footer image

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

ING Banku Śląskiego S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

 

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”), które zawiera:

   jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r.;

sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:

   rachunek zysków i strat;

   sprawozdanie z całkowitych dochodów;

   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

   sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

oraz

   politykę rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

(„jednostkowe sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku:

   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2021 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

   jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz statutem Banku;

   zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).

Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 11 marca 2022 r.

KPMG_title_sidebar

footer image

Podstawa Opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

   Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”);

   ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”);

   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE („rozporządzenie UE”);

   innych obowiązujących przepisów prawa.

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi regulacjami została opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Banku zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Polsce i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. W trakcie badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Banku zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego jako całości, a przy formułowaniu naszej opinii podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. Zidentyfikowaliśmy następujące kluczowe sprawy badania:

Oczekiwane straty kredytowe dotyczące kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu

Wartość bilansowa brutto kredytów i innych należności udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniosła 130 040,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r., odpis na oczekiwane straty kredytowe wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 r. 2 855,6 mln zł Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące wyżej wymienionego portfela wyniósł minus 296,8 mln zł za 2021 r. (Noty 9 oraz 20 jednostkowego sprawozdania finansowego).

footer image

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Kredyty i inne należności udzielone klientom wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe. W procesie szacowania odpisów wyróżnia się dwa zasadnicze etapy – identyfikację przesłanek utraty wartości lub istotnego wzrostu ryzyka kredytowego oraz pomiar oczekiwanych strat kredytowych..

Przesłanki utraty wartości oraz istotnego wzrostu ryzyka kredytowego identyfikowane są głównie na podstawie terminowości obsługi zadłużenia, sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców oraz aktualnego poziomu prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w porównaniu do wartości tego parametru na moment początkowego ujęcia ekspozycji, natomiast odpisy na oczekiwane straty kredytowe są szacowane indywidualnie oraz dla portfeli jednorodnych przy wykorzystaniu metod statystycznych na podstawie parametrów ryzyka. Znaczącymi założeniami dla metody portfelowej są parametry ryzyka, takie jak prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD), strata w momencie niewykonania zobowiązania (LGD), wartość ekspozycji na moment niewykonania zobowiązania (EAD), czy kryteria/progi alokacji do kategorii ryzyka (koszyków), które są wyznaczane dla jednorodnych grup należności kredytowych w oparciu o dane historyczne, przy uwzględnieniu oczekiwanych warunków makroekonomicznych.

Odpisy stanowią szacunek strat kredytowych oczekiwanych w odniesieniu do należności kredytowych na dzień sprawozdawczy w horyzoncie 12 miesięcy bądź całego okresu życia ekspozycji.

Zgodnie z wymogami odpowiedniego standardu rachunkowości pomiar oczekiwanych strat kredytowych uwzględnia prognozy dotyczące przyszłych warunków gospodarczych. Przyjęcie założeń odnośnie oczekiwanych scenariuszy makroekonomicznych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia wymaga od Zarządu Banku zastosowania istotnej dozy osądu.

Nasze procedury badania, przeprowadzone przy wsparciu naszych własnych specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym oraz systemów informatycznych, obejmowały między innymi:

·         ocenę stosowanej przez Bank metodyki szacowania odpisów na oczekiwane straty kredytowe pod kątem zgodności

z wymogami odpowiednich standardów sprawozdawczości finansowej;

·         ocenę zaprojektowania i wdrożenia oraz testowanie skuteczności działania kluczowych kontroli wewnętrznych, w tym kontroli

w środowisku informatycznym, stosowanych w procesie identyfikacji zdarzeń powodujących utratę wartości bądź istotny wzrost ryzyka kredytowego oraz kalkulacji odpisów na oczekiwane straty kredytowe;

·         procedury analityczne w zakresie struktury i dynamiki zmian salda należności kredytowych oraz parametrów odzwierciedlających jakość portfela kredytowego oraz poziom odpisów (np. udział kredytów przeterminowanych, wskaźnik pokrycia odpisami), mające na celu identyfikację grup należności kredytowych

z niedoszacowanymi odpisami na oczekiwane straty kredytowe;

·         analizę poprawności alokacji kredytów i pożyczek udzielonych klientom do koszyków z uwzględnieniem kryteriów jakościowych i ilościowych;

·         krytyczną ocenę założeń oraz danych wejściowych przyjętych dla testów retrospektywnych przeprowadzonych przez Bank w zakresie adekwatności oczekiwanych strat kredytowych;

·         ocenę adekwatności odpisów na oczekiwane straty w horyzoncie 12 miesięcy poprzez odniesienie do strat kredytowych realizowanych na poszczególnych portfelach jednorodnych w przeszłości;

footer image

Głównym obszarem ryzyka jest brak identyfikacji istniejących przesłanek utraty wartości oraz istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, dobór niewłaściwych danych do wyznaczenia parametrów modelu statystycznego, w tym zastosowanie niewłaściwych założeń makroekonomicznych, które mogą nie odzwierciedlać oczekiwanego poziomu strat kredytowych na dany dzień sprawozdawczy. W odniesieniu do kredytów ocenianych indywidualnie występuje ryzyko przyjęcia niewłaściwych założeń w zakresie zastosowania scenariuszy odzysku oraz wyceny zabezpieczeń. Ponadto występuje ryzyko błędów oraz oszustwa w procesie kalkulacji odpisów. Stosunkowo niewielka zmiana znaczących założeń i parametrów modelu takich jak dane oraz metody, może mieć istotny wpływ na szacunek oczekiwanych strat kredytowych.

