Sprawozdanie na temat informacji
niefinansowych Grupy Kapitałowej
O b e j m u j ą c e i n f o r m a c j e n i e f i n a n s o w e I N G B a n k u Ś l ą s k i e g o S . A
I N G B a n k u Ś l ą s k i e g o S . A . w 2 0 2 1 r o k u
2
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
Spis treści
Podejście do raportowania 3
3
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przedstawia Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A. zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Dz.U. 1994.121.591 ze zm. (dalej „Sprawozdanie).
Podejście do raportowania
Wybór i opis polityk a także wskaźników efektywności został dokonany w oparciu o własne kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Wykorzystane wskaźniki to wskaźniki własne, wyliczone na podstawie dostępnych w Grupie Kapitałowej danych. Sprawozdanie jest spełnieniem wymogów związanych z Ustawą o Rachunkowości Dz.U. 1994.121.591 ze zm.
W związku ze zintegrowanym podejściem do raportowania, dodatkowy opis informacji niefinansowych, wykraczający poza zakres Sprawozdania, zawarty jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku . W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku informacje niefinansowe zaraportowane są zgodnie ze standardem GRI Standards.
ING Bank Śląski
Nasza historia sięga do 1988 roku. W tym właśnie roku, dokładnie 11 kwietnia Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach i tu po dziś mieści się nasza siedziba. Niespełna rok później, z początkiem lutego 1989 roku Bank Śląski rozpoczął swoją działalność. W 1992 nastąpiło przekształcenie naszego banku z banku państwowego w spółkę akcyjną. W 1993 roku otrzymaliśmy od Komisji Papierów Wartościowych zgodę na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. W styczniu 1994 roku ING nabyło 2,4 mln akcji naszego banku co odpowiadało 25,9% kapitału akcyjnego. 25 stycznia 1994 roku akcje Banku Śląskiego zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Od 6 września 2001 roku – po połączeniu Banku Śląskiego z oddziałem ING – funkcjonujemy pod obecną nazwą ING Bank Śląski S.A. Wtedy też Grupa ING została większościowym udziałowcem w naszym banku (z udziałem 87,77%, który został zredukowany do poziomu 75,00% w marcu 2005 roku).
Bank skutecznie rozwija się w sposób organiczny. Misją banku jest inspirowanie i wspomaganie klientów w podejmowaniu trafnych decyzji życiowych. Osiągnięcie tego wymaga zaangażowanych i wrażliwych pracowników. Realizujemy tą misję poprzez nasz bank, jego spółki zależne, a przede wszystkim przez grupę ponad 8 tys. naszych pracowników.
Po ponad 30 latach nieustannego rozwoju, zajmujemy obecnie 4 miejsce pod względem wielkości aktywów w polskim sektorze banków komercyjnych. Nasza skala działania przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, ale niesie też ze sobą świadomość ogromnej odpowiedzialności za naszych pracowników, klientów, społeczeństwo i środowisko.
Jesteśmy bankiem uniwersalnym, który obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i podmioty gospodarcze. Podstawowym kanałem komunikacji z blisko 5 mln naszych klientów jest Internet, z silnie rosnącą rolą bankowości mobilnej. Naszych klientów obsługujemy również poprzez sieć 257 punktów spotkań. Są to miejsca, w których nasi klienci mogą spytać o poradę i porozmawiać.
W 2021 ING kontynuował wzrost siły marki (Brand Power) z poprzednich lat i aktualnie zajmuje pozycję lidera wśród banków w Polsce. Wskaźnik Brand Power wskazuje na wyróżnialność marki na tle konkurencji, jej dopasowanie do potrzeb klientów oraz rozpoznawalność banku. W opinii konsumentów, ING w 2021 roku był najbardziej preferowanym bankiem w sytuacji wyboru: aplikacji mobilnej i konta oszczędnościowego oraz drugą z najczęściej rozważanych marek dla konta osobistego, kredytu hipotecznego oraz pożyczki. Tym, co wyróżnia markę na tle innych banków jest postrzeganie ING jako innowacyjnego banku wprowadzającego nowe rozwiązania dla klientów, wysoki poziom zaufania do marki, aspiracyjny wizerunek klientów ING: „bank dla osób zaradnych i przedsiębiorczych” oraz zaangażowanie marki w działania pro-ekologiczne.
Znajdujemy się w indeksie największych spółek giełdowych WIG 30 od początku istnienia tego indeksu (od września 2013 roku). Jako jedyna spółka z branży finansowej – nieprzerwanie przez wszystkie jego edycje – byliśmy również w gronie spółek należących do Respect Index (indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej giełdzie), który został zastąpiony we wrześniu 2019 roku przez indeks WIG-ESG, do którego również należymy. Jesteśmy spółką o największym udziale w indeksie mWIG40.
Jak działamy jako Grupa ING w Polsce
ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Jako grupa, zdobyliśmy w ciągu ponad 30 lat naszej działalności pozycję jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, plasując się na czwartej pozycji pod względem sumy bilansowej i salda komercyjnego (sumy depozytów i kredytów). Podstawowym obszarem naszej działalności jest bankowość, czyli m.in. obciążanie ryzykiem środków powierzonych nam przez naszych klientów (szczegółowo jest to wskazane w paragrafie 8 naszego statutu). Jako bank wraz ze spółkami zależnymi tworzymy grupę kapitałową, w której prowadzimy również działalność w zakresie m.in.:
leasingu,
4
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
faktoringu,
usług kadrowo-płacowych oraz księgowych
Spółki należące do grupy są również fundatorami Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.
W 2021 roku, bank i jego jednostki zależne nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niż rynkowe.
ING Bank Śląski dokonuje na rynku międzybankowym operacji z ING Bank N.V. i podmiotami zależnymi od niego. Są to zarówno lokaty i kredyty krótkoterminowe, jak i operacje instrumentami pochodnymi. Bank prowadzi również rachunki bankowe podmiotów z Grupy ING, jak również świadczy usługi outsourcingowe i doradcze. Wszystkie wyżej wymienione transakcje odbywają się na zasadach rynkowych.
Koszty działania ponoszone przez bank na rzecz podmiotu dominującego wynikają przede wszystkim z umów o świadczenie usług konsultacyjno-doradczych, wsparcia operacyjnego, obsługi operacyjnej kart płatniczych oraz przetwarzania i analizy danych, udostępniania licencji oprogramowania, czy wsparcia informatycznego. W zakresie kosztów ponoszonych przez bank na rzecz innych podmiotów powiązanych, dominującą rolę odgrywają umowy outsourcingowe dotyczące świadczenia usług hostingu zasobów systemowych dla różnych aplikacji, dzierżawy sprzętu IT, monitoringu dostępności i wydajności aplikacji i infrastruktury IT oraz testów penetracyjnych i monitoringu bezpieczeństwa informatycznego. Więcej o transakcjach z podmiotami powiązanymi przeczytasz w nocie „Podmioty powiązane” w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok.
Skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
Spółki zależne i stowarzyszone w ramach Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na 31 grudnia 2021 roku
Ciągła linia ramki oznacza spółkę zależną, a przerywana oznacza spółkę stowarzyszoną; *w skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 5 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów.
Bank, poprzez ING Investment Holding (Polska) S.A., posiada 45% akcji w NN Investment Partners TFI S.A. i traktuje tą spółkę jako spółkę stowarzyszoną. Spółki zależne są konsolidowane przez nasz bank metodą pełną, a spółka stowarzyszona (NN Investment Partners TFI S.A.) jest konsolidowana metodą praw własności. Poza spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, bank posiada mniejszościowe inwestycje kapitałowe m.in. w następujących w spółkach:
Biuro Informacji Kredytowej S.A. (9,0% akcji)
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (5,7% akcji),
Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (14,3% udziałów).
ING Bank Śląski S.A.
ING Investment Holding (Polska) S.A. (100%)
ING Lease Polska Sp. z o.o.* (100%)
ING Commercial Finance Polska S.A. (100%)
NN Investment Partners TFI S.A. (45%)
ING Bank Hipoteczny S.A. (100%)
ING Usługi dla Biznesu S.A. (100%)
Nowe Usługi S.A. (100%)
Solver Sp. z o.o. w likwidacji (100%)
5
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
ING Investment Holding (Polska) S.A.
ING Investment Holding (Polska) jest spółką holdingową. Za jej pośrednictwem bank posiada udziały w trzech spółkach: ING Lease (Polska) (100%), ING Commercial Finance (100%) i NN IP TFI (45%).
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ING Lease (Polska) jest obecna na rynku od 1995 roku, a od 2012 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku. Spółka ING Lease (Polska) oferuje wszystkie podstawowe rodzaje leasingu, które pozwalają sfinansować zarówno ruchomości (w postaci samochodów osobowych, dostawczych, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń, sprzętu budowlanego, medycznego, wyposażenia oraz IT), jak i nieruchomości. W skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 5 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów. Spółka kieruje swoje usługi do wszystkich grup klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro (przedsiębiorców).
