C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\27.png

 

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\28.png

Obraz 1055

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

ORAZ

GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2020

 

 

 

 

Spis treści

1. Informacje wstępne

1.1. Informacje ogólne o Emitencie

1.2. Informacje wstępne o Grupie Kapitałowej Lentex

2. Informacja o podstawowych produktach i towarach

2.1. Wykładziny - oferowane przez „Lentex” S.A.

2.2. Włókniny - oferowane przez „Lentex” S.A.

2.3. Profile - oferowane przez „Gamrat” S.A., „Devorex” EAD oraz „PD Profil” Sp. z o.o.

2.4. Rury - oferowane przez „Gamrat” S.A.

2.5. Pozostałe – „Gamrat” S.A.

3. Rynki zbytu

3.1. „Lentex” S.A. – podział ogólnej wartości sprzedaży ze względu na rynki zbytu

3.2. Grupa Kapitałowa Gamrat - podział ogólnej wartości sprzedaży ze względu na rynki zbytu

4. Zaopatrzenie

4.1. „Lentex” S.A. - Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji

4.2. „Gamrat” S.A. - Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji

4.3. Grupa Kapitałowa Devorex – Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji

5. Sytuacja kadrowa w Grupie Kapitałowej Lentex

5.1. „Lentex” S.A. – sytuacja kadrowa

5.2. „Gamrat” S.A. – sytuacja kadrowa

5.3. „Devorex” EAD – sytuacja kadrowa

5.4. „Gamrat WPC” Sp. z o.o. – sytuacja kadrowa

5.5. „PD Profil” Sp. z o.o. – sytuacja kadrowa

6. Inwestycje

6.1. „Lentex” S.A.

6.2. Grupa Kapitałowa Gamrat

7. Ochrona środowiska

7.1. „Lentex” S.A.

7.2. Grupa Kapitałowa Gamrat

8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi

9. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

10. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

10.1. Zewnętrzne czynniki ryzyka

10.2. Wewnętrzne czynniki ryzyka

11. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej

12. Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

12.1. Zestawienie podstawowych wielkości ekonomicznych „Lentex” S.A.

12.2. Wynik działalności operacyjnej

12.3. Działalność finansowa

12.4. Wynik na działalności gospodarczej

12.5. Ocena sytuacji finansowej Spółki

12.6. Wskaźniki efektywności finansowej w latach 2020 i 2019

12.7. Zestawienie podstawowych wielkości ekonomicznych- Grupa

12.8. Działalność finansowa

12.9. Wynik na działalności gospodarczej

12.10. Ocena sytuacji finansowej Grupy

12.11. Ważniejsze wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Grupy w 2019 roku

12.12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na działalność emitenta oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki

12.13. Przewidywany rozwój Grupy

13. Informacje dodatkowe

13.1. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

13.2. Zdarzenia po dniu bilansowym

13.3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

13.4. Informacja o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

13.5. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym emitenta

13.6. Informacja o sposobie wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych

13.7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok

13.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

13.9. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową

13.10. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

13.11. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta

13.12. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.

13.13. Informacje o znanych emitentowi umowach (również po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić   zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

13.14. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

13.15. Informacja o umowie z podmiotem uprawnionym do badania

13.16. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w „Lentex" S.A. w roku obrotowym 2020

 

1. Informacje wstępne

1.1. Informacje ogólne o Emitencie

Z dniem 1 września 1995 roku państwowe przedsiębiorstwo Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex” w Lublińcu zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, celem wniesienia akcji do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, co nastąpiło 16 stycznia 1996 roku. Funduszem wiodącym został Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez BRE/IB Austria. Komisja Papierów Wartościowych decyzją z dnia 5 grudnia 1996 roku zezwoliła na wprowadzenie akcji Zakładów „Lentex” S.A. do publicznego obrotu. Spółka zadebiutowała na giełdzie w dniu 8 maja 1997 roku uzyskując cenę 33 złote za akcję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2005 roku podjęło uchwałę o dokonaniu połączenia Zakładów „Lentex” S.A. („Spółka Przejmująca”) ze Spółką „Tkaniny Techniczne” S.A. („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpiło dnia 1 lutego 2006 roku.

W grudniu 2007 roku Spółka dokonała sprzedaży majątku trwałego i obrotowego Zakładu Tkanin Technicznych w Pabianicach. Po przeprowadzeniu powyższej transakcji w strukturze Spółki pozostały 2 zakłady produkcyjne: Zakład Wykładzin i Zakład Włóknin.

W dniu 12 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki uchwalonej na podstawie Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2014 roku obejmującej zmianę firmy z Zakłady „Lentex” S.A. na „Lentex” S.A.

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\1_1.png

W skład Zarządu „Lentex” S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzili:

  Wojciech Hoffmann                Prezes Zarządu

  Adrian Grabowski     – Członek Zarządu

  Barbara Trenda         – Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzili*:

  Janusz Malarz   – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Piotr Woźniak   – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Krzysztof Wydmański                          – Sekretarz Rady Nadzorczej

  Adrian Moska   – Członek Rady Nadzorczej

  Tomasz Gackowski       Członek Rady Nadzorczej

* W dniu 4 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na III wspólną kadencję Pana Janusza Malarza, Pana Piotra Woźniaka, Pana Krzysztofa Wydmańskiego, Pana Adriana Moskę oraz Pana Tomasza Gackowskiego. Jednocześnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 czerwca 2020 roku wygasł mandat dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Borisa Synytsya. O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020.

Pozostałe informacje dotyczące Spółki zostały zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym „Lentex” S.A. w notach 1 i 2.

 

Schemat organizacyjny Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku.

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\2.png

1.2. Informacje wstępne o Grupie Kapitałowej Lentex

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\3.png

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Lentex tworzyły:

  Jednostka dominująca

„Lentex” Spółka Akcyjna

  Podmioty zależne objęte konsolidacją metodą pełną

Grupa Kapitałowa Gamrat – jednostka dominująca posiada 57,43% udziałów*

* Na dzień 31 grudnia 2019 roku „Lentex” S.A. posiadała 4.616.227 sztuk akcji, co stanowiło 55,25% kapitału zakładowego „Gamrat” S.A. W dniu 6 marca 2020 roku sąd rejestrowy właściwy dla „Gamrat” S.A. zarejestrował umorzenie akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego. Z chwilą rejestracji umorzenia akcji własnych przez właściwy sąd rejestrowy udział „Lentex” S.A. w kapitale spółki zależnej „Gamrat” S.A. wynosił 61,39%. W dniu 6 kwietnia 2020 roku Spółka zawarła ze spółką zależną „Gamrat” S.A. umowę sprzedaży 777.895 sztuk akcji Gamrat, za cenę 22,90 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 17.814 tys. zł. Realizacja zawartej umowy sprzedaży spowodowała zmniejszenie liczby akcji Gamrat posiadanych przez Spółkę do 3.838.332 sztuk, co na dzień 30 września 2020 roku stanowiło 51,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Gamrat i taki sam udział w kapitale zakładowym Gamrat. „Gamrat” S.A. w ramach programu skupu akcji własnych zakupił w kwietniu 2020 roku 835.443 sztuk akcji za cenę 22,90 zł za jedną akcję. Łączna kwota zapłacona za nabyte akcje wyniosła 19.132 tys. zł. W dniu 6 października 2020 roku sąd rejestrowy właściwy dla „Gamrat” S.A. zarejestrował umorzenie akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego, a tym samym udział „Lentex” S.A. w kapitale zakładowym Gamrat oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Gamrat wzrósł do 57,43%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Gamrat tworzyły:

  Jednostka dominująca

„Gamrat” Spółka Akcyjna

  Podmioty zależne objęte konsolidacją metodą pełną

Grupa Kapitałowa Devorex – jednostka dominująca niższego szczebla posiada 100% udziałów,

„Gamrat WPC” Sp. z.o.o.- jednostka dominująca niższego szczebla posiada 100% udziałów,

„PD Profil” Sp. z o.o. – jednostka dominująca niższego szczebla posiada 100% udziałów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Devorex tworzyły:

  Jednostka dominująca

„Devorex” EAD

  Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną:

Devorex Distribution RO Rumunia – „Devorex” EAD posiada 100% udziałów

Prezentację poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy zawiera roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex w nocie 2.

 

2. Informacja o podstawowych produktach i towarach

2.1. Wykładziny - oferowane przez „Lentex” S.A.

  Działalność podstawowa

W roku 2020 „Lentex” S.A. w swojej ofercie produktowej wykładzin elastycznych PVC posiadał jedenaście kolekcji wykładzin, sześć mieszkaniowych oraz pięć obiektowych. Utrzymano również kolekcje specjalne dedykowane dla klientów strategicznych. Oferta wzornicza w ramach tych kolekcji została jednak znacząco ograniczona w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18 pod tytułem: „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

Wysiłek firmy został skoncentrowany na pomyślnym wdrożeniu projektu oraz opracowaniu nowych produktów dostosowanych do potrzeb klientów. W ramach tych działań udoskonalono proces produkcyjny dodając do niego wygniatanie mechaniczne oraz lakier poliuretanowy w innowacyjnej technologii INVERTECH. Opracowano nową linię produktów AVANT-GARDE. W 2020 roku firma uzyskała pełną certyfikację, aż dla siedmiu grup asortymentowych:

1. RANGER o parametrach technicznych: grubość całkowita 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej 0,8 mm, zabezpieczona warstwą lakieru PUR.

2. PIONIEER o parametrach technicznych: grubość całkowita 2,5 mm, grubość warstwy użytkowej 0,7 mm, zabezpieczona warstwą lakieru PUR.

3. VOYAGER o parametrach technicznych: grubość całkowita 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej 0,55 mm, zabezpieczona warstwą lakieru PUR.

4. VITALITY o parametrach technicznych: grubość całkowita 2,8 mm, grubość warstwy użytkowej 0,3 mm, zabezpieczona warstwą lakieru PUR.

5. SUNRISE o parametrach technicznych: grubość całkowita 3,3 mm, grubość warstwy użytkowej 0,55 mm, zabezpieczona warstwą lakieru PUR, wykładzina na podkładzie tekstylnym.

6. PURITY o parametrach technicznych: grubość całkowita 3,4 mm, grubość warstwy użytkowej 0,35 mm, zabezpieczona warstwą lakieru PUR.

7. SERENITY o parametrach technicznych: grubość całkowita 2,6 mm, grubość warstwy użytkowej 0,3 mm, wykładzina na podkładzie tekstylnym.

Realizując projekt oraz założony na 2020 plan inwestycyjny zakupiono dużą liczbę nowych wzorów graficznych dla wykładzin:

typu: deska dębowa – „Oak”

typu: wąska deska dębowa – „Turner Oak”

typu: deska postarzana – „Boracay”

typu: lastryko – „Nova Aurora”

typu: kropki - „Dots”

typu: beton z odbitą siatką – „Arina”

W ramach każdego z tych wzorów stworzono od kliku do kilkunastu koloryzacji, które stanowią podstawę całkowicie nowej oferty produktowej „Lentex” S.A.

 

  Sprzedaż wykładzin

 

Pomimo trudnej sytuacji światowej w 2020 roku wywołanej pandemią COVID-19, Spółce udało się zrealizować założony roczny plan sprzedaży w 100%.

W 2020 roku w sprzedaży wykładzin kontynuowane było umocnienie sprzedaży eksportowej. Sprzedaż eksportowa stanowiła 42% ogólnej sprzedaży wykładzin. Głównymi kierunkami sprzedaży eksportowej były rynki: Libii, Algierii, Indii, Izraela, Jemenu, Iraku i Czech.

Udział przychodów ze sprzedaży w 2020 roku na rynku krajowym wyniósł 58% ogólnej sprzedaży wykładzin. Głównymi kanałami dystrybucji nadal były sieci DIY i hurtownie.

W 2020 roku kolejny rok z rzędu sieci DIY utrzymały tendencję wzrostową udziału w sprzedaży krajowej. Ich udział w sprzedaży krajowej wyniósł 60% i był wyższy o jeden punkt procentowy w stosunku do roku 2019.

2.2. Włókniny - oferowane przez „Lentex” S.A.

  Działalność podstawowa

„Lentex” S.A., jako jeden z czołowych producentów włóknin, oferuje następujące rodzaje produktów:

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\4.png

W 2020 roku realizowano podstawową działalność Spółki związaną z produkcją włóknin. Najważniejsze zadania inwestycyjne w tym segmencie obejmowały wymianę układu filtracji wodnej oraz zwijarki na jednym z agregatów do produkcji włóknin wodnoigłowanych (spunlace), a także rozpoczęcie budowy nowej hali magazynowej.

W roku 2020 uzyskano następujące certyfikaty i wykonano następujące badania włóknin w zewnętrznych jednostkach badawczych:

  PN-EN ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 23 czerwiec 2022 roku („Lentex” S.A.);

  PN-EN ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 17 sierpnia 2021 roku („Gamrat” S.A.);

  PN-EN ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 17 sierpnia 2021 roku („Gamrat” S.A.);

  Certyfikat FSC – Certyfikat łańcucha dostaw dla firm korzystających z produktów leśnych w celu potwierdzenia możliwości śledzenia pochodzenia drewna. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 04 czerwca 2024 („Lentex” S.A.);

  IATF 16949: 2016- System zarządzania jakością w przemyśle samochodowym. Certyfikat uzyskany z terminem ważności 02 października 2022;

  standard Oeko – Tex Standard 100 w zakresie Clasy I I Clasy II w INSTYTUCIE WŁÓKIENNICTWA;

  wymagania IKEA IOS -MAT - 0010 w Laboratorium TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH_NIEMCY;

  badania palności FIRA_ENGLAND INTERNATIONAL LTD. (UK) oraz INTERTEK_UK [ITS TESTING SERVICES (UK) LIMITED];

  zrealizowano badania według wymagań jak dla kontaktu z żywnością dla włókniny o zastosowaniu filtracja wody i mleka w J.S. HAMILTON POLSKA S.A.,

  zrealizowano badania mikrobilogiczne dla włóknin w bieżącej produkcji pod zastosowania higieniczne – zgodnie z wymaganiami klientów,

  zrealizowano badania w kierunku określenia możliwości spełnienia przez wytypowaną grupę włóknin wymagań pod przeznaczenie do produkcji masek ochronnych (w zakresie PENETARACJA NaCl cząstka 0,6 um, PENETRACJA MGŁĄ OLEJU PARAFINOWEGO CZĄSTKA 0,4 um, OPORY PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZY 30 l/min. i  95 l/min.).

  Sprzedaż włóknin

W zakresie sprzedaży eksportowej w 2020 roku odnotowano sprzedaż na poziomie 102.661 tys. PLN, co stanowiło ok 70% ogólnej sprzedaży Dywizji Włóknin, natomiast sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 30% ogólnej wartości sprzedaży, co przełożyło się na przychody na poziomie 45.158 tys. PLN. Sytuacja pandemiczna na świecie wymusiła zmianę kierunków sprzedaży oraz ich dywersyfikację. Głównymi rynkami sprzedaży eksportowej pozostał rynek techniczny oraz rynek higieniczny. Natomiast głównymi rynkami sprzedaży krajowej pozostały: rynek samochodowy, meblarski oraz higieniczny. Należy podkreślić znaczący wzrost udziału sprzedaży w branży higienicznej spowodowanej pandemią COVID-19 zarówno na rynku krajowym jak i eksportowym. W obszarze sprzedaży Spółka wykazała się dużą elastycznością i asymilacją do zaistniałej sytuacji pandemicznej oraz związanymi z nią globalnymi obostrzeniami oraz zmianami logistycznymi, co umożliwiło w tak trudnym okresie realizację wyznaczonych celów sprzedażowych.

2.3. Profile - oferowane przez „Gamrat” S.A., „Devorex” EAD oraz „PD Profil” Sp. z o.o.

  Działalność podstawowa

Segment obejmuje produkcję i sprzedaż systemów rynnowych i podsufitek.

W ramach systemów rynnowych „Gamrat” S.A. pozycjonuje 3 odrębne marki: Gamrat Stalgam (systemy stalowe), Gamrat Magnat (rynny PVC z domieszką tworzyw akrylowych) oraz Gamrat PVC.

Drugą grupę produktów w segmencie Profili stanowią podsufitki, wykorzystywane jako element wykończenia okapu dachu.

