OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

EUROCASH S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Eurocash S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

Komorniki, dnia 10 marca 2021r.

picture

INFORMACJA ZARZĄDU

EUROCASH S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Eurocash S.A. przekazuje informację sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, o dokonaniu w dniu 09 maja 2019r. przez Radę Nadzorczą wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurocash S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. zgodnie z przepisami oraz procedurą wyboru firmy audytorskiej, wskazując, że:

Komorniki, dnia 10 marca 2021r.

picture