WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
PLN PLN EUR EUR
Przychody ze sprzedaży 25 411 041 702 24 852 240 696 5 717 027 021 5 782 280 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 250 429 086 244 522 216 56 342 037 56 892 093
Zysk (strata )przed opodatkowaniem 107 920 831 113 422 816 24 280 245 26 389 673
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 68 073 610 79 125 593 15 315 337 18 409 863
Zysk (strata) netto 68 073 610 79 125 593 15 315 337 18 409 863
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 556 662 298 683 148 760 125 238 998 158 945 733
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -300 697 430 -299 865 827 -67 651 510 -69 768 689
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -285 142 921 -433 171 924 -64 152 025 -100 784 533
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -29 178 053 -49 888 991 -6 564 537 -11 607 490
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
Średni kurs PLN / EUR* 4,4448 4,2980
Niebadane na dzień 31.12.2020 Niebadane na dzień 31.12.2019 Niebadane na dzień 31.12.2020 Niebadane na dzień 31.12.2019
PLN PLN EUR EUR
Aktywa 8 065 788 761 7 885 005 966 1 747 808 954 1 851 592 337
Zobowiązania długoterminowe 2 137 167 827 1 560 356 149 463 111 690 366 409 804
Zobowiązania krótkoterminowe 4 925 779 793 5 361 250 600 1 067 387 491 1 258 952 824
Kapitał własny 1 002 841 141 963 399 217 217 309 773 226 229 709
Kapitał zakładowy 139 163 286 139 163 286 30 155 865 32 678 945
Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 141 963 286 139 163 286 141 963 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,72 6,45 1,46 1,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,72 6,32 1,46 1,48
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 3 323 004 143 380 084 720 075 33 669 152
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,02 1,03 0,01 0,24
Kurs PLN / EUR na koniec okresu** 4,6148 4,2585

* Pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według średnioważonego kursu NBP za 2020 r.

** Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.