Produkty sprzedawane są głównie na rynku polskim przez pośrednie kanały dystrybucji (hurtownie materiałów budowlanych i dachowych). Największym rynkiem eksportowym są kraje Europy Wschodniej.

Przedmiot działalności „Devorex” EAD (85% przychodów) obejmuje produkcję systemów z PVC dla odwodnień dachów – rynny, rury spustowe i złączki, rury i złączki do systemów odprowadzających wodę w budynkach. Drugą grupą produktową są systemy odwodnień liniowych z PP (polipropylen) – odwodnienia poziome budynków, placów, ciągów komunikacyjnych, itp.

Trzecia grupa produktów to rury i kształtki z PP-R do instalacji wewnętrznych ciepłej i zimnej wody.

Głównym rynkiem, na którym funkcjonuje „Devorex” EAD jest rynek bułgarski. Kolejnymi wg wielkości sprzedaży są: Rumunia, Hiszpania, Ukraina, Portugalia i Brazylia. Sprzedaż na terenie Rumunii jest realizowana przez spółkę zależną Devorex Distribution RO Rumunia.

Grupa kapitałowa Devorex rozwija się w szybkim tempie, jest jednym z najbardziej innowacyjnych dostawców rozwiązań do gospodarki wodnej w przemyśle budowlanym Bułgarii.

Przedmiotem działalności PD Profil Sp. z o.o. jest sprzedaż i dystrybucja systemów rynnowych metalowych oraz systemów rynnowych i podsufitki z PVC w kraju i zagranicą. Spółka posiada własną gamę produktową w zakresie kolorystyki jak i wzornictwa.

  Sprzedaż

W 2020 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 62.072 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2019 wartość sprzedaży profili wyraźnie wzrosła. Sprzedaż krajowa w 2020 roku stanowiła 55% ogólnej sprzedaży profili.

2.4. Rury - oferowane przez „Gamrat” S.A.

  Działalność podstawowa

Segment obejmuje systemy rurowe z PVC (polichlorek winylu) i PE (polietylen), w tym: rury i kształtki ciśnieniowe (zakres 0,6-1,6 MPA), instalacje basenowe, do studni, kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągowe, telekomunikacyjne. „Gamrat” S.A. jest jedynym w Polsce producentem systemów rurowych z PVC rodzaju „GW” służących do budowy podziemnych przewodów i sieci na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.

Sytuacja na rynku rur w Polsce jest zależna w dużej mierze od realizacji dużych inwestycji mających na celu budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazociągów na bazie rur z polietylenu. Dynamiczny rozwój tzw. technologii bezwykopowych powoduje wzrost zainteresowania rynku komunalnego rurami warstwowymi na bazie PE100 klasy RC. W segmencie tym zmniejsza się ilość inwestycji wodociągowych i równolegle rośnie ilość inwestycji związanych z sieciami kanalizacyjnymi.

  Sprzedaż

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych – rur – w roku 2020 wyniosły 84.399 tys. zł. W 2020 roku sprzedaż krajowa stanowiła 72,9 % ogólnej sprzedaży rur.

2.5. Pozostałe – „Gamrat” S.A.

Segment ten obejmuje świadczenie usług informatycznych, HR, sprzedaż usług dotyczących badań jakościowych oraz sprzedaż materiałów, które nie są komplementarne z systemami. Węże elastyczne są przeznaczone do transportu: wody pitnej, artykułów spożywczych i substancji ropopochodnych. Ponadto produkty te znajdują zastosowanie w systemach wentylacyjnych oraz hydro-sanitarnych.

 

3. Rynki zbytu

3.1. „Lentex” S.A. – podział ogólnej wartości sprzedaży ze względu na rynki zbytu

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\5.png

3.2. Grupa Kapitałowa Gamrat - podział ogólnej wartości sprzedaży ze względu na rynki zbytu

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\6.png

 

4. Zaopatrzenie

4.1. „Lentex” S.A. - Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji

Spółka dywersyfikuje dostawców każdego rodzaju surowca i materiału tak, aby zapewnić ciągłość dostaw oraz jak najlepszą jakość i cenę. Wśród dostawców Spółki nie istnieje podmiot, z którym obroty osiągnęłyby poziom przynajmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem.

  Wykładziny – rodzaje surowców i ich źródła

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\7.png

  Włókniny – rodzaje surowców i ich źródła

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\8.png

4.2. „Gamrat” S.A. - Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji

Polichlorek winylu jest podstawowym surowcem przetwarzanym w „Gamrat” S.A. w produkcji rur, rynien, okładziny listwowej, węży i innych profili. Największym dostawcą w 2020 roku był krajowy producent „Anwil” S.A. z Włocławka. Drugi dostawca to Spółka „Borsodchem” z Węgier.

Dostawy kolejnego kluczowego surowca PEHD (polietylenu ciśnieniowego do produkcji rur do wody i gazu) do „Gamrat” S.A. opierają się na sprawdzonych dostawcach UE takich jak: Ineos, Basell Orlen, Borealis, Sabic. Największe zakupy polietylenu to odmiany PE RC100 czarny i PE 100 black do produkcji rur ciśnieniowych do wody i gazu.

  Zakres surowców strategicznych i ich źródła pochodzenia:

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\9.png

4.3. Grupa Kapitałowa Devorex – Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji

W 2020 roku zakupy podstawowych surowców i materiałów „Devorex” EAD stanowiły: krajowe - 19% całości zakupów, zakupy z zagranicy - 81%.

 Zakres surowców strategicznych i źródła ich pochodzenia:

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\10.png


 

5. Sytuacja kadrowa w Grupie Kapitałowej Lentex

5.1. „Lentex” S.A. – sytuacja kadrowa

W 2020 roku średnioroczne zatrudnienie w „Lentex” S.A. wyniosło 372 osoby, tym samym wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to wynosiło 367 osób. W roku 2020 zatrudniono 65 osób (41% więcej niż w roku poprzednim), dla 11 z nich była to pierwsza praca. Stosunek pracy rozwiązano z 41 osobami, głównie w drodze porozumienia stron (25%). Niemal 20% stanowiły osoby, które odeszły na emerytury i renty.

Pracownicy fizyczni stanowią 63% ogółu załogi, pracownicy umysłowi 38%, kobiety stanowią 32% ogółu pracowników, a mężczyźni 68%. Osoby z wyższym i średnim wykształceniem stanowią 67% załogi, przy czym istotne rośnie odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród pracowników fizycznych.

Bardzo ważnym elementem polityki kadrowej są działania mające na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń oraz dofinansowania kosztów nauki na studiach wyższych. W 2020 roku mimo wielu obostrzeń 12% załogi uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach (nie licząc obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP oraz PPOŻ).

Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego wypłacane są świadczenia na rzecz pracowników, emerytów i rencistów.

5.2. „Gamrat” S.A. – sytuacja kadrowa

W 2020 roku średnioroczne zatrudnienie w „Gamrat” S.A. wyniosło 275 osób, w porównaniu z rokiem 2019 (265 osób) uległo zwiększeniu o 10 osób, tj. o 3,6%. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 285 osób. Zmiany te wynikają z rotacji pracowników i potrzeb produkcyjnych.

W 2020 roku w Spółce nie było zwolnień grupowych. Z największą grupą osób (12 osób) umowa uległa rozwiązaniu z upływem okresu na jaki była zawarta. W ramach zwolnień indywidualnych na mocy porozumienia stron umowę rozwiązano z 10 osobami. W drodze wypowiedzenia przez pracodawcę odeszły z zakładu 2 osoby, w drodze wypowiedzenia umowy przez pracownika umowa uległa rozwiązaniu z 5 osobami. Na emerytury, renty, pozostałe świadczenia i z innych przyczyn odeszło 5 osób.

5.3. „Devorex” EAD – sytuacja kadrowa

W 2020 roku średnioroczne zatrudnienie w Devorex EAD wyniosło 89 osób i w porównaniu z rokiem 2019 wzrosło o 2 osoby. W 2020 roku w spółce nie było zwolnień grupowych.

W spółkach zależnych w 2020 roku pracowały łącznie 3 osoby – w spółce w Rumunii.

5.4. „Gamrat WPC” Sp. z o.o. – sytuacja kadrowa

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku średnioroczne zatrudnienie wyniosło 37 osób i w porównaniu do 2019 roku nie uległo zmianie

5.5. „PD Profil” Sp. z o.o. – sytuacja kadrowa

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

 

 

6. Inwestycje

6.1. „Lentex” S.A.

W roku obrotowym 2020 Spółka poniosła nakłady na odtworzenie i modernizację potencjału produkcyjnego, nabycie aktywów rzeczowych i niematerialnych w kwocie 21.431 tys. zł, w tym 12.149 tys. zł związane z projektem „Lakierka”. Nakłady inwestycyjne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wyniosły 9.762 tys. zł.

Zarówno wielkość posiadanych przez Spółkę środków, a także dobra kondycja finansowa Spółki (wpływająca na możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego) pozwala na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych. Spółka nie przewiduje trudności w realizacji planu inwestycyjnego zatwierdzonego na 2021 rok.

6.2. Grupa Kapitałowa Gamrat

  Inwestycje w zakresie aktywów finansowych w „Gamrat” S.A.

W zakresie inwestycji finansowych wystąpiły poniższe transakcje:

W okresie od czerwca do grudnia 2020 roku „Gamrat” S.A. dokonał zakupu na podstawie transakcji na GPW 8 196 951 sztuk akcji „Libet” S.A. Wartość transakcji wyniosła 17.067 tys. zł. Na dzień 31.12.2020r. udział Gamrat S.A. w kapitale zakładowym „Libet” S.A. wynosił 16,39%. Zarząd Gamrat S.A. przeanalizował strukturę akcjonariatu, skład Zarządu i Rady Nadzorczej „Libet ” S.A. i stwierdza, że firma ta nie jest dla Gamrat S.A. jednostką stowarzyszoną ani zależną.

  Inwestycje w zakresie rzeczowych aktywów trwałych w „Gamrat” S.A.

W zakresie inwestycji w rzeczowy majątek trwały „Gamrat” S.A. poniósł nakłady o wartości 3,0 mln zł.

Z najbardziej znaczących inwestycji należy wymienić:

modernizację hal produkcyjnych - 0,2 mln zł,

akup form wtryskowych do systemu rynnowego – 0,1 mln zł,

zakup oprzyrządowanie do linii do produkcji rur PE- łącznie za 0,1 mln zł,

modernizację sieci informatycznej i zakup sprzętu komputerowego- łącznie za 0,3 mln zł,

zakup narzędzi, sprzętu i oprzyrządowania- 0,2 mln zł,

zakup środków transportu o łącznej wartości 1,7 mln zł,

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 0,2 mln zł.

  Inwestycje w zakresie rzeczowych aktywów trwałych w „Devorex” EAD

W zakresie inwestycji w rzeczowy majątek trwały „Devorex” EAD poniósł nakłady wartości 287,8 tys. BGN (142,2 tys. EUR)

Z najbardziej znaczących inwestycji należy wymienić:

zakup nowej wtryskarki – 123,6 tys. BGN,

zakup środków transportu - 153,3 tys. BGN,

zakup sprzętu komputerowego i drukarek przemysłowych– 7,8 tys. BGN.

