EUROCASH S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 r. DO 31 GRUDNIA 2020 r.

picture

KOMORNIKI, 10 marca 2021 r.

Spis treści

 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH W 2020 R.
     1. Tabela 1: Grupa Eurocash: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 r.
     2. Segmenty działalności Grupy Eurocash
     3. Wykres 1. Grupa Eurocash: Przychody ze sprzedaży towarów na zewnątrz w 2020 roku w podziale na poszczególne segmenty (mln zł)
    1. Źródło: Opracowanie własne
     1. Wykres 2. Grupa Eurocash: Prezentacja segmentów Grupy w podziale na segment detaliczny, hurtowy i projekty (%)
    2. Źródło: Opracowanie własne
     1. Wykres 3. Grupa Eurocash: Sprzedaż segmentu hurtowego w podziale na poszczególne segmenty (mld zł)
    3. Źródło: Opracowanie własne
     1. Wykres 4. Grupa Eurocash: Sprzedaż segmentu detalicznego w podziale na poszczególne segmenty (mld zł)
    4. Źródło: Opracowanie własne
 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
  1. OTOCZENIE RYNKOWE
     1. Podstawowe dane makroekonomiczne
     2. Tabela 2: Dane makroekonomiczne w Polsce
    1. Źródło: Główny Urząd Statystyczny
    2. * Dane wstępne szacunkowe GUS
    3. ** Stan na koniec roku.
     1. Wykres 5. Dane makroekonomiczne: wzrost PKB vs. bezrobocie rejestrowane
    4. Źródło: Główny Urząd Statystyczny
     1. Wykres 6. Dane makroekonomiczne: inflacja vs. dynamika płac w Polsce (nominalnie)
    5. Źródło: Główny Urząd Statystyczny
     1. Polski rynek produktów FMCG – informacje ogólne
     2. Wykres 7. Struktura rynku FMCG w Polsce
     3. Wykres 8. Dynamika sprzedaży na rynku żywności według kanałów dystrybucji
    6. Źródło: Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze
     1. Wykres 9. Dynamika sprzedaży na rynku żywności w sklepach małoformatowych
    7. Źródło: Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze
     1. Wykres 10. Dynamika sprzedaży na sklep na rynku żywności według kanałów dystrybucji
    8. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze.
     1. Wykres 11. Dynamika sprzedaży na sklep na rynku żywności w sklepach małoformatowych
    9. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze.
     1. Rynek hurtowej dystrybucji produktów FMCG
     2. Wykres 12. Udział Grupy Eurocash w hurtowym rynku FMCG w latach 2008 – 2019
    10. Źródło: Opracowanie własne
     1. Trendy na polskim rynku produktów FMCG
  2. GRUPA EUROCASH: FORMATY DYSTRYBUCJI
     1. Wykres 13. Grupa Eurocash: Wsparcie małoformatowych sklepów
    1. Źródło: Opracowanie własne
  3. LICZBA PLACÓWEK
     1. Tabela 3: Grupa Eurocash: Liczba hurtowni Cash & Carry, małych supermarketów w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów „abc”, salonów Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash Dystrybucja
    1. *Groszek, Euro Sklep S.A., Lewiatan, PSD
    2. Źródło: Opracowanie własne
  4. STRUKTURA SPRZEDAŻY
  5. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE GRUPY EUROCASH
     1. Wykres 14. Grupa Eurocash: Struktura organizacyjna na dzień 31.12.2020 r.
 3. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY EUROCASH
  1. ZAŁOŻENIA STRATEGII
  2. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ GRUPY EUROCASH
     1. Czynniki Zewnętrzne
      1. COVID-19
      2. Wzrost rynku produktów FMCG oraz ewentualne zmiany struktury rynku
      3. Ceny paliw
      4. Inflacja
      5. Koszty płac
     2. Czynniki Wewnętrzne
      1. Integracja działalności przejętych spółek
      2. Rozwój segmentu Eurocash Detal
      3. Inwestycje w strategiczne projekty rozwojowe
  3. RYZYKA I ZAGROŻENIA
     1. Czynniki Zewnętrzne
      1. Sytuacja makroekonomiczna. Siła nabywcza społeczeństwa.
      2. Struktura rynku dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce
      3. Struktura małoformatowego kanału dystrybucji FMCG. Konkurencja.
      4. COVID-19
     2. Czynniki Wewnętrzne
      1. Systemy informatyczne
      2. Inwestycje
      3. Dostawcy
     3. System zarządzania ryzykiem
     4. Tabela 4: System zarządzania ryzykiem
  4. WYJAŚNIENIA ODNOŚNIE SEZONOWOŚCI
 4. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY EUROCASH ZA 2020 R.
  1. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY EUROCASH
     1. Tabela 5: Grupa Eurocash: Dynamika zewnętrznej sprzedaży towarów w podziale na formaty dystrybucji w 2020 r.
     2. Hurt
     3. Detal
     4. Projekty
     5. Inne
     6. Tabela 6. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2020 r.
     7. Tabela 7. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2020 r. narastająco.
     8. Tabela 8. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2019 r.
     9. Tabela 9. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2019 r. narastająco.
  3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – ANALIZA RENTOWNOŚCI
     1. Tabela 10: Grupa Eurocash: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 r.
  4. DANE BILANSOWE
     1. Struktura bilansu
     2. Tabela 11: Grupa Eurocash: Struktura aktywów
     3. Tabela 12: Grupa Eurocash: Struktura pasywów
     4. Umowy pożyczki, gwarancje i zabezpieczenia
      1. Umowy kredytowe
      2. Udzielone pożyczki
      3. Poręczenia i gwarancje
     5. Emisja papierów wartościowych i obligacji w 2020 r.
      1. Emisja papierów wartościowych
      2. Emisja obligacji i innych papierów wartościowych
  5. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE
  6. ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W GRUPIE EUROCASH ZA 2020 R.
     1. Rachunek przepływów pieniężnych
     2. Tabela 13: Grupa Eurocash: Przepływy pieniężne w 2020 r.
     3. Rotacja kapitału obrotowego
     4. Tabela 14: Grupa Eurocash: Wskaźniki rotacji kapitału obrotowego w 2019 r.
     5. Ocena zarządzania środkami pieniężnymi
     6. Tabela 15: Grupa Eurocash: Główne obszary inwestycyjne Grupy Eurocash w 2020 r.
     7. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  7. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY EUROCASH W 2020 R.
     1. Zmiany w kapitale zakładowym
     2. Wypłata dywidendy
 5. INFORMACJE DODATKOWE
  1. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH
  2. ISTOTNE UMOWY
      1. Umowy z dostawcami, przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży ogółem
  3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  4. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  5. PUBLIKACJA PROGNOZ
  6. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA
     1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej
     2. Powołanie Członka Zarządu
  7. UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU GWARANTUJĄCE KOMPENSATY FINANSOWE
  8. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
     1. Tabela 16: Opłaty za badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 6. ŁAD KORPORACYJNY
  1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EUROCASH S.A.
  2. INFORMACJE O AKCJONARIACIE
     1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Eurocash oraz zmiany w strukturze akcjonariatu
     2. Tabela 17: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r.
    1. *poprzez Politra B.V.S.à.r.l. oraz Westerngate Private Investments Ltd.
     1. Liczba akcji Eurocash S.A. w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających
     2. Tabela 18: Stan posiadania akcji oraz poboru akcji Spółki przez osoby zarządzające
    2. *pośrednio poprzez osoby blisko związane
    3. ** funkcja pełniona od 1 stycznia 2020
     1. Tabela 19: Stan posiadania akcji oraz poboru akcji Spółki przez osoby nadzorujące
    4. * funkcja pełniona do 20 października 2020
    5. ** funkcja pełniona od 20 października 2020
     1. Posiadacze papierów wartościowych, dających specjalne uprawnienia kontrolne
     2. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu
     3. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
     4. Umowy które w przyszłości mogłyby skutkować zmianami w wielkościach posiadanych pakietów akcji
  3. RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY
  4. WŁADZE I ORGANY SPÓŁKI
     1. Zarząd
      1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu
     2. Tabela 20: Skład zarządu Spółki na koniec roku 2020
     3. Uprawnienia Zarządu
     4. Wynagrodzenia, nagrody i warunki umów o pracę
     5. Rada Nadzorcza
      1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Rady Nadzorczej
     6. Tabela 21: Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 wraz z funkcjami pełnionymi przez jej członków
     7. Uprawnienia Rady Nadzorczej
     8. Wynagrodzenia, nagrody i warunki umów o pracę
     9. Powołane komitety
     10. Walne Zgromadzenie
  5. ZASADY ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
  6. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI
  7. SYSTEM KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH
  8. GŁÓWNE CECHY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  9. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
 7. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
  1. OPIS MODELU BIZNESOWEGO
  2. OPIS SPOSOBU ZARZĄDZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ GRUPY EUROCASH
     1. Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+
     2. Tabela 22. Strategia Zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+
  3. OPIS POLITYK STOSOWANYCH PRZEZ GRUPĘ EUROCASH W KLUCZOWYCH DLA DZIAŁAŃ POZAFINANSOWYCH OBSZARACH
     1. Tabela 23: System zarządzania ryzykiem
 8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
  1. WYBÓR JEDNOSTKI UPRAWNIONEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 9. ZAŁĄCZNIK: DEFINICJE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH PREZENTOWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
     1. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH W 2020 R.

Tabela 1: Grupa Eurocash: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 r.
mln zł 2020 r. 2019 r. Zmiana %
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 411,04 24 852,24 2,25%
Zysk brutto na sprzedaży 3 366,55 3 242,98 3,81%
Rentowność brutto na sprzedaży 13,25% 13,05% 0,2 p.p.
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 803,94 794,08 1,24%
(Marża EBITDA %) 3,16% 3,20% -0,04 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej – EBIT 250,43 244,52 2,42%
(Marża zysku operacyjnego – EBIT %) 0,99% 0,98% -0.01 p.p.
Zysk brutto 107,92 113,42 -4,85%
Zysk netto 68,07 79,13 -13,97%
(Rentowność zysku netto %) 0,27% 0,32% -0,05 p.p.

Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2020 r. 25 411,04 mln zł, o 2,25% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost ten był związany z poprawą sprzedaży we wszystkich segmentach działalności.

Marża brutto Grupy Eurocash w 2020 roku zwiększyła się o 0.2 p.p. r/r. i wyniosła 13,25%.

EBITDA wyniosła 803,94 mln zł w 2020 r. i wzrosła o 1,24% r/r. Wzrost związany był głównie z poprawą wyniku segmentu hurtowego.

Zysk netto Grupy Eurocash osiągnął poziom 68,07 mln zł i spadł o 13,97%. .

Segmenty działalności Grupy Eurocash

Na dzień 31 grudnia 2020 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 Hurtowni Cash & Carry, w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich „abc” do której należało 9 317 lokalnych sklepów spożywczych. W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych było 5 251 sklepów. Do sieci detalicznej należało natomiast 1 573 małych supermarketów w tym 1 545 działających pod marką Delikatesy Centrum oraz 432 saloników prasowych Inmedio.

Dynamika sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty prezentowana jest na poniższym wykresie.

Wykres 1. Grupa Eurocash: Przychody ze sprzedaży towarów na zewnątrz w 2020 roku w podziale na poszczególne segmenty (mln zł)
picture

Źródło: Opracowanie własne

Sprzedaż towarów realizowana przez segment hurtowy wyniosła w 2020 r. 18 892,65 mln zł w porównaniu do 18 710,44 mln zł w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 0,97%. Sprzedaż detaliczna towarów realizowana przez segment detaliczny w 2020 r. wyniosła 6 091,10 mln zł w porównaniu do 5 904,81 mln w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 3,15% r/r. Sprzedaż towarów realizowana przez segment projekty w 2020 r. wyniosła 300,38 mln zł w porównaniu do 104,56 mln zł w roku ubiegłym. Tak znaczący wzrost r/r wiąże się głownie z włączeniem do konsolidacji Frisco S.A., której pełne przejęcie zostało zrealizowane w 2020 roku.

Poniżej prezentujemy podział przychodów ze sprzedaży towarów za 2020 rok w podziale na segmenty działalności.

Wykres 2. Grupa Eurocash: Prezentacja segmentów Grupy w podziale na segment detaliczny, hurtowy i projekty (%)
picture

Źródło: Opracowanie własne

Segment detaliczny w Grupie Eurocash był odpowiedzialny za ponad 24% przychodów ze sprzedaży, podczas gdy segment hurtowy za niemal 75%. W porównaniu z rokiem 2019 udział segmentu detalicznego wzrósł o 0,20 p.p, a hurtowego spadł o 0,97 p.p.

Wykres 3. Grupa Eurocash: Sprzedaż segmentu hurtowego w podziale na poszczególne segmenty (mld zł)
picture

Źródło: Opracowanie własne

Największy udział w sprzedaży segmentu hurtowego stanowią przychody ze sprzedaży generowane przez Eurocash Serwis, prawie 39% oraz Eurocash Dystrybucję, ponad 35%. Eurocash Cash&Carry odpowiada za 25% sprzedaży segmentu hurtowego. Sprzedaż segmentu Eurocash Gastronomia wyniosła 1% w 2020 roku.

Wykres 4. Grupa Eurocash: Sprzedaż segmentu detalicznego w podziale na poszczególne segmenty (mld zł)
picture

Źródło: Opracowanie własne

Segment detaliczny składa się głównie ze sklepów pod marką Delikatesy Centrum. Największy udział w segmencie detalicznym mają Delikatesy Centrum Własne – 50%, następnie Delikatesy Centrum – 39% Inne sklepy obejmujące sklepy Partner oraz Podlaskie Delikatesy – niecałe 4%. Segment detaliczny obejmuje również sprzedaż kiosków Inmedio, których udział w przychodach segmentu wyniósł 7%.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE

OTOCZENIE RYNKOWE

Podstawowe dane makroekonomiczne

Grupa Eurocash prowadzi działalność na terytorium Polski. Środowisko makroekonomiczne lokalnej gospodarki wywierało i będzie wywierać istotny wpływ na wyniki finansowe oraz rozwój spółki.

Tempo rozwoju gospodarczego, poziom dochodów gospodarstw domowych oraz pozostałe czynniki natury makroekonomicznej mają istotny wpływ na poziom wydatków ludności i tempo wzrostu popytu krajowego, tym samym wpływając pośrednio na wielkość przychodów ze sprzedaży Grupy.

Poniższa tabela zawiera kluczowe dane makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki we wskazanych okresach.

Tabela 2: Dane makroekonomiczne w Polsce
2020 r. 2019 r. 2018 r.
Wzrost PKB* (w %) -2,8 4,5 5,1
Bezrobocie rejestrowane** (w %) 6,2 5,2 5,8
Dynamika płac w Polsce (w %) nominalnie 6,6 6,5 7,0
Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %) 3,4 2,3 1,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

* Dane wstępne szacunkowe GUS

** Stan na koniec roku.

Wykres 5. Dane makroekonomiczne: wzrost PKB vs. bezrobocie rejestrowane
picture

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykres 6. Dane makroekonomiczne: inflacja vs. dynamika płac w Polsce (nominalnie)
picture

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wzrost gospodarczy w Polsce, mierzony wzrostem PKB w cenach stałych, wyniósł według danych szacunkowych GUS w 2020 r. -2,8% w porównaniu do +4,5% w 2019 r. Ogólny spadek poziomu PKB był spowodowany sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 4,0%, wobec wzrostu o 5,4% w 2019 r. Wartość dodana brutto w przemyśle w 2020 r. zmniejszyła się o 0,2% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,3% w 2019 r. Wartość dodana brutto w budownictwie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 3,7%, wobec spadku o 4,1% w 2019 r. Spożycie ogółem w 2020 r. spadło realnie o 1,5%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0% (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 4,4% oraz o 4,0%).

Znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw w Polsce ma również wzrost kosztów prowadzenia działalności, które istotnie są powiązane ze wzrostem wynagrodzeń. W latach 2018 do 2019 dynamika wynagrodzeń brutto w prywatnych przedsiębiorstwach oscylowała w przedziale 6,5-7,0% a w roku 2020 wyniosła 6,6% (dane Głównego Urzędu Statystycznego). W ostatnich 3 latach w Polsce notowana była inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych, która w 2020 roku wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w 2020 r. wzrosły o 4,7% w porównaniu do roku 2019, a ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosły o 4,4% w odniesieniu do roku ubiegłego.

Na koniec grudnia 2020 r. stopa rejestrowanego bezrobocia w kraju zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 6,2%.

Polski rynek produktów FMCG – informacje ogólne

Rynek produktów FMCG obejmuje produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz chemię gospodarczą i kosmetyki.

Wykres 7. Struktura rynku FMCG w Polsce
picture

Całkowity udział wartości sklepów wielkoformatowych od kilku lat zmienia się na korzyść sieci dyskontowych. Tendencja ta, zgodnie z analizami agencji PMR będzie się utrzymywać.

Liczba sklepów małoformatowych spadła o 3,7% osiągając poziom ok. 91,0 tysiąca placówek na koniec 2020 roku (małe sklepy ogólnospożywcze, małe supermarkety, convenience, sklepy specjalistyczne, kioski i stacje benzynowe). Spadek liczby sklepów małoformatowych jest spowodowany głównie przez spadek liczby małych sklepów ogólnospożywczych o powierzchni do 150 m2.

Natomiast sprzedaż sklepów, które pozostają na rynku rośnie, zgodnie z danymi Nielsen, przekłada się na wzrost wartości sprzedaży sklepów małoformatowych o 1,0% r/r. Najszybciej rosnąca dynamika sprzedaży na sklep występuje w dyskontach. Sprzedaż sklepów Convenience od 41 do 100 m2 zanotowała wzrost sprzedaży o 2,0% r/r, a stacji paliw, sklepów alkoholowych i kiosków spadek o 0,5% r/r. Małe supermarkety 101-300 m2 zanotowały wzrost o 0,4% r/r, a sklepy o powierzchni do 40 m2 zanotowały wzrost o 0,7% r/r. Pośród dużych formatów, Dyskonty zanotowały wzrost o 13,8% r/r, podczas gdy duże supermarkety wzrosły o 4,7% r/r. Segment hipermarketów ponownie zanotował spadek sprzedaży, który w 2020 r. wyniósł 3,9% r/r.

Wykres 8. Dynamika sprzedaży na rynku żywności według kanałów dystrybucji
picture

Źródło: Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze

Wykres 9. Dynamika sprzedaży na rynku żywności w sklepach małoformatowych
picture

Źródło: Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze

Zgodnie z danymi Nielsen, wartość całego rynku produktów FMCG w Polsce wzrosła w 2020 r. o 5,7% w porównaniu z rokiem 2019.

Wykres 10. Dynamika sprzedaży na sklep na rynku żywności według kanałów dystrybucji
picture

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze.

Wykres 11. Dynamika sprzedaży na sklep na rynku żywności w sklepach małoformatowych
picture

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nielsen Panel Handlu Detalicznego, sprzedaż wartościowa, okres: styczeń 2018 – grudzień 2020, Kategorie spożywcze.

Rynek hurtowej dystrybucji produktów FMCG

Przedsiębiorstwa hurtowe działające na rynku dystrybucji produktów FMCG konkurują przede wszystkim w obrębie zaopatrzenia tradycyjnych sklepów ogólnospożywczych, spożywczych sklepów specjalistycznych (sklepy mięsne, piekarnie, cukiernie, sklepy oferujące warzywa i owoce, sklepy alkoholowe, sklepy rybne) oraz tzw. kanałów alternatywnych obejmujących kioski, sklepy na stacjach benzynowych, HoReCa (hotele, restauracje, catering).