W 2021 roku nowa produkcja leasingowa spółki wyniosła 6,3 mld zł (+64,0% r/r). Na koniec 2021 roku spółka obsługiwała niemal 36 tys. klientów (wzrost o 6,5% r/r), a wartość portfela wynosiła 11,5 mld zł (+11,6% r/r; w oparciu o dane rachunkowości zarządczej).
ING Commercial Finance Polska S.A.
ING Commercial Finance Polska oferuje faktoring. Spółka została założona w 1994 roku pod nazwą Handlowy Heller. Od 2006 roku funkcjonuje pod nazwą ING Commercial Finance, po tym jak została włączona w struktury Grupy ING. Od 2012 roku jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego – podobnie jak spółka ING Lease (Polska).
W 2021 roku ING Commercial Finance Polska była drugą największą spółką faktoringową w Polsce, według danych Polskiego Związku Faktoringu. W 2021 roku obroty ING Commercial Finance Polska wyniosły 53 mld zł (+43 % r/r), co stanowiło 14,7% obrotu na całym rynku. W 2021 roku spółka miała 8,2 tys. klientów (wzrost o 49% r/r) i wykupiła 3,9 mln faktur (wzrost o 19% r/r).
ING Bank Hipoteczny S.A.
Głównym celem funkcjonowania ING Banku Hipotecznego, który rozpoczął działalność operacyjną w 2019 roku, jest emisja długoterminowych listów zastawnych opartych o wierzytelności kredytowe zabezpieczone hipoteką nabyte od ING Banku Śląskiego lub innych banków.
Osiągnięcie założonego celu umożliwi:
wzmocnienie stabilności finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego,
dywersyfikację źródeł finansowania w zakresie finansowania obecnego portfela detalicznych kredytów hipotecznych,
dopasowanie terminowej struktury aktywów oraz pasywów w bilansie,
uwolnienie płynności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego,
obniżenie kosztów finansowania prowadzonej akcji kredytowej w części portfela kredytowego finansowanego innymi długoterminowymi instrumentami.
Do tej pory ING Bank Hipoteczny przeprowadził w 2019 roku emisję 5-cio letnich „zielonych” hipotecznych listów zastawnych na kwotę 400 mln zł. Pozyskane z tytułu emisji środki zostały przeznaczone na refinansowanie złotowych kredytów hipotecznych osób fizycznych, zabezpieczonych na nieruchomościach należących do 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce. W ostatnich latach ze względu na sytuację rynkową spowodowaną pandemią COVID-19, ING Bank Hipoteczny nie emitował listów zastawnych, natomiast w celu zwiększenia dywersyfikacji dotychczasowych źródeł finansowania ustanowił program emisji obligacji własnych, w ramach którego dokonywał emisji krótkoterminowych papierów dłużnych.
ING Usługi dla Biznesu S.A.
Od 2013 roku ING Usługi dla Biznesu S.A. oferuje innowacyjne usługi biznesowe wykraczające poza tradycyjną bankowość. Rozszerzając swoją działalność na kolejne segmenty rynku, w roku 2019 spółka weszła po raz pierwszy na rynek usług dla klientów indywidualnych.
ING Usługi dla Biznesu prowadzi działalność operacyjną w następujących obszarach biznesowych:
internetowa baza danych o firmach (dane rejestrowe, dane finansowe) oraz platforma handlowo-aukcyjna B2B online prowadzona - pod marką ALEO,
platforma do fakturowania i zarządzania płatnościami oraz usługi księgowe i kadrowo-płacowe - pod marką ING Księgowość,
dystrybucja oprogramowania do robotyzacji procesów biznesowych – pod marką SAIO,
aplikacja dla klientów indywidualnych agregująca w jednym miejscu rachunki od wielu dostawców – pod marką Rachunki imoje.
Nowe Usługi S.A.
Spółka Nowe Usługi S.A. prowadzi działalność edukacyjną i marketingową. W zakresie edukacji, prowadzi portal edukacjagieldowa.pl . To strona o inwestowaniu i giełdzie, zarówno dla inwestorów początkujących, jak
i zaawansowanych. Na stronie na bieżąco publikowane są materiały o tematyce inwestycyjnej oraz dostępna jest baza wiedzy.
6
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
Działalność marketingowa prowadzona jest w celu popularyzacji certyfikatów ING Turbo na rynku polskim. To instrumenty notowane na giełdzie w Warszawie, których emitentem jest ING Bank N.V. Główne działania spółki to organizacja akcji marketingowych, prowadzenie szkoleń, obsługa infolinii ING Turbo czy wsparcie techniczne przy prowadzeniu strony internetowej ingturbo.pl .
