowiedzialny za zdrowie ludzi i środowisko. Zgodnie z Polityką Środowiskową Spółka zobowiązuje się do ciągłego ograniczania wpływu na środowisko naturalne poprzez:

  przestrzeganie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania Spółki w aspekcie ochrony środowiska zgodnie z prawem krajowym oraz europejskim;

  monitorowanie i ocenę wpływu funkcjonowania Spółki na środowisko;

  uwzględnienie w planach rozwoju zamierzeń prowadzących do poprawy skuteczności działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska;

  tworzenie klimatu firmy przyjaznej dla środowiska;

  ciągłe doskonalenie oraz zapobieganie zanieczyszczeniom;

  zobowiązanie do wzmocnienia zarządzania środowiskiem i odpowiedzialności społecznej oraz zapewnienia przywództwa w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju poprzez przykłady zarządzania, zaangażowanie pracowników i zaangażowanie społeczne.

Wśród zadań Polityki Środowiskowej Spółki Lentex znajduje się:

  przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych;

  zapobieganie zagrożeniom środowiskowym;

  podnoszenie środowiskowej świadomości personelu;

  zmniejszanie zużycia czynników energetycznych oraz ograniczanie do niezbędnego minimum zużycia wody na cele technologiczne;

  ograniczanie ilości substancji emitowanych do atmosfery;

  zapewnienie sprawnego informowania zainteresowanych stron o wpływie działalności Spółki na środowisko;

  ciągłe ograniczanie oddziaływania na środowisko poprzez wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

W spółkach Grupy prowadzone są szkolenia i audyty podnoszące świadomość zatrudnionych pracowników w zakresie konieczności podejmowania działań zmierzających do ochrony zasobów naturalnych oraz ochrony środowiska naturalnego. Przykładem są przeprowadzane w „Lentex” S.A. audyty, które poza realizacją powyższych zadań mają na celu prowadzenie nadzoru nad tymi działaniami.

W roku 2020 przeprowadzono 52 planowe audyty, z czego z siedmiu utworzono raport wymagający działań naprawczych. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono takiej konieczności. Większość audytów dotyczyła obszaru odpadów (wiązała się z ich segregacją i składowaniem) oraz obszaru oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.

Ponadto w Grupie przeprowadzane są szkolenia (według założonego planu i na bieżąco według potrzeb) w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, umiejętnego reagowania na zaistniałe awarie środowiskowe.

 

Ryzyko związane z sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2

Ogłoszona pandemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19) i związane z nią nie tylko krajowe, ale i ogólnoświatowe konsekwencje epidemiologiczne, mogą wpłynąć na działalność, możliwości rozwoju i kondycję finansową. Ryzyka jakie mogą wystąpić to między innymi przerwy w dostawach surowców, zwiększone koszty prowadzenia działalności, pogorszona sytuacja logistyczna, kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy czy problemami z zasobami ludzkimi.

Grupa Kapitałowa w odpowiedzi na ryzyko związane z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podjęła w szczególności następujące działania:

  opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego i zapoznanie z nią wszystkich pracowników Spółki oraz wszystkich osób wizytujących

  opracowanie Procedury Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i funkcjonowania spółki w trakcie pandemii COVID-19;

  wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania ochrony ust i nosa dla wszystkich stanowisk pracy oraz dla wszystkich                       osób wizytujących;

  wyposażenie wszystkich pojazdów służbowych w płyny do dezynfekcji powierzchni;

  wprowadzenie zasad bezpiecznego funkcjonowania Spółki podczas pandemii, tj. zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra                  od  siebie, zapewnienie odpowiedniej odległości w szatniach, jadalniach itp.;

  ograniczenie do minimum ruchu osobowego na terenie Spółki;

  ograniczenie spotkań między pracownikami działów do niezbędnego minimum;

  wywieszenie informacji na temat skutecznego mycia rąk, dezynfekcji rąk itp.;

  wyznaczenie Izolatki dla osoby przebywającej na terenie Spółki, u której są symptomy koronawirusa;

  częste mycie i dezynfekcja wspólnych stref, korytarzy, łazienek, balustrad, klamek.     

III. OBSZAR ŚRODOWISKOWY

3.1. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: surowce i materiały

Grupa Kapitałowa Lentex stara się opierać produkcję na sprawdzonych surowcach, jak najmniej szkodliwych dla środowiska i posiadających odpowiednie certyfikaty. Wynika to zarówno z prowadzonych w Grupie polityk środowiskowych, jak i wymagań klientów. Większość strategicznych partnerów, oprócz standardowo przestrzeganych norm środowiskowych, zachęca nas do wspierania idei ochrony środowiska.

Wykładziny – poza atestem higienicznym– są również testowane pod kątem emisji lotnych związków organicznych podczas użytkowania. Wszystkie posiadają najwyższą klasę A+.