W 2019 roku szacowany udział w rynku hurtowym Grupy Eurocash kształtował się na poziomie 28,0%, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok. 0,3 p.p. Poniżej przedstawiono wzrost udziałów w rynku hurtowym produktów FMCG na przestrzeni ostatnich lat.

Wykres 12. Udział Grupy Eurocash w hurtowym rynku FMCG w latach 2008 – 2019
picture

Źródło: Opracowanie własne

Trendy na polskim rynku produktów FMCG

W ciągu ostatniej dekady zaobserwować można było stopniowe wyrównywanie się udziału w rynku obu kanałów sprzedaży detalicznej produktów FMCG, tj. kanału wielkoformatowego i tradycyjnego. Obecnie wg. danych Nielsen sklepy wielkoformatowe (supermarkety, hipermarkety i dyskonty) kontrolują ok. 62% głównych kanałów detalicznych, a sklepy małoformatowe i specjalistyczne ok. 38%. W kolejnych latach w opinii Eurocash brak jest jednak przesłanek do dalszego znaczącego ograniczania roli handlu małoformatowego. Przemawiają za tym zarówno uwarunkowania zewnętrzne (struktura demograficzna), jak i wewnętrzne (polegające przede wszystkim na pojawieniu się mechanizmów konsolidacyjno-modernizacyjnych umożliwiających skuteczne konkurowanie z placówkami wielkoformatowymi). Jednym z przejawów tego trendu jest zrzeszanie się sklepów o powierzchni do 300 m2 w sieciach franczyzowych, zarówno o charakterze tradycyjnym (będących de facto formą programów lojalnościowych), jak i nowoczesnym (silnie wiążącym detalistów ze źródłem zakupów). Zgodnie z szacunkami PMR, liczba sklepów spożywczych zrzeszonych w sieciach franczyzowych w 2020 r. wyniosła ok. 46,3 tys. (wzrost o 7,2% r/r).

W latach 1991-2001 obserwowana była postępująca konsolidacja rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG. Okres ostatnich kilkunastu lat przyniósł redukcję liczby przedsiębiorstw hurtowych zajmujących się sprzedażą produktów FMCG do ok. 3-4 tysięcy podmiotów funkcjonujących obecnie.

GRUPA EUROCASH: FORMATY DYSTRYBUCJI

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, w szczególności dla tradycyjnych sklepów detalicznych (małe supermarkety i sklepy spożywcze), sklepów convenience, segmentu stacji benzynowych oraz sieci restauracji, hoteli i kawiarni.

Wykres 13. Grupa Eurocash: Wsparcie małoformatowych sklepów
picture

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej prezentujemy podstawowe dane finansowe i operacyjne Grupy Eurocash w podziale na następujące segmenty oraz formaty dystrybucji:

Hurt – hurtowy format dystrybucji:

Detal – sprzedaż detaliczna Grupy Eurocash i sprzedaż hurtowa Eurocash do sieci franczyzowej Delikatesy Centrum:

Projekty – przychody ze sprzedaży realizowane przez nowe projekty prowadzone przez Eurocash S.A. oraz spółki zależne: Frisco S.A., Kontigo Sp. z o.o., ABC na kołach Sp. z o.o., Duży Ben Sp. z o.o., Innowacyjna Platforma Handlu Sp. z o.o., 4Vapers Sp. z o.o.

Inne – przychody ze sprzedaży i koszty pozostałych spółek poprzez Eurocash Trade 1 Sp. z o.o., Eurocash Trade 2 Sp. z o.o., Eurocash VC3 Sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o. oraz koszty działów centralnych, nieprzypisane do żadnego z powyższych segmentów.

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski.

LICZBA PLACÓWEK

Na dzień 31 grudnia 2020 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 Hurtowni Cash & Carry, w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich „abc” do której należało 9 317 lokalnych sklepów spożywczych. W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych natomiast było 5 251 sklepów.

Do sieci detalicznej należało natomiast 1 573 małych supermarketów w tym 1 545 działających pod marką Delikatesy Centrum oraz 432 saloników prasowych Inmedio W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat liczby Hurtowni Cash & Carry, liczby małych supermarketów, w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów „abc”, salonów Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash Dystrybucja.

Tabela 3: Grupa Eurocash: Liczba hurtowni Cash & Carry, małych supermarketów w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów „abc”, salonów Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash Dystrybucja
stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2019 r.
Hurtownie Cash & Carry 180 180
Sieć sklepów “abc” 9 317 8 985
Sieci franczyzowe i partnerskie* 5 251 5 133
Salony Inmedio i Inmedio Trendy 432 450
Małe Supermarkety 1 573 1 565
w tym: Marka Delikatesy Centrum 1 545 1 351

*Groszek, Euro Sklep S.A., Lewiatan, PSD

Źródło: Opracowanie własne

STRUKTURA SPRZEDAŻY

W sprzedaży Grupy Eurocash dominują, podstawowe artykuły spożywcze i napoje (w tym napoje bezalkoholowe i alkoholowe). W 2020 roku udział tych produktów wyniósł 65,1% wartości sprzedaży. Drugą pod względem istotności grupą towarową były wyroby tytoniowe, karty telefoniczne i doładowania pre-paid, których udział w 2020 r. sięgnął 31,9%. Udział pozostałych artykułów nieżywnościowych (w tym kosmetyki, chemia gospodarcza, leki OTC oraz pozostałe) wyniósł w 2020 r. 3,0%.

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE GRUPY EUROCASH

Głównym akcjonariuszem Eurocash jest Pan Luis Amaral (bezpośrednio oraz pośrednio) posiadający na dzień 31.12.2020 r. 44,04% akcji Spółki. Pan Luis Amaral pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jednostką dominującą w Grupie jest Eurocash S.A., która realizuje większość sprzedaży Grupy.

Szczegółowe informacje na temat organizacji Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji zawarte są w informacji dodatkowej do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostką dominującą w Grupie jest Eurocash S.A., która realizuje większość sprzedaży grupy. Schemat zaprezentowany na kolejnej stronie przedstawia strukturę Grupy Eurocash oraz jednostki podporządkowane Grupy na dzień 31.12.2020 r.

Wykres 14. Grupa Eurocash: Struktura organizacyjna na dzień 31.12.2020 r.
picture

PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY EUROCASH

ZAŁOŻENIA STRATEGII

Zarząd Grupy Eurocash poprzez swoje działania zmierza do zrównoważonego rozwoju działalności Grupy oraz swoich klientów. Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Swoją strategię Grupa realizuje poprzez:

W odpowiedzi na postępujący proces konsolidacji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, w tym na rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG w Polsce, strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz możliwą kontynuację przejęć innych sprzedawców hurtowych, sieci franczyzowych i sieci detalicznych. Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali, co przekłada się na możliwość zaoferowania klientom Grupy (niezależny handel detaliczny) lepszych warunków zakupu towarów, co powinno przyczyniać się również do poprawy konkurencyjności i pozycji rynkowej Grupy.

Zgodnie z obecną strategią, zamiarem Grupy Eurocash jest stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe. Źródłem ekspansji której założeniem jest stworzenie sieci sklepów liczącej 2400 placówek, będzie rozwój sieci w modelu franczyzowym, wspierany kolejnymi przejęciami lokalnych sieci oraz budową sklepów od podstaw (wspólnie z partnerami z sektora nieruchomości). W ten sposób przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli dostęp do rozpoznawalnej marki detalicznej oraz narzędzi marketingowych na poziomie kosztowym porównywalnym do sieci sklepów wielkopowierzchniowych.

Misją Grupy Eurocash jest podnoszenie konkurencyjności sklepów detalicznych prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców w Polsce. Doświadczenia wypracowane w sklepach własnych docelowo będą przekazywane franczyzobiorcom.

Jednym z narzędzi udostępnionych dotychczas wszystkim klientom Grupy Eurocash jest Akademia Eurocash – platforma edukacyjna dająca niezależnym przedsiębiorcom wiedzę do jakiej nie mają dostępu pracownicy konkurencyjnych sieci wielkopowierzchniowych. Kolejnym rozwiązaniem wypracowanym już dziś na bazie sieci Delikatesy Centrum jest platforma dystrybucji produktów świeżych, która została w 2019 roku udostępniona również franczyzobiorcom i partnerom zrzeszonym w sieciach kooperujących z Eurocash Dystrybucja. W następnej kolejności udostępniony zostanie System Zarządzania Relacjami z Klientami bazujący na mechanizmach wypracowanych w Delikatesach Centrum (Delikarta). Docelowo również klienci Grupy Eurocash, będą mogli skorzystać z rozwiązań stworzonych na bazie doświadczeń Frisco.pl (sklep internetowy).

W ramach działalności hurtowej, Grupa Eurocash skupi się natomiast na integracji poszczególnych jednostek biznesowych, współdzieleniu najlepszych rozwiązań wypracowanych przez każdy z formatów oraz realizacji synergii grupowych. Zdrowy, zreorganizowany biznes hurtowy, generujący silne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, będzie głównym źródłem finansowania ekspansji segmentu detalicznego. W dalszym rozwoju działalności hurtowej sprzyjać powinna również platforma eurocash.pl, która daje właścicielom niezależnych sklepów detalicznych możliwość pośredniego ograniczenia kosztów a przede wszystkim lepszego zaadresowania potrzeb konsumentów. W 2020 roku liczba jej użytkowników wzrosła do 15 tysięcy, których obrót odpowiadał za 87% sprzedaży segmentu Dystrybucja. Od września 2019 roku Grupa Eurocash rozwija platformę marketplace.pl, która udostępni klientom tysiące dodatkowych, unikalnych produktów.

W celu zachowania konkurencyjności handlu sklepów niezależnych w Polsce, Grupa Eurocash kontynuuje inwestycje w projekty innowacyjne: Frisco, Duży Ben, abc na kołach, Kontigo i inne. Po zrealizowanych z sukcesem w ubiegłych latach projektach: Faktoria Win, PayUp i dystrybucja produktów świeżych, Spółka zdecydowała o rozwinięciu konceptów: Duży Ben oraz Kontigo i udostępnieniu ich franczyzobiorcom. Grupa Eurocash zamierza również rozwijać się w segmencie e-commerce poprzez swoją spółkę Frisco.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ GRUPY EUROCASH

Czynniki Zewnętrzne
COVID-19

W związku z sytuacją pandemii Covid-19, która ma wpływ na spółki Grupy Eurocash, Grupa na bieżąco monitoruje sytuację oraz stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i innych służb w Polsce. Na bieżąco podejmuje się i zaleca pracownikom szczególne środki prewencyjne, ograniczając do minimum ryzyko związane z zarażeniem. Na datę niniejszego sprawozdania finansowego główne obszary działalności operacyjnej Grupy funkcjonują sprawnie.

W związku z wystąpienie stanu pandemii COVID 19 na terenie Polski w 2020 roku Grupa Eurocash ponosiła koszty związane z dostosowanie swojej działalności do sytuacji pandemicznej. Jednocześnie Grupa Eurocash korzystała z dofinansowania wynikającego z tarcz antykryzysowych wprowadzonych przez Rząd. Łączny wpływ na wynik w 2020 roku grupa szacuje na kwotę -15M PLN.

Wzrost rynku produktów FMCG oraz ewentualne zmiany struktury rynku

Grupa spodziewa się dalszego wzrostu udziału w rynku wielkopowierzchniowych kanałów dystrybucji, jednak niekorzystny wpływ tego procesu na przychody Grupy rekompensowany będzie wzrostem wartości rynku FMCG oraz konsolidacją na rynku hurtowym i detalicznym.

Ceny paliw

Ponieważ znaczna część kosztów sprzedaży to koszty logistyki, uzależnione ściśle od cen paliw, ich znaczące zmiany mogą mieć wpływ na wyniki Grupy.

Inflacja

Nieoczekiwane zmiany cen produktów spożywczych, napojów, alkoholu lub innych produktów FMCG, mogą mieć wpływ na wyniki Grupy.

Koszty płac

Potencjalna presja na koszty płac może w perspektywie średniookresowej wpływać negatywnie na wyniki Grupy. Jednakże, potencjalny wzrost wynagrodzeń ma wpływ na cały rynek w Polsce. Z uwagi na fakt, że Grupa realizuje sprzedaż na terenie Polski, jej pozycja konkurencyjna nie powinna ulec zmianie pod wpływem tego czynnika.

Czynniki Wewnętrzne
Integracja działalności przejętych spółek

Z uwagi na konieczność integracji działalności przejętych spółek detalicznych na poziomie operacyjnym, w opinii Zarządu Eurocash, pełne efekty synergii związane z tymi transakcjami będą możliwe do osiągnięcia w ciągu 3 lat od przejęcia kontroli nad tymi spółkami. Wszystkie spółki są integrowane w ramach sieci Delikatesy Centrum.

Rozwój segmentu Eurocash Detal

Grupa Eurocash kontynuuje rozbudowę sieci franczyzowej Delikatesy Centrum i przewiduje osiągnięcie 2 400 placówek w ciągu następnych 4-5 lat. Ekspansja sieci Delikatesy Centrum zakłada trzy źródła wzrostu:

 1. Przejęcia regionalnych sieci supermarketów,
 2. Otwarcia sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców,
 3. Otwarcia własnych sklepów detalicznych (we współpracy z partnerami inwestującymi w nieruchomości).

Całkowitą wartość inwestycji łącznie ze środkami przeznaczonymi przez deweloperów inwestujących w nieruchomości szacuje się na ok. 1,0 – 2,0 mld zł. Plan rozbudowy zakłada osiągnięcie średniej powierzchni sklepu własnego na poziomie 350 m2 (powierzchnia sprzedażowa).

Przewidywana struktura organizacyjna segmentu detalicznego Eurocash zakłada, że będzie się składać ze spółek i formatów dystrybucji prowadzących sklepy detaliczne. Ponadto docelowa struktura obejmie również wszystkie operacje hurtowe i detaliczne związane z dostawą i wsparciem dla sklepów detalicznych obsługiwanych przez franczyzobiorców pod marką Delikatesy Centrum.

Inwestycje w strategiczne projekty rozwojowe

W celu zachowania konkurencyjności handlu sklepów niezależnych w Polsce, Grupa Eurocash kontynuuje inwestycje w projekty innowacyjne: Duży Ben, abc na kołach, Kontigo, dystrybucja wysokiej jakości produktów świeżych i inne. Rezultaty tych projektów mają negatywny wpływ na wyniki Grupy, jednak w ocenie Zarządu istnieje potrzeba kontynuacji tych inwestycji w celu zagwarantowania dalszego wzrostu w perspektywie 5 do 10 lat. Po zrealizowanych z sukcesem w ubiegłych latach projektach Faktoria Win, PayUp, dystrybucja wysokiej jakości produktów świeżych, Grupa zdecydowała o rozwinięciu konceptów: Duży Ben oraz Kontigo i udostępnieniu ich franczyzobiorcom. Grupa Eurocash zamierza również rozwijać się w segmencie e-commerce poprzez swoją spółkę Frisco.

Poza informacjami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, nie ma innych istotnych czynników, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową Grupy Eurocash w następnym roku.

RYZYKA I ZAGROŻENIA

Ryzyka finansowe zostały opisane w nocie nr 37 do skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 r. będących częścią raportu rocznego Grupy Eurocash S.A. Poniżej prezentujemy pozostałe istotne czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Eurocash.

Czynniki Zewnętrzne
Sytuacja makroekonomiczna. Siła nabywcza społeczeństwa.

Spowolnienie tempa gospodarczego, spadek siły nabywczej i zmniejszenie wydatków domowych na konsumpcję mogą mieć negatywny wpływ na wielkość sprzedaży Grupy.

Struktura rynku dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce

W 2020 r. istotną formą detalicznej dystrybucji produktów FMCG był małoformatowy kanał dystrybucji, którego udział wyniósł 37,6%. Tak wysoki udział (w porównaniu z innymi krajami europejskimi) jest wynikiem niskiej koncentracji populacji na terenie kraju, jak również złych warunków zamieszkania powodujących częstsze zakupy. Taka sytuacja jest korzystna dla Grupy Eurocash, dla której małe i średniej wielkości sklepy umiejscowione poza dużymi aglomeracjami stanowią najistotniejszą grupę klientów. Wzrost udziału wielkoformatowej dystrybucji, w tym ekspansji dyskontów, w 2020 roku odpowiedzialnych za 38,6% sprzedaży w Polsce, zredukuje potencjalny rynek, na którym działa Grupa Eurocash.

Struktura małoformatowego kanału dystrybucji FMCG. Konkurencja.

Według szacunków Grupy, istnieje około 3000-4000 jednostek działających na hurtowym rynku dystrybucji FMCG. Konsolidacja rynku, pojawianie się nowych, silnych podmiotów mogłyby mieć niekorzystny wpływ na poziom marż.

COVID-19

Ewentualny rozwój epidemii w Polsce może mieć negatywny wpływ na działania operacyjne Grupy oraz możliwości produkcyjne dostawców czy wielkość sprzedaży odbiorców. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności Zarząd Grupy Eurocash dokonał analizy możliwego wpływu wskazanej sytuacji na wyniki finansowe Grupy. Na bazie przeprowadzonej analizy, Zarząd Jednostki dominującej nie stwierdził istotnej niepewności co do możliwości funkcjonowania Jednostki dominującej i jej spółek zależnych w przyszłości.

Czynniki Wewnętrzne
Systemy informatyczne

Wydajny, jednolity system informatyczny umożliwia scentralizowane i wydajne kierowanie procesami biznesowymi, pozwalając na dokładną analizę rentowności poszczególnych produktów i poszczególnych sklepów, co gwarantuje duże bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Możliwe potencjalne zakłócenia w działaniu systemu byłyby zagrożeniem dla działalności Grupy.

Inwestycje

Grupa Eurocash chce być aktywnym uczestnikiem w procesie konsolidacji rynku poprzez przejmowanie hurtowni FMCG. Przejmując inne przedsiębiorstwa, Grupa napotyka na liczne istotne zagrożenia związane między innymi z integracją, realizacją założonych synergii lub niewłaściwą oceną potencjału rynkowego.

Dostawcy

Ze względu na zakres produktów oferowanych przez Grupę Eurocash oraz geograficznie zróżnicowanej sprzedaży, suma dostawców Grupy jest bardzo liczna i na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmowała 1 446 podmiotów krajowych i zagranicznych.

Dostawcy produktów markowych, do których należą czołowi producenci i importerzy produktów FMCG, w tym wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych, są wybierani przede wszystkim w oparciu o ich udziały w rynku, znaczenie danej marki oraz pokrycie poszczególnych segmentów produktów i zróżnicowanie regionalne.

Ze względu na specyfikę rynku produktów FMCG, konkurencyjność na tym rynku oraz odnotowywane zmniejszanie się sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce, działalność Grupy nie jest uzależniona od dostawców, w związku z czym ryzyko, że rozwiązanie lub niekorzystne zmiany warunków umów dostawy mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działalność gospodarczą Grupy Eurocash i jej wyniki finansowe jest ograniczone.