Solver Sp. z o.o. w likwidacji
Spółka SOLVER powstała 21 maja 1996 roku w celu prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Fundacji ING Dzieciom.
W ostatnich latach działalność spółki obejmowała głównie organizowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów ING Banku Śląskiego S.A. Działalność ta była prowadzona w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Pan Tadeusz” w Krynicy-Zdroju. W kwietniu 2021 roku, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników, spółka zbyła wymienioną nieruchomość. Od tego momentu prowadzenie podstawowej działalności nie było już możliwe. W rezultacie rozpoczęła się likwidacja spółki.
NN Investment Partners TFI S.A.
W Polsce NN Investment Partners TFI S.A. jest obecne od 1997 roku. Jest drugim co do wielkości TFI na polskim rynku, które zarządza 26,2 mld zł (dane NN Investment Partners TFI S.A. na koniec grudnia 2021 roku) ulokowanymi w funduszach i portfelach dla szerokiego grona odbiorców. Obsługuje ponad 500 tys. klientów oferując im szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych. NN Investment Partners TFI S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy NN. Z sukcesem łączy globalną i lokalną ekspertyzę, aby dostarczać klientom rozwiązania inwestycyjne na najwyższym poziomie.
19 sierpnia 2021 roku Grupa NN ogłosiła, że zawarła umowę, na podstawie której Goldman Sachs Group stanie się nowym właścicielem NN Investment Partners (NN IP) oraz nawiąże 10-letnie partnerstwo strategiczne, w ramach którego NN IP i Goldman Sachs Asset Management będą kontynuowały świadczenie usługi zarządzania aktywami na rzecz Grupy NN. Zamknięcie transakcji planowane jest do końca I kwartału 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowo przyjętych warunków finalizacji transakcji, w tym zezwoleń regulacyjnych i zezwoleń antymonopolowych. Niniejsze ogłoszenie jest następstwem przeglądu strategicznego NN IP przeprowadzonego przez Grupę NN.
Nasi klienci
Segmenty biznesowe
Naszą działalność biznesową dzielimy na dwa segmenty – segment bankowości detalicznej oraz segment bankowości korporacyjnej. Pozostałe obszary działalności, w tym np. działalność skarbowa, jest alokowana pomiędzy tymi dwoma segmentami. W ramach segmentu bankowości detalicznej obsługiwani są klienci
indywidualni. W ramach segmentu bankowości korporacyjnej obsługujemy przedsiębiorców oraz firmy prowadzone w oparciu o pełną księgowość. Segment bankowości korporacyjnej dzielimy na trzy grupy klientów, które są zależne od wartości rocznych obrotów – zgodnie z poniższym schematem:
Na koniec grudnia 2021 roku liczba klientów wynosiła 4,85 mln i dzieliła się na następujące segmenty działalności:
4,35 mln klientów indywidualnych (wzrost o 112 tys. r/r),
502 tys. klientów korporacyjnych (wzrost o 17 tys. r/r), w tym:
420 tys. przedsiębiorców (wzrost o 12 tys.),
79 tys. średnich i dużych firm (wzrost o 5 tys.),
3,4 tys. klientów strategicznych (płasko r/r).
Wzrost naszej bazy klientowskiej lepiej opisuje liczba klientów primary , czyli takich, dla których jesteśmy bankiem pierwszego wyboru i którzy posiadają kilka (określonych) produktów. Takich klientów łącznie na koniec 2021 roku mieliśmy 2,18 mln, czyli o 105 tys. więcej niż na koniec 2020 roku, a w tym:
2,02 mln klientów indywidualnych (wzrost o 96 tys. r/r),
119 tys. przedsiębiorców (wzrost o 6 tys. r/r), oraz
39 tys. klientów korporacyjnych (bez uwzględnienia klientów strategicznych; wzrost o 3 tys. r/r).
Klienci primary stanowili na koniec 2021 roku 45% wszystkich naszych klientów (podobnie jak na koniec 2020 roku, ale więcej niż na koniec 2017 roku – 37%).
Stale rosnąca liczba klientów jest efektem działań, które podejmujemy, aby umocnić długoterminowe relacje z klientami. Relacje te bazują na naszej, godnej zaufania marce, przejrzystej i elastycznej ofercie produktowej oraz na stale rozwijanym, nowoczesnym systemie dystrybucji i obsługi.
7
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
Nasz model biznesowy
Jesteśmy bankiem uniwersalnym, który, wraz z innymi spółkami swojej grupy kapitałowej, obsługuje w ramach działalności zarówno klientów indywidualnych jak i klientów firmowych.