Począwszy od wybuchu pandemii COVID-19 otoczenie gospodarcze podlega istotnym wahaniom, czego wyrazem są obserwowane zmiany wskaźników makroekonomicznych, jak również zmiany zależności pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi i parametrami ryzyka kredytowego portfeli. W efekcie w ciągu ostatnich dwóch lat istotnie wzrosła niepewność szacunku oczekiwanych strat kredytowych, co wymagało od Zarządu Banku zastosowania zwiększonej dozy osądu w zakresie założeń modelu oczekiwanych strat kredytowych, takich jak scenariusze makroekonomiczne oraz korekty eksperckie w modelu strat oczekiwanych.

Obszar ten uznaliśmy za kluczową sprawę badania, ponieważ szacowanie odpisów na oczekiwane straty kredytowe wiąże się ze znaczącym nieodłącznym ryzykiem błędów oraz oszustwa, a także niepewnością i wymaga od Zarządu Banku zastosowania istotnego osądu oraz, biorąc pod uwagę wielkość portfela kredytowego, ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

·         dla należności istotnych analizowanych indywidualnie na podstawie wybranej próby, ocenę poprawności identyfikacji istotnego wzrostu ryzyka kredytowego oraz dowodów utraty wartości, a dla aktywów z utratą wartości krytyczną ocenę znaczących założeń przyjętych przez Bank oraz niezależne przeliczenie wartości odpisów;

·         ocenę kompletności i poprawności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w zakresie istotnych osądów i szacunków dotyczących oczekiwanych strat kredytowych, w tym niepewności wynikającej z możliwych skutków pandemii COVID-19, jak również analizy wrażliwości poziomu oczekiwanych strat kredytowych względem znaczących założeń zastosowanych w modelu.

Ryzyko prowadzenia działalności, sprawy sporne i reklamacje klientów (kredyty indeksowane w CHF)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na podstawie aktualizacji oczekiwanych kontraktowych przepływów pieniężnych z tytułu udzielonych kredytów indeksowych do CHF Bank obniżył wartość bilansową brutto tych kredytów o kwotę 345,6 mln zł z. Ponadto, kwota rezerw na spłacone kredyty indeksowane do CHF wyniosła 37,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r.

Powyższe tematy zostały zaprezentowane w Nocie 32 jednostkowego sprawozdania finansowego.

footer image

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Bank działający na rynku regulowanym narażony jest na ryzyko zmian w interpretacji przepisów prawa oraz zdarzenia (inne niż wynikające z ryzyka kredytowego), które mogą skutkować niższymi niż umowne przepływami pieniężnymi z kontraktów finansowych z klientami lub ujawnieniem się, wynikającego ze zdarzeń przeszłych, obowiązku lub zobowiązania, których uregulowanie będzie wymagać wydatkowania środków zawierających

w sobie korzyści ekonomiczne („kwota ryzyka”).

Na dzień 31 grudnia 2021 r.

w szczególności odnosi się to do skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z dnia 3 października 2019 r. (sprawa C-260/18). Chociaż wyrok nie odnosił się bezpośrednio do Banku, to wywołały one skutki,

o których piszemy poniżej.

W wyniku wyroku zwiększyła się liczba pozwów przeciwko Bankowi wnoszonych przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli w przeszłych latach kredyty hipoteczne indeksowane do CHF („kredyty CHF”). Bank ocenił, iż wzrost ten może utrzymać się przez pewien czas w przyszłości, co przy kształtującej się linii orzeczniczej w tym zakresie może skutkować niższymi oczekiwanymi przepływami pieniężnymi z tytułu kredytów CHF niż te wynikające z zawartych umów. W celu oszacowania oczekiwanych przepływów pieniężnych z portfela kredytów CHF Bank dokonał analizy scenariuszowej w zakresie przyszłych możliwych zdarzeń, biorąc pod uwagę zarówno drogę sądową, jak i ugody z klientami i przyjmując znaczące założenia odnośnie spodziewanej liczby pozwów, prawdopodobieństwa przegranej, prawdopodobieństwa możliwych rozstrzygnięć przez sądy, jak również szacując skalę możliwych ugód z klientami.

Szacunki ryzyka wynikającego z kredytów indeksowanych do CHF obarczone są istotną niepewnością w zakresie przyjmowanych znaczących założeń. Stosunkowo niewielka zmiana znaczących założeń może mieć istotny wpływ na poziom strat Banku.