System zarządzania ryzykiem

Grupa Eurocash prowadzi system zarządzania ryzykiem, który obejmuje wszystkie aspekty działalności jednostek wchodzących w jej skład. System ten koncentruje się zarówno na obszarach wewnętrznych jak i zewnętrznych biorąc pod uwagę między innymi wpływ działalności Grupy w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Zarządzanie ryzykiem Grupy opiera się na szeregu procedur i polityk wewnętrznych, a także na uzupełniających je i wykonywanych systematycznie zadaniach kontroli wewnętrznej przez dedykowane do tego zasoby. Ponadto Grupa Eurocash posiada funkcję Audytu Wewnętrznego, który poprzez swoje zadania pełni rolę zapewniającą i konsultacyjną w zakresie jakości i efektywności wyżej wymienionych kontroli.

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy systemu zarządzania ryzykiem związanym z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym.

Tabela 4: System zarządzania ryzykiem
Obszar ryzyka Przykłady ryzyka Elementy systemu zarządzania ryzykiem - sposoby monitorowania i kontrolowania
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Ryzyko korupcji publiczne Kodeks Etyki Grupy Eurocash
Ryzyko korupcji prywatnej oraz wobec kontrahentów Wartości Grupy Eurocash - jasno określone i komunikowane pracownikom
Ryzyko nadużyć względem pracowników Linia zaufania dla pracowników umożliwiająca anonimowe zgłoszenia w sposób niepozwalający na identyfikację zgłaszającego
Ryzyko nadużyć związanych z oszustwami wewnętrznymi Wprowadzenie procedury postępowania ze zgłoszeniami, ścieżkę raportowania, ochrony sygnalistów przed represjami, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem, ochrony danych osobowych i zachowania poufności – zgodniej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o sygnalistach oraz Standardami rekomendowanymi dla systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW w Warszawie SA
Ryzyko wystąpienia konfliktu interesów Polityka antymobbingowa
Szkolenia dla pracowników z wartości Grupy Eurocash i zasad etyki
Instrukcje dotyczące przyjmowania prezentów od kontrahentów (przekazywanie prezentów na cele dobroczynne)
Wdrożenie procedury i procesu zarządzania konfliktami interesów, w tym ankiety – oświadczenia o występowaniu rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów
Ryzyko prawne
Ryzyko naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony praw konsumentów Polityki i procedury w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących praw konsumentów
Ryzyko naruszenia przepisów w zakresie prawa konkurencji Szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników
Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących zabronionych porozumień Mechanizmy monitorujące profil i poziom ryzyk zidentyfikowanych w Grupie
Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących zatorów płatniczych Wdrażanie efektywnego systemu zgodności mającego na celu bieżące monitorowanie kluczowych ryzyk, monitorowanie zmian w prawie, wdrażanie zmian w regulacjach wewnętrznych zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa
Ryzyko naruszenia przepisów prawa antymonopolowego Wdrażanie systemu okresowych KRI (kluczowych wskaźniki ryzyka) dotyczących wybranych obszarów ryzyka w celu identyfikacji i monitorowania naruszeń wdrożonych zasad i procesów
Ryzyko naruszenia przepisów ochrony danych osobowych Wdrażanie jednolitego systemu opracowywania i publikowania treści marketingowych
Ryzyko naruszenia przepisów kodeksu spółek handlowych
Ryzyko naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i danych poufnych
Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących reklamy regulowanej i własności intelektualnej
Ryzyka podatkowe
Ryzyko nieprawidłowej kalkulacji i/lub rozpoznania podatku PIT / CIT / VAT Wdrożenie procedur zapewniających prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych
Ryzyko nieprawidłowej weryfikacji kontrahentów Zaprojektowanie narzędzi wspomagających kalkulację zobowiązań podatkowych
Ryzyko nieefektywnego wdrożenia procedur dotyczących obowiązków raportowych w zakresie podatków Wdrożenie procedur dotyczących spełnienia wymogów należytej staranności wobec kontrahentów
Szkolenia w zakresie ryzyk podatkowych oraz procesu weryfikacji kontrahentów
Zasoby ludzkie/ miejsce pracy
Ryzyko utraty oraz rotacji pracowników Procedury i instrukcje regulujące miejsce pracy, w tym regulamin pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników
Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez pracowników Działalność i porozumienia ze związkami zawodowymi
Ryzyko niskiego zaangażowania pracowników Ustalone i jednolite zasady korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ryzyko występowania mobbingu i innych nadużyć wobec pracowników Dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy poprzez szkolenia dla kierownictwa oraz ciągłe monitorowanie rejestrów czasu pracy
Ryzyko niesprawiedliwej oceny rozwoju zawodowego pracowników Procedury i instrukcje zatrudniania nowych pracowników
Ryzyko wystąpienia braku możliwości rozwoju zawodowego pracowników System benefitów dla pracowników (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć sportowych)
Ryzyko niskiego zadowolenia pracowników z pracy Dofinansowanie nauki dla pracowników
Cykliczne badanie opinii pracowników
Wartości Grupy Eurocash - jasno określone i komunikowane pracownikom
Wprowadzenie procedury postępowania ze zgłoszeniami, ścieżkę raportowania, ochrony sygnalistów przed represjami, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem, ochrony danych osobowych i zachowania poufności – zgodniej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o sygnalistach oraz Standardami rekomendowanymi dla systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW w Warszawie SA
System zarządzania wynikami pracy pracowników
Coroczne oceny rozwoju pracowników
Programy rozwoju talentów (Management Trainee oraz Sales & Operational Trainee)
Platforma e-learningowa z licznymi szkoleniami dla pracowników
Szkolenia zewnętrzne zgodnie z potrzebami danych ról/funkcji/działów
Polityka antymobbingowa
Aktywność w mediach społecznościowych
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Ryzyko wypadków w miejscu pracy Wewnętrzne procedury i instrukcje BHP
Ryzyko pożaru i innych awarii, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu pracowników Systematyczne kontrole przestrzegania procedur i instrukcji BHP
Ryzyko dostępu do obiektów osób niepowołanych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników Szkolenia BHP dla pracowników
Ryzyko napadu na pracowników w terenie i oddziałach Systematyczne szkolenia dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych (np. próbne ewakuacje na wypadek pożarów itp.)
Ryzyko występowania chorób zawodowych (praca przy komputerze, praca w magazynie itp.) Urządzenia i środki zapewniające bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych (pożar, ewakuacje itp.)
Zapewnienie urządzeń AED (defibrylatorów) w obiektach Grupy, w których występuje duża liczba pracowników
Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich i ochrona obiektów
Zapewnienie ochrony fizycznej pracowników i obiektów
Systematyczne szkolenia z pierwszej pomocy
Program zwiększenia bezpieczeństwa jazdy
Dofinansowanie do zajęć sportowych i prywatnej opieki medycznej
Funkcjonowanie klubów sportowych umożliwiających integrację i rekreację pracowników
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Ryzyko wprowadzenia do obrotu żywności niepoddanej wymaganym badaniom, o wątpliwej jakości lub niespełniającej norm prawnych Wdrożony program bezpieczeństwa żywności HACCP
Ryzyko wprowadzenia do obrotu żywności po terminie ważności Certyfikacje IFS, BRC, ISO 22000 oraz audyty w ich zakresie prowadzone przez jednostki zewnętrzne względem Grupy EC
Ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego dla produktów świeżych Wewnętrzne analizy i audyty jakości w centrach dystrybucji i oddziałach
Ryzyko nieodpowiedniego przechowywania i transportowania produktów żywnościowych Dedykowany zespół kontrolerów jakości żywności obejmujący geograficznie wszystkie regiony działalności
Ryzyko nieodpowiedniej utylizacji produktów przeterminowanych, wadliwych lub uszkodzonych OWDP (Ogólne Warunki Dostaw Produktów) regulujące współpracę z dostawcami w zakresie jakości i przewozu żywności
Ryzyko niespełnienia wymogów sanitarnych W przypadku produktów marki własnej - systematyczne audyty w fabrykach producentów
Proces reklamacyjny dotyczący zarówno zwrotów od klientów jak i do dostawców
Otoczenie społeczne i biznesowe
Ryzyko zatrzymania rozwoju przedsiębiorczości Akademia Przedsiębiorczości (szkolenia, studia podyplomowe dla klientów i franczyzobiorców itp.)
Ryzyko zatrzymania rozwoju społeczności lokalnych spowodowane brakiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Innowacyjne narzędzia biznesowe - platforma eurocash.pl
Ryzyko zaprzestania działalności przez przedsiębiorców lokalnych (z uwagi np. na silną konkurencję) Oferowanie różnych rozwiązań współpracy biznesowej (kilka sieci franczyzowych, nowe koncepty sklepów detalicznych itp.)
Ryzyko działania niezgodnie z przepisami prawa Stosowanie dobrych praktyk w biznesie
Ryzyko nieuprawnionego / niezgodnego z prawem ujawnienia informacji osobowych Wsparcie równego traktowania przedsiębiorców przez producentów ("Równi w biznesie")
Ryzyko sprzedaży alkoholu do dalszej odsprzedaży odbiorcom bez ważnych koncesji alkoholowych Badania satysfakcji klientów / przedsiębiorców ze współpracy z Grupą Eurocash
Ryzyko współpracy z kontrahentami niewiarygodnymi w kontekście podatkowym wdrażanie skutecznego programu compliance w Grupie
Ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk biznesowych przez pracowników Grupy Dedykowane funkcje związane ze zrównoważonym rozwojem i dokumenty definiujące priorytety Grupy w zakresie rozwoju CSR
Dedykowana funkcja do spełnienia wymogów RODO - osobny zespół, procedury i instrukcje (zgodnie z wymogami ustawy)
Bieżące i systematyczne monitorowanie przepisów prawa i dostosowywanie działalności do ich wymogów
Ciągłe monitorowanie i weryfikowanie posiadania ważnych koncesji alkoholowych u odbiorców, do których takie towary są sprzedawane w celu dalszej odsprzedaży
Wprowadzony zakaz handlu w niedziele niehandlowe
Weryfikacja wiarygodności kontrahentów
Współpraca regulowana kontraktami z producentami i dostawcami
Współpraca ze Związkiem Dużych Rodzin 3+
Udział pracowników w inicjatywach charytatywnych, np. biegi charytatywne, zbiórki i akcje dla potrzebujących
Środowisko naturalne
Ryzyko skażenia lub zatrucia środowiska Audyty efektywności energetycznej
Ryzyko nadmiernej emisji CO2 Wprowadzenie floty aut hybrydowych
Ryzyko niekontrolowanego zużycia energii w budynkach i flocie transportowej Wprowadzenie programu eko-jazdy
Ryzyko generowania odpadów niekorzystnych dla środowiska Monitorowanie zużycia paliwa i stylu jazdy oraz emisji spalin
Ryzyko powstawania znacznej ilości odpadów (np. uszkodzenia, terminowanie się żywności) Ciągłe podnoszenie efektywności łańcucha logistycznego
Ryzyko braku prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów i surowców wtórnych Ciągła optymalizacja zarządzania stratami w logistyce
Współpraca z bankami żywności
Segregacja odpadów i zarządzanie surowcami wtórnymi

WYJAŚNIENIA ODNOŚNIE SEZONOWOŚCI

W branży hurtowej dystrybucji FMCG, sprzedaż w I kwartale roku jest tradycyjnie niższa niż w innych kwartałach. Najwyższa sprzedaż realizowana jest w okresie lata, następnie stabilizuje się w IV kwartale.

OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY EUROCASH ZA 2020 R.

ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawione zostały w punkcie 1.2 informacji dodatkowej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i stosowane były w odniesieniu do wszystkich zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym okresów.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY EUROCASH

Tabela 5: Grupa Eurocash: Dynamika zewnętrznej sprzedaży towarów w podziale na formaty dystrybucji w 2020 r.
mln zł 2020 r. 2019 r. Zmiana%
Hurt 18 892,61 18 710,44 0,97%
Cash&Carry 4 666,89 4 592,12 1,63%
Papierosy i produkty impulsowe 7 328,40 6 756,36 8,47%
Eurocash Dystrybucja 6 679,83 6 869,52 -2,76%
Eurocash Gastronomia 176,76 478,27 -63,04%
Inne 40,74 14,17 187,39%
Detal 6 091,10 5 904,81 3,15%
Delikatesy Centrum 2 373,10 2 215,31 7,12%
Supermarkety własne 3 270,53 3 206,61 1,99%
Inmedio 447,47 482,90 -7,34%
Projekty 300,41 104,56 187,31%
Grupa Eurocash 25 284,13 24 719,81 2,28%
Hurt
 1. Sprzedaż towarów segmentu Hurt w 2020 r. wyniosła 18 892,61 mln zł i wzrosła o 0,97% w porównaniu do roku ubiegłego.
 2. EBITDA segmentu Hurt wyniosła w 2020 r. 628,87 mln zł w porównaniu do 620,43 mln zł w 2019. Za wzrost EBITDA w 2020 r. odpowiadał głównie wzrost sprzedaży w formacie dystrybucji papierosów.
 3. Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry wyniosła 1,63% w 2020 r.
 4. Liczba hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry na koniec roku 2020 wyniosła 180.
 5. Liczba sklepów sieci abc wyniosła 9 317 na koniec 2020 r.
 6. Liczba sklepów partnerskich oraz franczyzowych zorganizowanych przez spółki zależne od Grupy Eurocash (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD) wyniosła na koniec 2020 r. 5 251 placówek.
 7. Sprzedaż papierosów w ujęciu wartościowym wzrosła w 2020 r. o 6,0% r/r.
Detal
 1. Detaliczna sprzedaż towarów realizowana przez segment Detaliczny osiągnęła w 2020 r. poziom 6 091,10 mln zł, co oznacza wzrost o 3,15% r/r.
 2. EBITDA segmentu Detalicznego wyniosła w 2020 r. 315,41 mln zł w porównaniu do 311,09 mln zł w 2019.
 3. Sprzedaż hurtowa realizowana przez Eurocash do sklepów franczyzowych „Delikatesy Centrum” w ujęciu LFL (dla tej samej bazy sklepów) w 2020r. wyniosła 7,13%.
 4. Sprzedaż detaliczna realizowana przez sklepy „Delikatesy Centrum” w ujęciu LFL w 2020 r. wyniosła 3,28%.
 5. Dynamika sprzedaży dla stałej liczby sklepów Inmedio wyniosła -9,97% w 2020 r/r.
 6. Liczba wszystkich sklepów własnych na koniec 2020 r. wyniosła 1 573. Liczba sklepów obejmuje 967 sklepy franczyzowe oraz 606 sklepów własnych.
 7. Łączna liczba kiosków Inmedio na koniec roku 2020 wyniosła 432 sklepów.
Projekty
 1. Sprzedaż towarów realizowana przez segment Projekty w 2020 r. wyniosła 300,41 mln zł w porównaniu do 104,56 mln zł w 2019 r. Wpływ na wzrost sprzedaży miało włączenie do konsolidacji Frisco S.A. Duży Ben, który jest w fazie ekspansji, zakończył 2020 rok 129 lokalizacjami. Kontigo natomiast na koniec grudnia 2020 roku posiadało 36 sklepów, a abc na kołach 115 samochodów.
 2. EBITDA segmentu Projekty wyniosła w 2020 r. -33,07 mln zł w porównaniu do -40,24 mln zł w 2019. Pozytywny wpływ na wynik miało włączenie do konsolidacji Frisco S.A. a negatywny wpływ dalsze koszty ekspansji sieci sprzedażowych w segmencie.
Inne
 1. EBITDA segmentu w 2020 r. wyniosła -107,04 mln zł. w porównaniu do -97,20 mln zł w 2019.
Tabela 6. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2020 r.
1 kwartał 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 362,31 1 486,46 38,04 0,00 5 886,81
EBIT 43,96 -5,52 -17,43 -31,42 -10,41
(Marża EBIT %) 1,01% -0,37% -45,81% 0,00% -0,18%
EBITDA 106,81 60,12 -12,93 -27,83 126,16
(Marża EBITDA %) 2,45% 4,04% -33,98% 0,00% 2,14%
2 kwartał 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 657,13 1 476,95 44,47 0,00 6 178,55
EBIT 106,71 16,05 -13,40 -37,17 72,18
(Marża EBIT %) 2,29% 1,09% -30,14% 0,00% 1,17%
EBITDA 167,51 81,68 -5,89 -32,83 210,46
(Marża EBITDA %) 3,60% 5,53% -13,25% 0,00% 3,41%
3 kwartał 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 5 259,35 1 577,15 100,19 0,00 6 936,69
EBIT 124,52 12,76 -14,70 -34,68 87,90
(Marża EBIT %) 2,37% 0,81% -14,67% 0,00% 1,27%
EBITDA 184,94 76,41 -5,88 -30,39 225,08
(Marża EBITDA %) 3,52% 4,84% -5,87% 0,00% 3,24%
4 kwartał 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 613,82 1 550,55 117,71 0,00 6 282,08
EBIT 111,38 31,72 -21,07 -21,27 100,76
(Marża EBIT %) 2,41% 2,05% -17,90% 0,00% 1,60%
EBITDA 169,61 97,21 -8,37 -16,22 242,23
(Marża EBITDA %) 3,68% 6,27% -7,11% 0,00% 3,86%
Tabela 7. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2020 r. narastająco.
1 kwartał 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 362,31 1 486,46 38,04 0,00 5 886,81
EBIT 43,96 -5,52 -17,43 -31,42 -10,41
(Marża EBIT %) 1,01% -0,37% -45,81% 0,00% -0,18%
EBITDA 106,81 60,12 -12,93 -27,83 126,16
(Marża EBITDA %) 2,45% 4,04% -33,98% 0,00% 2,14%
2 kwartały 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 9 019,44 2 963,40 82,51 0,00 12 065,36
EBIT 150,67 10,52 -30,83 -68,59 61,77
(Marża EBIT %) 1,67% 0,36% -37,37% 0,00% 0,51%
EBITDA 274,31 141,79 -18,82 -60,66 336,63
(Marża EBITDA %) 3,04% 4,78% -22,81% 0,00% 2,79%
3 kwartały 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 14 278,80 4 540,55 182,70 0,00 19 002,04
EBIT 275,19 23,28 -45,53 -103,27 149,67
(Marża EBIT %) 1,93% 0,51% -24,92% 0,00% 0,79%
EBITDA 459,26 218,20 -24,70 -91,05 561,71
(Marża EBITDA %) 3,22% 4,81% -13,52% 0,00% 2,96%
4 kwartały 2020 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 18 892,61 6 091,10 300,41 0,00 25 284,13
EBIT 386,57 55,00 -66,60 -124,54 250,43
(Marża EBIT %) 2,05% 0,90% -22,17% 0,00% 0,99%
EBITDA 628,87 315,41 -33,07 -107,27 803,94
(Marża EBITDA %) 3,33% 5,18% -11,01% 0,00% 3,18%
Tabela 8. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2019 r.
1 kwartał 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 108,16 1 327,40 15,73 0,00 5 451,30
EBIT 32,52 -5,99 -12,75 -23,47 -9,69
(Marża EBIT %) 0,79% -0,45% -81,06% 0,00% -0,18%
EBITDA 96,35 56,40 -10,73 -20,65 121,37
(Marża EBITDA %) 2,35% 4,25% -68,23% 0,00% 2,23%
2 kwartał 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 886,50 1 498,51 23,27 0,00 6 408,29
EBIT 106,93 19,95 -11,91 -33,55 81,41
(Marża EBIT %) 2,19% 1,33% -51,19% 0,00% 1,27%
EBITDA 172,39 81,88 -8,81 -29,30 216,16
(Marża EBITDA %) 3,53% 5,46% -37,86% 0,00% 3,37%
3 kwartał 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 5 086,89 1 523,23 27,21 0,00 6 637,34
EBIT 108,59 13,02 -11,87 -25,41 84,32
(Marża EBIT %) 2,13% 0,85% -43,62% 0,00% 1,27%
EBITDA 172,15 79,00 -9,09 -22,85 219,20
(Marża EBITDA %) 3,38% 5,19% -33,41% 0,00% 3,30%
4 kwartał 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 628,88 1 555,66 38,34 0,00 6 222,89
EBIT 110,19 26,51 -16,54 -31,66 88,49
(Marża EBIT %) 2,38% 1,70% -43,14% 0,00% 1,42%
EBITDA 179,54 93,82 -11,60 -24,40 237,35
(Marża EBITDA %) 3,88% 6,03% -30,26% 0,00% 3,81%
Tabela 9. Grupa Eurocash: Wyniki sprzedaży w podziale na formaty dystrybucji za 1,2,3 i 4 kwartał 2019 r. narastająco.
1 kwartał 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 4 108,16 1 327,40 15,73 0,00 5 451,30
EBIT 32,52 -5,99 -12,75 -23,47 -9,69
(Marża EBIT %) 0,79% -0,45% -81,06% 0,00% -0,18%
EBITDA 96,35 56,40 -10,73 -20,65 121,37
(Marża EBITDA %) 2,35% 4,25% -68,23% 0,00% 2,23%
2 kwartały 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 8 994,66 2 825,92 39,00 0,00 11 859,59
EBIT 139,45 13,96 -24,67 -57,02 71,72
(Marża EBIT %) 1,55% 0,49% -63,24% 0,00% 0,60%
EBITDA 268,74 138,27 -19,54 -49,95 337,52
(Marża EBITDA %) 2,99% 4,89% -50,10% 0,00% 2,85%
3 kwartały 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 14 081,56 4 349,15 66,22 0,00 18 496,92
EBIT 248,03 26,98 -36,54 -82,44 156,04
(Marża EBIT %) 1,76% 0,62% -55,18% 0,00% 0,84%
EBITDA 440,89 217,27 -28,63 -72,80 556,73
(Marża EBITDA %) 3,13% 5,00% -43,24% 0,00% 3,01%
4 kwartały 2019 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total
Przychody ze sprzedaży towarów 18 710,44 5 904,81 104,56 0,00 24 719,81
EBIT 358,22 53,48 -53,08 -114,10 244,52
(Marża EBIT %) 1,91% 0,91% -50,76% 0,00% 0,99%
EBITDA 620,43 311,09 -40,24 -97,20 794,08
(Marża EBITDA %) 3,32% 5,27% -38,48% 0,00% 3,21%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – ANALIZA RENTOWNOŚCI