  Inwestycje w „Gamrat WPC” Sp. z o.o.

W 2020 roku „Gamrat WPC” Sp. z o.o. poniosła nakłady o wartości 0,7 mln zł.

poniesiono nakłady na modernizację hali produkcyjnej - 0,1 mln zł,

poniesiono nakłady na zakup narzędzi i oprzyrządowania do produkcji deski pełnej WPC – 0,4 mln.

poniesiono nakłady na zakup narzędzi i oprzyrządowania do produkcji deski WPC – 0,1 mln.

  Inwestycje w „PD Profil” Sp. z o.o.

W 2020 r. PD Profil Sp. z o.o. nie dokonywała żadnych nakładów inwestycyjnych.

 

 

7. Ochrona środowiska

7.1. „Lentex” S.A.

„Lentex" S.A. posiada wymagane w swojej działalności pozwolenia środowiskowe. Jest to pozwolenie na wytwarzanie odpadów znak WOŚ.6220.1.1.2014 oraz pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza znak WOŚ.6224.10.2019. Posiada też pozwolenia wodnoprawne:

  Decyzję znak WOŚ.6341.2.2017 z dnia 1 marca 2017 roku udzielającą pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych,

  Decyzję znak WOŚ.6341.57.2016 z dnia 26 listopada 2016 roku udzielającą pozwolenia na:

piętrzenie wody rzeki Lublinicy,

retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym usytuowanym na rzece,

pobór wód powierzchniowych ze sztucznego zbiornika,

zrzut wody ze zbiornika wodnego do rzeki Lublinicy.

  Decyzję znak GL.ZUZ.3.421.305.2019.BS z dnia 18 maja 2020 r. udzielającą pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Lublinicy.

 

Spółka nie ma zobowiązań z tytułu rekultywacji środowiska naturalnego.

„Lentex” S.A. w terminach i określonych przepisami kwotach reguluje opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego. W 2020 roku ich wartość wyniosła 103,6 tys. zł. Na wzrost tej kwoty w porównaniu do roku poprzedniego miała wpływ zwiększona ilość opadów, co znacznie podniosło opłaty oraz dodatkowa opłata, tj. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w imieniu „Lentex” S.A. obowiązek wypełnia Vfw REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie. Organizacja ta zobowiązała się również w imieniu i na rzecz „Lentex” S.A. do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, rozumianych jako działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W 2015 roku podpisana została umowa z Polską Izbą Gospodarczą „Ekorozwój” z siedzibą w Warszawie, która w imieniu „Lentex” S.A. wypełnia obowiązki wynikające z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych.

W „Lentex” S.A. prowadzona jest segregacja odpadów oraz wdrażane są działania mające na celu ograniczanie ich powstawania.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 roku przeprowadzono:

  pomiary geologiczne dotyczące rejonu magazynu ftalanów i stawu,

  badanie oczyszczonych wód opadowych, zrzucanych do rzeki Lublinicy,

  badania oczyszczonych ścieków przemysłowych zrzucanych do rzeki Lublinicy.

7.2. Grupa Kapitałowa Gamrat

„Gamrat” S.A. oraz „Gamrat WPC” Sp. z o. o. posiadają niezbędne uregulowania formalno-prawne z zakresu ochrony środowiska:

  „Gamrat” S.A.

Decyzję Starosty Jasielskiego znak OS.6220.3.2013 z dnia 29 marca 2013 roku, ze zmianą znak OS.6220.12.2015r. z dnia 12 stycznia 2016 roku, udzielającą pozwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów,

Decyzję znak AB.II.7356-40/99 udzielającą pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,

Decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego znak OS-III.7241.42.2014.BF z dnia 20 kwietnia 2015 roku, zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,

Decyzję Starosty Jasielskiego znak OS.6224.17.2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku, udzielającą pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie Spółki.

  „Gamrat WPC” Sp. z o.o.

Decyzję Starosty Jasielskiego z dnia 9 lutego 2019 roku, znak OS.6220.1.2019 udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji „Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia”.

  „Devorex” EAD

„Devorex” EAD posiada wszystkie wymagane przepisami prawa bułgarskiego pozwolenia i decyzje związane z ochroną środowiska:

pozwolenie na pobór wody i odprowadzanie ścieków,

umowa na wywóz odpadów i nieczystości.

 

 

8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

 

 

9. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

W 2020 roku Grupa łącznie poniosła koszt odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 409 tys. zł.

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\11.png

W dniu 14 września 2020 roku „Lentex” S.A. podpisała z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej. Aneks do umowy wprowadza m.in. następujące zmiany:

  limit kredytowy do wysokości 26.000 tys. zł,

  kredyt w rachunku bieżącym może być dostępny w PLN, USD oraz EUR,

  oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR/ LIBOR/ EURIBOR 1M+ marża,

  bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 16 czerwca 2021 roku,

  zwiększono wysokość ustalonej hipoteki,

  wykreślono zabezpieczenie w postaci zastawu na linii produkcyjnej Spunlance.

Bank Millennium S.A. udzielił „Gamrat” S.A. na podstawie Umowy o linię wieloproduktową z dnia 4 lipca 2017 roku kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 10.000 tys. zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi WIBOR 1M + marża banku, a całkowita spłata nastąpi do 3 lipca 2021 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 0,00 tys. zł.

