Oświadczenie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.

dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.

Rada Nadzorcza Eurocash S.A. niniejszym oświadcza, że:

 1. w Eurocash S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Eurocash S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 2. funkcjonujący w Eurocash S.A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Komorniki, dnia 10 marca 2021r.

picture

Ocena

Rady Nadzorczej Eurocash S.A. wraz z uzasadnieniem

dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Eurocash S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2020

w zakresie ich zgodności

z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Eurocash S.A. w oparciu o:

 1. treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2020,
 2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2020,
 3. sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.,
 4. spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej,
 5. rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych,

dokonała pozytywnej oceny:

 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2020,
 2. sprawozdania finansowego Eurocash S. A. za rok 2020,
 3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2020,
 4. sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. za rok 2020,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. na dzień 31grudnia 2020 roku oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zasadami (polityką) rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2020 roku zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest ono zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej Eurocash S.A. przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2020, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, w tym skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności Eurocash S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2020, zostały sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący.

Podstawa prawna:

Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 2 (i) Statutu Eurocash S.A., § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Komorniki, dnia 10 marca 2021r.

picture