Tabela 10: Grupa Eurocash: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 r.
mln zł 2020 r. 2019 r. Zmiana %
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 411,04 24 852,24 2,25%
Zysk brutto na sprzedaży 3 366,55 3 242,98 3,81%
Rentowność brutto na sprzedaży 13,25% 13,05% 0,2 p.p.
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 803,94 794,08 1,24%
(Marża EBITDA %) 3,16% 3,20% -0,04 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej – EBIT 250,43 244,52 2,42%
(Marża zysku operacyjnego – EBIT %) 0,99% 0,98% -0.01 p.p.
Zysk brutto 107,92 113,42 -4,85%
Zysk netto 68,07 79,13 -13,97%
(Rentowność zysku netto %) 0,27% 0,32% -0,05 p.p.

Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2020 r. 25 411,04 mln zł, o 2,25% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost ten był związany z poprawą sprzedaży we wszystkich segmentach działalności.

Marża brutto Grupy Eurocash w 2020 roku zwiększyła się o 0.20 p.p. r/r. i wyniosła 13,25%.

EBITDA wyniosła 803,94 mln zł i wzrosła o 1,24% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk netto Grupy Eurocash osiągnął poziom 68,07 mln zł i spadł o 13,97% r/r.

DANE BILANSOWE

Struktura bilansu

Wielkości aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz ich udziału w całkowitej wartości aktywów przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 11: Grupa Eurocash: Struktura aktywów
mln zł 31.12.2020 % 31.12.2019 %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 5 087,65 63,08% 4 912,61 62,30%
Wartość firmy 2 045,03 40,20% 1 850,00 37,66%
Wartości niematerialne 349,69 6,87% 323,91 6,59%
Rzeczowe aktywa trwałe 721,04 14,17% 766,20 15,60%
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1 795,46 35,29% 1 801,03 36,66%
Nieruchomości inwestycyjne 0,93 0,02% 0,94 0,02%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - metoda praw własnosci 13,09 0,26% 24,62 0,50%
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0,53 0,01% 7,06 0,14%
Należności długoterminowe 6,99 0,14% 14,32 0,29%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 145,20 2,85% 122,90 2,50%
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9,70 0,19% 1,61 0,03%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 2 978,14 36,92% 2 972,40 37,70%
Zapasy 1 363,01 45,77% 1 271,27 42,77%
Należności z tytułu dostaw i usług 1 309,24 43,96% 1 404,89 47,26%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 28,74 0,96% 0,81 0,03%
Pozostałe należności krótkoterminowe 121,65 4,08% 111,96 3,77%
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 0,31 0,01% 2,93 0,10%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37,70 1,27% 33,86 1,14%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 117,49 3,95% 146,67 4,93%
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,00% - 0,00%
Razem aktywa 8 065,79 100,00% 7 885,01 100,00%
Tabela 12: Grupa Eurocash: Struktura pasywów
mln zł 31.12.2020 % 31.12.2019 %
Kapitał własny 1 002,84 12,43% 963,40 12,22%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 935,12 93,25% 896,98 93,11%
Kapitał zakładowy 139,16 13,88% 139,16 14,45%
Akcje własne - 0,00% - 0,00%
Kapitał zapasowy 581,03 57,94% 596,71 61,94%
Kapitał rezerwowy - 0,00% - 0,00%
Strata z wyceny transakcji zabezpieczających (21,73) -2,17% (5,33) -0,55%
Opcja nabycia/ sprzedaży udziałów (49,56) -4,94% (69,76) -7,24%
Niepodzielony wynik finansowy 286,22 28,54% 236,20 24,52%
Zysk z lat ubiegłych 224,41 22,38% 166,33 17,27%
Zysk netto bieżącego roku 61,81 6,16% 69,86 7,25%
Udziały niekontrolujące 67,72 6,75% 66,42 6,89%
Zobowiązania długoterminowe 2 137,17 30,26% 1 560,36 22,54%
Długoterminowe kredyty i pożyczki 463,87 21,70% - 0,00%
Długoterminowe zobowiązania finansowe 130,68 6,11% 0,07 0,00%
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 1 523,81 71,30% 1 527,02 97,86%
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3,65 0,17% 4,13 0,26%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (0,00) 0,00% 19,81 1,27%
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 11,79 0,55% 7,34 0,47%
Pozostałe rezerwy długoterminowe 3,36 0,16% 1,98 0,13%
Zobowiązania krótkoterminowe 4 925,78 69,74% 5 361,25 77,46%
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 227,06 4,61% 648,79 12,10%
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 31,84 0,65% 21,10 0,39%
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 355,98 7,23% 297,63 5,55%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 701,26 75,14% 3 794,79 70,78%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11,79 0,24% 49,23 0,92%
Inne zobowiązania krótkoterminowe 171,19 3,48% 191,30 3,57%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 166,53 3,38% 147,72 2,76%
Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260,13 5,28% 210,70 3,93%
Zobowiązania i rezerwy 7 062,95 87,57% 6 921,61 87,78%
Razem pasywa 8 065,79 100,00% 7 885,01 100,00%
Umowy pożyczki, gwarancje i zabezpieczenia
Umowy kredytowe

Informacje na temat umów kredytowych zawartych przez spółki z Grupy Eurocash zostały zaprezentowane w nocie nr 22 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Udzielone pożyczki

W 2020 r. Spółki z Grupy Eurocash nie udzieliły pożyczki której łączna wartość jest znacząca.

Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje udzielone przez spółki z Grupy Eurocash zostały zaprezentowane w nocie nr 35 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Emisja papierów wartościowych i obligacji w 2020 r.
Emisja papierów wartościowych

W okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r., niewyemitowane zostały żadne akcje.

Emisja obligacji i innych papierów wartościowych

23 grudnia 2020 r. nastąpiła emisja 125.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN.

Emisja obligacji przeprowadzona została w celu zrefinansowanie krótkoterminowych kredytów oraz na sfinansowanie kapitału obrotowego spółki Eurocash S.A.

ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE

Informacje na temat pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym grupy kapitałowej Eurocash S.A. zawarte są w informacji dodatkowej do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie nr 35 i 36.

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W GRUPIE EUROCASH ZA 2020 R.

Rachunek przepływów pieniężnych
Tabela 13: Grupa Eurocash: Przepływy pieniężne w 2020 r.
mln zł 2020 r. 2019 r.
Przepływy z działalności operacyjnej 556,66 683,15
zysk przed opodatkowaniem 107,92 113,42
Amortyzacja 553,51 549,56
zmiana kapitału obrotowego -111,58 -14,26
Inne 6,81 34,43
Przepływy z działalności inwestycyjnej -300,70 -299,87
Przepływy z działalności finansowej -285,14 -433,17
Przepływy pieniężne razem -29,18 -49,89

Łączne przepływy pieniężne w 2020 r. wyniosły -29,18 mln zł, a przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły poziom 556,66 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -300,70 mln zł w 2020 r., a przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły -285,14 mln zł.