Podstawą sprawnego funkcjonowania naszego modelu biznesowego jest grupa ponad 8 tys. pracowników. Ważna jest dla nas ich motywacja, różnorodne doświadczenie, staż pracy i bogata wiedza. Pracę opieramy na naszym kodeksie etyki zawodowej - Pomarańczowym Kodzie, czyli zbiorze Zachowań i Wartości ING.
Mamy świadomość, że wpływamy na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów, a od naszych decyzji zależy jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Dlatego w naszych decyzjach biznesowych oraz pozabiznesowych kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.
Jako instytucja zaufania publicznego, wiemy jak ważne dla sektora bankowego i całej gospodarki są aspekty związane ze stabilnym i efektywnym systemem zarządzania ryzykiem. W naszym banku jest on skonstruowany zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi w oparciu o zasady trzech linii obrony, gdzie pierwsza linia to zarządzający biznesem, druga linia to zarządzający ryzykiem i finansami, a trzecia to audyt wewnętrzny i compliance. Dbamy również o optymalne zarządzanie strukturą aktywów i pasywów naszego bilansu w ramach limitów apetytu na ryzyko.
Naszą misją jest wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i biznesie . W życiu każdej osoby zmieniają się role, które pełni w społeczeństwie: od dziecka, poprzez studenta, rodzica, przedsiębiorcę, pracownika banku, naszego dostawcę czy pracownika innej firmy aż po emeryta. Jest to pewna podróż, w trakcie której klient będzie dokonywać różnych i ważnych - zarówno prywatnie jak i biznesowo - wyborów. My, jako bank, pomagamy mu podejmować najlepsze dla niego decyzje finansowe. Dlatego dostarczamy naszym klientom wiedzę i narzędzia, a także proste, użyteczne oraz dopasowane do ich potrzeb rozwiązania. Umożliwiamy również lepsze zrozumienie swojej sytuacji finansowej.
Naszą rolą jest umożliwienie bezpiecznego i efektywnego oszczędzania pieniędzy. Depozyty powierzone przez jednych finansują pożyczki i kredyty udzielone innym klientom, a te sprzyjają rozwojowi zarówno społeczeństwa jak i gospodarki. Przyznane finansowanie pozwala na zakup mieszkań, rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy rozwój firmy.
Dbamy o sprawny system płatności i transakcji. Jednocześnie – wobec rosnącej popularności obrotu bezgotówkowego – coraz ważniejszy staje się wydajny system płatności elektronicznych. Zapewniamy naszym klientom bankowość transakcyjną, przetwarzamy przelewy, płatności kartami, telefonem, czy BLIKIEM oraz budujemy sieć urządzeń do płatności bezgotówkowych.
Oferujemy naszym klientom produkty i usługi bankowe (takie jak kredyty, czy konta oszczędnościowe i przelewy), ale również te niepowiązane z tradycyjnie rozumianą bankowością. Nasze kompetencje pozwalają nam na budowanie pozytywnego doświadczenia klienta. Wykorzystujemy również big data i sztuczną inteligencję oraz współpracujemy z fintechami, co pozwala nam sięgać wyżej. Nie są to wyłącznie produkty ubezpieczeniowe, obsługa księgowa czy produkty inwestycyjne. Oferujemy naszym klientom również szeroki wachlarz narzędzi do zarządzania finansami.
Naszych klientów dzielimy na dwa główne segmenty – klientów detalicznych i klientów korporacyjnych.
Podstawowym kanałem interakcji z klientami – zarówno detalicznymi, jak i korporacyjnymi – jest dla nas bankowość elektroniczna i mobilna. Chcemy by nasi klienci dysponowali narzędziami, które umożliwią im nowoczesne płatności oraz zdalne załatwianie prostych spraw.
Jednocześnie dostrzegamy zmieniającą się rolę placówek. Dlatego w 2019 roku przeprowadziliśmy zmiany w zakresie dystrybucji. Nie mówimy więc już o oddziałach, a o miejscach spotkań, gdzie pomagamy w codziennym bankowaniu, mieszkać lepiej, rozwijać biznes oraz dbać o finansową przyszłość.
Klienci korporacyjni, oczekujący obsługi wysokiej jakości, w zależności od potrzeb mogą być obsługiwani w oddziale lub w siedzibie swojej firmy. Zadaniem naszych pracowników jest wspieranie ich w podejmowaniu decyzji finansowych, m.in. poprzez analizę ich potrzeb i celów finansowych, sytuacji finansowej czy poziomu ryzyka inwestycji.
8
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku