LOKUM DEWELOPER S.A.
Szanowni Państwo,
miniony rok naznaczony pandemią zapamiętamy jako czas szczególnych wyzwań, zjakimi wszyscy musieliśmy się mierz,
zmian nastrojów na rynku iszans dla prowadzonego biznesu.
Pod względem nansów rok 2020 materializował problemy Spółki związane z uszczupleniem oferty z poprzednich lat.
Przychód 191 mln PLN dał wynik EBITDA 38 mln PLN izysk netto 20 mln PLN. Rentowności na każdym poziomie uległy
znacznemu obniżeniu r/r. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 28%, rentowność EBITDA 20%. Rentowność netto
przypisana podmiotowi dominującemu wwysokości zaledwie 9%, ROE 5% oraz ROA 3% były najniższe whistorii Spółki.
Zczego można być zadowolonym, to pod względem wielkości sprzedaży powoli powracamy do skali, do jakiej wcześniej
przyzwyczailiśmy rynek. Po części pokazał to 3 kwartał 2020 roku, wktórym sprzedaliśmy ponad 200 lokali. Było to możliwe
dzięki uzupełnieniu oferty, pod koniec pierwszego półrocza 2020, do poziomu przekraczającego 1000 lokali. Mam nadzieję,
że wdrugiej połowie bieżącego roku wodniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniki sprzedaży będą także
wzrostowe. Bank ziemi, dla którego szykujemy pozwolenia na budowę powinien umożliwić w kolejnych latach jeszcze
wyraźniej zwiększyć poziom oferty isprzedaży.
Niska ilość przekazań w2020 roku przy jednoczesnych zakupach ziemi iintensywnej realizacji inwestycji oraz niedużych
wpływach ze sprzedaży spowodowały istotne powiększenie zadłużenia netto. Wzrosło ono o133 mln PLN do historycznie
rekordowych 201 mln PLN, stanowiących 53% kapitałów własnych. Jest to poziom, który wmojej ocenie nie powinien być
pogłębiany, ani długoterminowo utrzymywany, choć wprzyszłości może zostać chwilowo przekroczony.
Dodać należy, że dzięki konserwatywnej polityce zadłużenia, praktykowanej przez nas przez zeszłe lata, nawet tak
istotne obniżenie produkcji ioferty spowodowanej problemami administracyjnymi od końca 2018 roku, oraz pandemia
w2020 roku nie naraziły Spółki na trudności nansowe. Spółka nadal była wkomfortowej sytuacji stosunkowo niskiego
zadłużenia, które pozwoliło kupować grunty iprowadzić budowy niezależnie od niedużej sprzedaży.
Okondycji kredytowej Spółki najlepiej świadczą fakty pozyskania kredytów na realizację inwestycji owartości 175 mln PLN,
jak też zsukcesem przeprowadzone emisje obligacji owartości 35 mln PLN w najgorszej fazie epidemii w październiku
2020 roku oraz 100 mln PLN po dniu bilansowym wokresie pojawienia się jej trzeciej fali.
Wodniesieniu do rynku – dostrzegamy istotną, silną falę popytową. Jej podstawy są fundamentalne – budują ją potrzeby
klientów. Są to zarówno potrzeba posiadania większego mieszkania (dodatkowego pokoju do pracy), zakupy odłożone
wczasie, jak również chęć zabezpieczenia lokalizacji wcentrum, gdzie zasób gruntów zaraz się skończy. Nie bez znaczenia są
też oczekiwania ochrony wartości posiadanego kapitału – zuwagi na dużą inację. Wobecny rok weszliśmy zodbudowaną
ofertą izamiarem dalszego jej poszerzenia. Bardzo dobra kondycja rynku pozwala mieć nadzieję na sprzedaż w2021 roku
ok. 1000 lokali.
Naszą uwagę koncentrować będziemy na uruchomieniu inwestycji na posiadanych gruntach, atakże na rozbudowie banku
ziemi wKrakowie.
Mam przekonanie, że bieżący rok i kolejne, pozwolą istotnie zwiększyć skalę działalności Spółki, czego sobie i Państwu
życzę.
Zwyrazami szacunku
Bartosz Kuźniar, prezes zarządu LOKUM DEWELOPER S.A.