Zadłużenie finansowe netto Grupy Eurocash na koniec grudnia 2020 r. wyniosło 2 615,75 mln zł. Przed MSSF16 zadłużenie finansowe netto Grupy Eurocash wyniosło 761,63 mln zł wobec 528,09 mln zł na koniec grudnia 2019 r. Wskaźnik dług netto/ EBITDA policzony zgodnie z zasadami kowenantów bankowych wyniósł 1,78 i spełniał wymogi.

Grupa Eurocash zachowała stabilną możliwość generowania gotówki z operacyjnych przepływów pieniężnych w związku ze wzrostem skali działalności. Pozwala to kontynuować przyjętą strategię inwestycyjną (w tym M&A) oraz utrzymywać dług netto na stabilnym poziomie.

Rotacja kapitału obrotowego
Tabela 14: Grupa Eurocash: Wskaźniki rotacji kapitału obrotowego w 2019 r.
Rotacja składników kapitału obrotowego w dniach 2020 r. 2019 r.
1. Cykl rotacji zapasów 19,63 18,67
2. Cykl rotacji należności 18,86 20,63
3. Cykl rotacji zobowiązań -61,45 -64,10
4. Cykl operacyjny (1+2) 38,49 39,30
5. Konwersja gotówki (4-3) -22,96 -24,79

Cykl konwersji gotówki w 2020 r. osiągnął poziom -22,96 dni w porównaniu do -24,79 dni rok wcześniej. Zmiany w rotacji każdego ze składników kapitału obrotowego związane były ze zmianą mixu sprzedaży, związanym głównie z mocno rosnącym formatem dystrybucji papierosów i produktów impulsowych oraz wprowadzeniem mechanizmów kontrolnych dostosowujących rotację zobowiązań do wymagań Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Ocena zarządzania środkami pieniężnymi

Grupa Eurocash generuje dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Wszystkie istotne inwestycje zrealizowane w 2020 r. zostały sfinansowane ze środków własnych oraz zaciągniętych kredytów.

Podstawę skutecznego zarządzania płynnością w Grupie Eurocash stanowi wewnętrzny model prognozowania przepływów pieniężnych. Eurocash S.A. posiada otwarte linie kredytowe zabezpieczające potrzeby płynnościowe Grupy Eurocash. Grupa optymalizuje pozycje płynności spółek zależnych oraz wynik odsetkowy poprzez stosowane mechanizmy koncentracji sald (Cash pooling) oraz system pożyczek wewnątrzgrupowych.

W opinii Zarządu Eurocash, nie istnieją żadne istotne ryzyka finansowe związane ze zdolnością spółek z Grupy Eurocash do spłacenia swoich zobowiązań. Główne czynniki ryzyka finansowego związanego z działalnością Grupy Eurocash są następujące:

Analiza ww. ryzyk została przedstawiona w nocie nr 37 w części raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdania finansowe.

 1. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2020 roku największy udział w nakładach inwestycyjnych miały wydatki związane z inwestycjami kapitałowymi, które wyniosły 44,9%. Udział inwestycji w segmencie hurtowym wyniósł 32,0%, a w segmencie detalicznym z udziałem 16,2%

Tabela 15: Grupa Eurocash: Główne obszary inwestycyjne Grupy Eurocash w 2020 r.
mln zł 2020 r. 2019 r.
Inwestycje kapitałowe (w tym nabycie akcji/udziałów) 153,11 74,41
Hurt 109,22 134,35
Detal 55,45 80,68
Projekty 23,35 18,06
Inne 0,24 0,30
Razem wydatki inwestycyjne 341,38 307,81
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Główne inwestycje planowane w 20201 r. są związane z:

Aby sfinansować planowane inwestycje Spółka Eurocash zamierza wykorzystać środki pieniężne generowane przez Spółkę a także finansowanie zewnętrzne np. kredyty i pożyczki. W opinii Zarządu Eurocash, Spółka ma wystarczającą zdolność kredytową, aby odpowiednio zabezpieczyć finansowanie dla takich potencjalnych inwestycji.

ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY EUROCASH W 2020 R.

Zmiany w kapitale zakładowym

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie zostały wyemitowane żadne akcje.

Wypłata dywidendy

Zgodnie z postanowieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z 25 sierpnia 2020 roku, zysk netto za rok 2019 w kwocie 174 612 455 złotych rozdysponowany został w ten sposób, że cały zysk netto został przelany na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Eurocash S.A. planuje rekomendować wypłatę dywidendy zgodnie z polityką jej płatności przyjętą w latach poprzednich.

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH

W dniu 2 października 2020 roku Spółka otrzymała Postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 28 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu wobec Eurocash S.A. postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Wszczynając postępowanie Prezes UOKiK uznał, że należy zweryfikować, czy określone praktyki stosowane przez Eurocash S.A. mogłyby być zakwalifikowane jako wykorzystywanie przewagi kontraktowej. W postanowieniu o wszczęciu postępowania, Prezes UOKiK wskazał na dwie budzące jego wątpliwości formy rozliczeń Eurocash z dostawcami – tj. pobieranie wynagrodzenia za (i) usługi ogólno-sieciowe / usługi wsparcia sprzedaży, oraz (ii) usługi rozszerzania rynków zbytu. W ramach toczącego się postępowania, w odpowiedzi na wezwanie Prezesa UOKiK, Spółka przekazała, że od 2017 r. nie pobiera w ogóle wynagrodzenia za usługi rozszerzania rynków zbytu, natomiast w okresie 01.01.2019 r. – 31.10.2020 r. obciążyła dostawców kwotą łącznie ok. 19 milionów złotych za świadczenie usług ogólno-sieciowych / wsparcia sprzedaży. W ramach toczącego się postępowania odpowiadamy na wszelkie pytania Prezesa UOKiK oraz na bieżąco wyjaśniamy jakiekolwiek wątpliwości. Postępowanie znajduje się na bardzo wczesnym etapie, wobec czego Zarząd Spółki w chwili obecnej nie jest w stanie oszacować jakie skutki (w tym finansowe) wywoła wszczęte postępowanie przez Prezesa UOKiK. Wskazujemy przy tym, że obowiązek zapłaty ewentualnej kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UOKiK powstaje dopiero po uprawomocnieniu się decyzji – tj. po wydaniu wyroku przez Sąd II Instancji (Sąd Apelacyjny). W obecnych warunkach czas trwania postępowania od momentu wydania decyzji do momentu wydania prawomocnego wyroku przez Sąd Apelacyjny wynosi ok. 4-5 lat.

ISTOTNE UMOWY

W 2020 r. oraz po dniu bilansowym Spółki z Grupy Eurocash nie zawarły umów, które mogły być uznana za znaczące.

Umowy z dostawcami, przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży ogółem

W 2020 roku, jedynym dostawcą o udziale w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Eurocash przekraczającym 10% był Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., którego udział wyniósł 13,6%.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W 2020 r. spółki z Grupy Eurocash nie zawarły transakcji poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji o znaczącej wartości.

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W 2020 r. spółki należące do Grupy Eurocash nie zawierały innych transakcji z podmiotami powiązanymi inaczej niż na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności.

PUBLIKACJA PROGNOZ

Zarząd Grupy Eurocash S.A. nie opublikował prognoz finansowych na 2020 r. ani 2021 r.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

W dniu 8 września 2020 r. Zarząd Eurocash S.A. („Spółka") informuje, iż oświadczeniem z dnia 8 września 2020 roku, Pan Ewald Raben złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z sześciotygodniowym uprzedzeniem, tj. ze skutkiem na dzień 20 października 2020r. Pan Ewald Raben nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

W dniu 20 października 2020 r Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Ewalda Rabena, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wykonując uprawnienie przyznane mu w § 13 ust. 3 Statutu Spółki, w dniu 20 października 2020 roku wybrało Pana Przemysława Budkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie Członka Zarządu

W dniu 18 grudnia 2019 r. Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2020 r. Pana Noela Colletta na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Pan Noel Collett objął funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

W 2020 r. nie wystąpiły żadne inne istotne zmiany w strukturze Grupy Eurocash.

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU GWARANTUJĄCE KOMPENSATY FINANSOWE

Spółki wchodzące w skład Grupy nie zawarły żadnych umów z członkami Zarządów zapewniających rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z pełnionych funkcji bez znaczącego powodu.

Umowy z członkami Zarządu Eurocash przewidują, iż w przypadku zmiany akcjonariusza większościowego w Spółce Dominującej, tj., zmiany akcjonariusza posiadającego kontrolę nad Eurocash (Politra B.V. s.a.r.l), wówczas okres wypowiedzenia niniejszej umowy wynosił będzie 12 (dwanaście) miesięcy.

PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2020 zostało zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. na podstawie umowy zawartej dnia 9 maja 2019 r na okres 3 lat.

Całkowite opłaty określone w umowie pomiędzy Eurocash S.A., a firmą audytorską należne lub zapłacone za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za inne usługi zostały przedstawione poniżej:

Tabela 16: Opłaty za badania i przeglądy sprawozdań finansowych
tys. zł 2020 2019
Badanie sprawozdań finansowych 480,0 480,0
Przegląd sprawozdań finansowych 270,0 270,0
Inne - -
Razem 750,0 750,0

Od 2017 roku Grupa Eurocash nie korzystała z innych usług Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.

ŁAD KORPORACYJNY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EUROCASH S.A.

Na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., ze zmianami, Eurocash S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”, „Eurocash”) jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie – „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. (dalej „Dobre Praktyki”), dostępnym na stronie internetowej: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

W roku obrotowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 r. Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na stronie internetowej:

https://grupaeurocash.pl/inwestor/informacje-korporacyjne/lad-korporacyjny

INFORMACJE O AKCJONARIACIE

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Eurocash oraz zmiany w strukturze akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2020 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 17: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r.
31.12.2020 31.12.2019
Akcjonariusz Ilość akcji Udz. w kapitale zakłado-wym (%) Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Ilość akcji Udz. w kapitale zakłado-wym (%)