Bank Millennium S.A. udzielił „Gamrat” S.A. na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 4 lipca 2017 roku kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000 tys. EUR. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi EURIBOR 1M + marża banku, a całkowita spłata nastąpi do 3 lipca 2021 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 227,00 tys. EUR.

W dniu 17 grudnia 2020 roku „Gamrat” S.A. podpisał z Bankiem BNP Paribas S.A. aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 27 czerwca 2018 r. Zgodnie z podpisanym aneksem limit kredytu w rachunku bieżącym wynosi 5.000 tys. zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi WIBOR 1M + marża banku, a całkowita spłata kredytu nastąpi do 16 grudnia 2021 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2020r. wyniosło 0,00 tys. zł.

 

W dniu 4 września 2020 roku „Devorex” EAD podpisał z Raiffeisen Bank Bułgaria EAD aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w EUR z dnia 29 listopada 2010 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 30 października 2023 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 0,00 zł.

 

W dniu 28 grudnia 2020 roku „Gamrat” WPC Sp. z o.o. podpisał z Bankiem Millennium S.A. aneks do Umowy o linię wieloproduktową z dnia 20 listopada 2018 roku. Na podstawie aneksu wartość udzielonego kredytu wynosi 3.500 tys. zł, a całkowita spłata nastąpi do dnia 27 grudnia 2021 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 0,00 tys. zł.

 

W dniu 24 lipca 2020 roku „PD Profil” Sp. z o.o. podpisał z Bankiem Millennium S.A. aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 lipca 2018 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem wartość udzielonego kredytu wynosi 300 tys. zł, całkowita spłata nastąpi do dnia 25 lipca 2021 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2020r. wyniosło 226,00 tys. zł.

 

Spółki Grupy posiadają limity kredytowe w bankach oraz możliwość korzystania z finasowania dostawców. Spółki na bieżąco monitorują swoją sytuację finansową i dopasowują możliwości płatnicze do uzyskiwanych wpływów.

 

 

10. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

Głównym celem zarządzania kapitałem przez Grupę jest utrzymywanie płynności finansowej w sposób ciągły w każdym okresie sprawozdawczym.

W związku z dążeniem do ograniczenia niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, Grupa identyfikuje poszczególne ryzyka. Sam proces zarządzania ryzykiem jest wspomagany poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, zmian w strukturze organizacyjnej, a także zmiany w polityce stosowanej względem kontrahentów. W trakcie działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Grupa narażona była głównie na następujące ryzyka:

10.1Zewnętrzne czynniki ryzyka

  Ryzyko ekonomiczne

W gospodarce globalnej tempo i wskaźniki rozwoju mają istotny wpływ na kluczowe dla grupy rynki zbytu. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje zmiana kierunków rozwoju polityki gospodarczej Państwa, zmienność cen surowców, stóp procentowych czy ryzyka walutowego. Siła nabywcza konsumentów oraz skłonność do rozpoczynania inwestycji, a także przeprowadzania remontów jest w istotny sposób powiązana ze wzrostem PKB i poziomem stóp procentowych.

Wzrost PKB pociąga za sobą wzrost popytu na dobra konsumpcyjne. W związku z tym ogólna sytuacja w kraju, w tym kształt czynników makroekonomicznych jak: inflacja, PKB, bezrobocie itd., wpływać będzie w określony sposób na kondycję finansową Grupy.

  Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów

Dotyczy to części asortymentu Grupy Kapitałowej, takich jak: podsufitki z materiałów ekologicznych – drewna, stalowych systemów rurowych, co może spowodować spadek popytu na produkty Grupy.

  Ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury w branżach

Najważniejsi odbiorcy produktów działają w branżach budowlanej oraz przemysłowej. W tych branżach zawsze istnieje ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury i narażenie Grupy na występowanie tego ryzyka.

  Ryzyko zmian zastosowań produktów

Na przyszłe wyniki Grupy może wpłynąć także pojawienie się nowych zastosowań dla produktów lub wygasanie dotychczasowych (lub dotychczas rozważanych) zastosowań. Grupa jest narażona na ryzyko w stopniu minimalnym.

  Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Ryzyko stanowią zarówno bardzo częste zmiany regulacji prawnych w naszym kraju, jak i różnego rodzaju zmieniające się interpretacje prawa. Dotyczy to uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, uregulowań prawa handlowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a zwłaszcza uregulowań prawa ochrony środowiska naturalnego. Każda zmiana prawa bądź jego interpretacji, może wywierać negatywny wpływ na działalność Grupy, choćby poprzez wzrost kosztów jej funkcjonowania lub utratę konkurencyjności.

  Ryzyko kursowe

Grupa narażona jest na ryzyko zmiany kursu walutowego ze względu na fakt realizacji znacznej części sprzedaży na rynki zagraniczne w sprzedaży ogółem oraz fakt, że część kluczowych surowców jest importowana. Grupa dąży do bilansowania powyższych wartości.

  Ryzyko zmian cen surowców

Podstawowymi surowcami chemicznymi do produkcji zarówno włóknin jak i wykładzin są surowce ropopochodne, przez co identyfikujemy ryzyko gwałtownych zmian cen ropy naftowej. Rynek ropy jest rynkiem wrażliwym, zarówno na sytuację polityczną jak i gospodarczą na całym świecie. W związku z tym jest również rynkiem trudnym do przewidzenia. Gwałtowne wzrosty ceny ropy mogą wpłynąć na pogorszenie rentowności prowadzonej działalności.