W aspekcie środowiskowym surowce w Spółce Lentex nadzorowane są dwutorowo. Z jednej strony wymagania odnośnie produktów określają odbiorcy (przykład stanowi produkcja dla branży automotive, gdzie wymagane jest posiadanie ISO 9001), z drugiej strony sama Spółka wymaga, aby sprowadzona do produkcji wiskoza posiadała odpowiednie certyfikaty. Produkcja włóknin również posiada Certyfikaty OEKO-TEX®, informujący o braku szkodliwości dla zdrowia ludzkiego w trakcie i po przetworzeniu. OEKO-TEX® Standard 100 jest jednolitym na całym świecie systemem badań i certyfikacji, dla surowców włókienniczych, półproduktów i wyrobów na wszystkich poziomach obróbki. System zawiera ponad 100 parametrów i obejmuje również parametry mające znaczenie profilaktyczne. W ten sposób zagwarantowany jest poziom bezpieczeństwa wykraczający daleko poza wytyczne ustawowe.

W „Gamrat” S.A., podobnie jak w roku poprzednim, podstawowe surowce stosowane w produkcji stanowią substancje stałe, niestwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego. Emisja może wystąpić jedynie na etapie przygotowania mieszanek do produkcji oraz magazynowania surowców. Wszystkie urządzenia: mieszalniki, zbiorniki magazynowe, instalacje przesyłowe itp. wyposażone są w filtry o wysokiej skuteczności odpylania (powyżej 99%). Praktycznie wszystkie produkowane wyroby posiadają certyfikaty i deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne PZH. Odpady powstające w trakcie rozruchu technologicznego są poddawane procesowi odzysku we własnej instalacji i w formie granulatu zawracane do produkcji.

Tabela 4 Wskaźnik zużycia surowców w Grupie

Obraz 18

3.2. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia

Energia

W Grupie Kapitałowej Lentex, podobnie jak w roku poprzednim, w 2020 roku występowało bardzo duże zróżnicowanie zaopatrywania się w energię, uzależnione przede wszystkim od profilu produkcji.

„Lentex” S.A. stawia głównie na gaz ziemny, wybierając źródło energii nienależące do odnawialnych, ale na pewno do najmniej szkodliwych spośród paliw konwencjonalnych. Pomimo, że gaz ziemny na równi z ropą naftową jest coraz trudniej dostępny i coraz droższy, to pozostawia po zużyciu najmniejszy tzw. „ślad węglowy”. Stosowanie gazu ziemnego jest dla firmy dobrym rozwiązaniem pod kątem ekologicznym, a jak wskazują ceny paliw, również pod kątem finansowym. Dlatego też w chwili obecnej, gaz ziemny jest głównym źródłem energii wykorzystywanym w procesach suszenia wyrobu.

Generalnie zużycie gazu w „Lentex” S.A. zwiększyło się w porównaniu do roku poprzedniego z 1 766 tys. m3 na 2 190 tys m3, natomiast w spółce Gamrat S.A. zużycie gazu nadal pozostaje na zerowym poziomie.

Tabela 5 Wskaźnik zużycia gazu ziemnego w Grupie

Obraz 19

 

Obraz 20

Rysunek 1 Zużycie gazu ziemnego w Grupie

Energia elektryczna jest drugim, znaczącym źródłem energii w działalności Grupy, stanowi też ważny czynnik korzystania ze środowiska. Zakupiona przez Grupę energia jest wytwarzana przez elektrownie węglowe, dlatego też z pozoru czysta energia pozostawia również znaczący ślad węglowy. W spółce Gamrat część zużytej energii elektrycznej, jeszcze w 2019 roku pochodziła z produkcji własnej, obecnie natomiast energia kupowana jest w całości od podmiotu zewnętrznego. Jak widać z poniższego wykresu, zużycie energii elektrycznej w Grupie Lentex zwiększyło się w porównaniu do roku poprzedniego o 34%. Wynika to głównie ze zwiększenia obrotów w Grupie Lentex.

Obraz 21

Rysunek 2 Zużycie energii elektrycznej w Grupie [w GJ]

 

Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej wszelkie procesy technologiczne prowadzone są z jak najmniejszym udziałem niewymaganych w danym procesie napędów elektrycznych. W „Lentex” S.A. znaczna część silników elektrycznych pracuje pod kontrolą przemienników częstotliwości, które pozwalają na optymalną regulację obrotów i tym samym na osiągnięcie oszczędności. Sukcesywnie oświetlenie wymieniane jest na energooszczędne. Cała powierzchnia hal produkcyjnych została podzielona na obszary z osobnym zasilaniem, co daje możliwość wyłączenia oświetlenia w nieużywanej części.

Tabela 6 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w Grupie

Obraz 22

Trzecim, istotnym źródłem energii wykorzystywanej w Grupie jest energia cieplna. W każdym z podmiotów pozyskiwana jest w inny sposób. Spółka Lentex część ciepła wytwarza we własnej kotłowni olejowo – gazowej, a część zakupuje od podmiotu zewnętrznego. „Gamrat” S.A. jako jedyna spółka Grupy w poprzednich latach, całość energii cieplnej niezbędnej do funkcjonowania, wytwarzała we własnym zakresie. Jednak po wyodrębnieniu się spółki „Gamrat Energia” Sp. z o.o., „Gamrat” S.A. przestał wytwarzać energię we własnym zakresie, a rozpoczął jej zakup.

Poniższy wykres przedstawia skalę zużycia energii cieplnej oraz metody jej pozyskania.

Obraz 24

Rysunek 3 Zużycie energii cieplnej w Grupie [w GJ]

 

Tabela 7 Wskaźnik zużycia energii cieplnej w Grupie