Nasze procedury badania obejmowały między innymi:

·         ocenę polityki rachunkowości i metodyki kalkulacji szacunków Banku w odniesieniu do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym skutków finansowych wyroku TSUE oraz innych ryzyk prowadzenia działalności, spraw spornych i reklamacji klientów;

·         ocenę funkcjonowania i skuteczności działania kontroli wewnętrznych w zakresie identyfikacji, monitorowania i dokonywania szacunku ryzyka prowadzenia działalności oraz ryzyka wynikającego ze spraw spornych z klientami;

·         analizę korespondencji, raportów i zaleceń pokontrolnych otrzymanych przez Bank od organów regulacyjnych;

·         analizę bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego w celu identyfikacji istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe;

·         analizę skarg i reklamacji zgłoszonych przez klientów oraz ich wpływu (w tym potencjalnego) na Bank

·         analizę potwierdzeń spraw sądowych otrzymanych od zewnętrznych kancelarii reprezentujących Bank

w tych postępowaniach oraz dokonanego przez te kancelarie szacunku skutków finansowych wynikających z tych spraw;

·         ocenę racjonalności założeń przyjętych przez Bank w zakresie szacunku pomniejszenia wartości bilansowej brutto kredytów związanego z ryzykiem prawnym, takich jak , liczba spodziewanych ekspozycji, których oczekiwane przepływy pieniężne będą podlegały zmianom w wyniku ugody lub wyroku sądu. Procedura ta obejmowała również, między innymi:

-      analizę poprawności istotnych danych wejściowych wykorzystanych do sporządzenia szacunku poprzez ich uzgodnienie do odpowiednich systemów informatycznych Banku.

footer image

Z powyższych powodów dokonanie wiarygodnego szacunku kwoty ryzyka oraz odpowiednie ujawnienia w tym zakresie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Banku uważamy za kluczową sprawę badania.

-      ocenę szacowanych skutków finansowych dla Banku w przypadku zastosowania scenariusza ugód z klientami oraz wyroku sądowego;

-      analizę wrażliwości szacunków na zmiany w znaczących założeniach oraz biorąc pod uwagę powyższe, ocenę czy przyjęty poziom istotnych założeń wskazuje na stronniczość Zarządu;  

·         ocenę kompletności i poprawności ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które są związane z zaprezentowanymi szacunkami.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za jednostkowe sprawozdanie finansowe

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Bank przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Banku uznaje za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Banku jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Banku do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Banku albo zamierza dokonać likwidacji Banku, zaniechać prowadzenia działalności, albo gdy nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku są zobowiązani do zapewnienia, aby jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady Nadzorczej Banku są odpowiedzialni za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Banku.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podejmowane na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Banku ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Banku, obecnie lub w przyszłości.

footer image

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

   identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż istotnego zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd lub obejście systemu kontroli wewnętrznej;

   uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej Banku;

   oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Zarząd Banku;

   wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Banku zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, oceniamy, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Banku do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na powiązane ujawnienia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Bank zaprzestanie kontynuacji działalności;

   oceniamy ogólną prezentację, strukturę i treść jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, a także czy jednostkowe sprawozdanie finansowe odzwierciedla stanowiące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Banku informacje między innymi o planowanym zakresie i terminie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Banku oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń lub zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Banku wskazaliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy uznając je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają ich publicznego ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że sprawa nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje wynikające z jej ujawnienia przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

footer image

Inne informacje

Na inne informacje składają się:

   wybrane dane finansowe;

   sprawozdanie Zarządu z działalności Banku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”), zawartym w nim listem Prezesa Zarządu, oświadczeniem Zarządu Banku odnośnie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA oraz Sprawozdania z działalności, informacją Zarządu Banku o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej oraz oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności;

   odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości;

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok;

   Ocena działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 r. sporządzona przez Radę Nadzorczą; oraz

   oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

(razem „Inne informacje”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za Inne informacje zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości, spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowo. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.

W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one istotnie niespójne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Innych informacjach, to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Bank w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarł informacje wymagane przepisami prawa lub regulaminami, a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa i informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz do poinformowania, czy Bank sporządził odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania jednostkowego sprawozdania finansowego, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

   zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz

footer image

   jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Bank zawarł informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie”).

Ponadto naszym zdaniem informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

   zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz

   są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Informacja na temat informacji niefinansowych 

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Bank sporządził odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat..

Oświadczenie na temat Innych informacji

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

 Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych

Zarząd Banku odpowiada za zapewnienie zgodności działania Banku z regulacjami ostrożnościowymi, w tym za prawidłowość ustalenia współczynników kapitałowych.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Bank przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w szczególności czy Bank prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe przedstawione w nocie 1.4.3 „Adekwatność kapitałowa”.

Celem badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania przez Bank obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten temat.

W oparciu o przeprowadzone badanie jednostkowego sprawozdania finansowego informujemy, że nie zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Bank w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2021 r., które mogłyby mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.

footer image

Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy zabronionych usług niebędących badaniem, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 stycznia 2013 r. oraz ponownie w kolejnych latach, w tym uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 r. do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia badania wynosi 9 lat począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Marcin Podsiadły

Kluczowy biegły rewident

Nr w rejestrze 12774

Pełnomocnik

Warszawa, 11 marca 2022 r.