  Ryzyko windykacyjne

Wciąż niestabilna sytuacja rynków finansowych i sytuacja makroekonomiczna powoduje, że w kraju i za granicami istnieje niebezpieczeństwo transakcji z firmami, które mogą płacić z opóźnieniami lub ogłoszą upadłość. Dotyczy to również kontrahentów Grupy zwłaszcza z Europy Wschodniej. W takiej sytuacji może zaistnieć konieczność utworzenia stosownych odpisów oraz istnieje obawa co do możliwości odzyskania wszystkich należności w przyszłości. Trudności finansowe kontrahentów mogą mieć wpływ na wyniki poszczególnych spółek Grupy. Zapobiegając niekorzystnym efektom opisanej wyżej sytuacji Grupa ubezpiecza swoje wierzytelności handlowe w profesjonalnych firmach zajmujących się ubezpieczeniem należności, co ogranicza to ryzyko. Grupa jest narażona na występowanie ryzyka windykacyjnego w stopniu umiarkowanym.

  Ryzyko stopy procentowej

Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania działalności poprzez kredyty bankowe krótko i długoterminowe o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR/ LIBOR/ EURIBOR. Na bieżąco monitorowane są decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Ponadto spółki negocjują z bankami warunki na jakich zostały udzielone kredyty. W okresie zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa nie przeprowadzała transakcji zabezpieczeń na stopę procentową.

  Ryzyko zahamowania rozwoju eksportu

Przedmiotowe ryzyko jest powiązane z ryzykiem kursowym, gdyż na zmiany obecności Grupy na rynkach eksportowych wpływ mieć będzie także umacnianie bądź osłabianie polskiej waluty, a także sytuacja polityczna na poszczególnych rynkach eksportowych, na których działa obecnie Grupa.

  Ryzyko związane z wystąpieniem światowych epidemii

Wystąpienie światowych epidemii (przykład pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - koronawirus COVID-19) może spowodować zmiany regulacji prawnych w naszym kraju (spec ustawy), jak i różnego rodzaju ograniczenia i utrudnienia. Ten rodzaj ryzyka zewnętrznego może mieć istotny wpływ na wzrost ryzyk wewnętrznych związanych z brakiem stabilności przychodów, ograniczeniami w dostawach surowców i materiałów niezbędnych do produkcji, ograniczeniami związanymi z wykorzystaniem zasobów ludzkich (pracowników Grupy) z tytułu zachorowań lub opieki nad dziećmi, ograniczeniami przemieszczania się ludzi i dostawy produktów, w tym zamykanie granic. Wystąpienie tego ryzyka może wywierać negatywny wpływ na działalność Grupy, choćby poprzez wzrost kosztów jej funkcjonowania lub utratę konkurencyjności.

10.2. Wewnętrzne czynniki ryzyka

  Ryzyko nadmiernego uzależnienia od dostawców

Silna pozycja dostawcy ma niezmiennie istotny wpływ na ceny zakupu surowca oraz w efekcie na koszty wytworzenia produktów. Grupa posiada gamę sprawdzonych alternatywnych dostawców, co ogranicza ryzyko dyktowania cen przez dostawców strategicznych. Uzależnienie od dostawców należy uznać za niewielkie i nie niesie ono ryzyka dla stabilności produkcji w razie problemów lub upadłości któregoś z nich. Jednocześnie Grupa prowadzi prace skupiające się głównie na znalezieniu zamienników do istniejących surowców oraz na ich wprowadzeniu do produkcji w celu urentownienia produkcji przy utrzymaniu akceptowalnej jakości produktów. Grupa jest narażona w stopniu minimalnym na występowanie ryzyka ze względu na prowadzoną politykę zakupów.

  Ryzyko dużej awarii

Działalność spółek z Grupy, jak każdej spółki produkcyjnej, opiera się na prawidłowo działających maszynach i urządzeniach. Nie można mimo to wykluczyć zaistnienia poważnej awarii, powodującej czasowe ograniczenia mocy produkcyjnych, czy ograniczającej prawidłowe funkcjonowanie zakładów. Sytuacja ta mogłaby wpłynąć niekorzystnie na osiągane przez Grupę przychody i wyniki. Grupa jest narażona w stopniu umiarkowanym na występowanie ryzyka.

  Ryzyko zdarzeń losowych

Działalność spółek z Grupy, podobnie jak każdego innego podmiotu gospodarczego, narażona jest na ryzyko zdarzeń losowych, czyli niezależnych od podmiotu zdarzeń, takich jak: pożar, powódź, zalanie, katastrofa budowlana i in.

Spółki Grupy uwzględniają w swoich planach inwestycyjnych zadania minimalizujące to ryzyko, związane m.in. z modernizacją systemów p.poż, sieci wodno-kanalizacyjnych czy instalacji elektrycznych co jednocześnie pozwala na zwiększanie wartości ubezpieczonego majątku. Ponadto Grupa na bieżąco dostosowuje procedury i regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów w poszczególnych zakresach.

 

11. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej

  Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści Członków Zarządu Emitenta w 2020 roku (w tys. zł)

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\12.png

  Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści Członków Rady Nadzorczej Emitenta w 2020 roku
(w tys. zł)

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\13.png

  Wartość wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących Emitenta otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych w 2020 roku (w tys. zł, chyba że wskazano inaczej)

C:\Users\mgorzelak\Documents\Dokumenty M.Gorzelak\Raporty\Roczny 2020\Roboczy\Sprawozdanie z działalności GK\Zdjęcia\14.png

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących nie wystąpiły.

 

 

12. Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

12.1. Zestawienie podstawowych wielkości ekonomicznych „Lentex” S.A.