List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Szanowni Państwo,
2021 rok był kolejnym rokiem, w którym musieliśmy mierzyć się z pandemią. Pomimo wysiłków rządów i rozpoczęcia szczepień przeciw Covid-19, nie wróciliśmy do rzeczywistości, jaką znamy sprzed czasu pandemii. Jednak polska gospodarka wychodziła z pandemicznego dołka, który miał miejsce w 2020 roku. Jak podaje GUS, PKB Polski w 2021 r. zwiększył się o 5,7 proc. To najwyższy wzrost od 14 lat. Oczywiście skala odbicia w 2021 wynikała w dużej mierze z głębokiego spadku PKB w 2020. Nasz PKB zmienił się dokładnie tak samo jak w USA. Szybszy wzrost odnotowała Szwecja, Francja i Włochy. W 2020 roku PKB Polski spadł o 2,5 proc. Łącznie w latach 2020-2021 poziom PKB zwiększył się zatem o 3,1 proc. Napięcia w globalnych łańcuchach dostaw, kryzys energetyczny i wzrost cen surowców to wybrane elementy, które nałożyły na globalną gospodarkę, w tym Polskę, wyraźną presję inflacyjną. Wzrost inflacji był dużym i negatywnym zaskoczeniem ubiegłego roku. Inflacja w Polsce na koniec 2021 roku wzrosła do 8,6%. W całym 2021 roku inflacja CPI wyniosła średnio 5,1 proc. Grudniowa inflacja to najwyższy odczyt od 21 lat tak dużego tempa wzrostu cen nie notowano od listopada 2000 roku. Wtedy inflacja wyniosła 9,3 procent.
Kraje naszego regionu już od połowy 2021 roku zaczęły podnosić stopy procentowe. W październiku 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej wbrew oczekiwaniom rynku i analityków, zdecydowała się na pierwszą od 9 lat podwyżkę stóp procentowych z 0,1 proc. do 0,5 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, a w grudniu - do 1,75%.
Sektor bankowy również musiał mierzyć się z wyzwaniem w postaci niestabilnej sytuacji gospodarczej i na bieżąco dostosowywać swój model działania do zmian zachodzących na rynku. Rentowność sektora uległa poprawie i to pomimo środowiska rekordowo niskich stóp procentowych. Istotnym czynnikiem były podejmowane przez banki działania związane z optymalizacją i digitalizacją procesów operacyjnych, cięcie kosztów własnych, a także dostosowywanie oferty i sposobu działania do oczekiwań klientów. Można było obserwować dalszy rozwój procesów cyfrowych przede wszystkim zdalne otwieranie kont i nacisk na elektroniczne kanały kontaktu z bankiem.
Pomimo zmiennego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego, Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. konsekwentnie realizowała swoją strategię biznesową. Jej niezmiennym celem jest wzrost skali działania poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz oferowanie wygodnych i nowoczesnych rozwiązań oraz produktów zaprojektowanych tak, żeby spełnić oczekiwania klientów we wszystkich segmentach działalności. W 2021 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 2 308,3 mln w porównaniu z 1 337,6 mln w 2020 roku. Grupa zwiększyła swój portfel kredytowy oraz depozytowy, jednocześnie zachowując dobrą jakość aktywów oraz utrzymując silną pozycję kapitałową i płynnościową. Udział w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 12,6 proc., a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 8,9 proc., co oznacza, że wartość kredytów w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 16 proc. do 146,5 mld zł.
3
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
W 2021 roku Grupa pozyskała 112 tys. klientów segmentu detalicznego oraz 17 tys. klientów segmentu korporacyjnego. Łącznie w końcu 2021 roku, Grupa obsługiwała 4,3 mln klientów detalicznych, a w bankowości korporacyjnej osiągnęła poziom 503 tys. firm.
Na koniec 2021 roku łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na wysokim i bezpiecznym poziomie 15,08%.
Grupa niezmiennie pozostała jedną z najbardziej rentownych grup bankowych w Polsce.
Rada Nadzorcza Banku czynnie wspierała Zarząd poprzez uważną analizę jego działań, a w przypadku kluczowych decyzji brała udział w ich podejmowaniu. Ze szczególną uwagą Rada Nadzorcza monitorowała obszary zarządzania ryzykiem w Banku, w tym ryzykiem niefinansowym i ryzykiem braku zgodności, płynnością oraz adekwatnością kapitałową. Sprawowała nadzór nad realizacją zadań audytu wewnętrznego i compliance. Ponadto, wśród monitorowanych obszarów były: relacje z audytorem zewnętrznym, obszar kadrowy i płacowy, realizacja zaleceń wydanych przez organy nadzoru oraz kwestie z obszaru zarządzania Bankiem. Angażowała się także w wytyczanie priorytetowych kierunków rozwoju Grupy. Członkowie Rady Nadzorczej należeli do Komitetu Audytu, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
Mam nadzieję, że strategia Grupy ING Banku Śląskiego S.A. oraz rozważne działanie Zarządu wspieranego przez Radę Nadzorcą pozwolą na dalszy i trwały rozwój Grupy.
Na zakończenie, w imieniu Rady Nadzorczej, chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom oraz Członkom Zarządu za kolejny, pełen wyzwań rok, za zaangażowanie i profesjonalizm w budowaniu skali działania i wartości Grupy, a Akcjonariuszom i Klientom za okazane nam zaufanie, które jest dla nas najlepszą motywacją do dalszej, efektywnej pracy.
Z poważaniem,
Aleksander Galos
Przewodniczący Rady Nadzorczej