Oświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
w sprawie Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Boryszew S.A. oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy w 2021 roku:
a) w Spółce Boryszew S.A. były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu
i funkcjonowania komitetu audytu, w tym umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie
Nadzorczej i zapewnienie jej funkcjonowania w roli Komitetu Audytu a także dotyczące spełnienia
przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Boryszew S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Małgorzata Waldowska ……………………………………………………..
Mirosław Kutnik ……………………………………………………..
Damian Pakulski ……………………………………………………..
Jarosław Antosik ……………………………………………………..
Janusz Siemieniec ……………………………………………………..
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku