Oświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
w sprawie firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza Boryszew S.A. niniejszym oświadcza, że:
a) firma audytorska dokonująca badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2021 rok została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce,
b) firma audytorska BDO Spółka z o.o. Sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) w Spółce Boryszew S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Spółka Boryszew S.A. posiada „Politykę wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych w Boryszew S.A” oraz Politykę świadczenia przez firmę audytorską
przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorsoraz przez członka
sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.”
Członkowie Rady Nadzorczej:
Małgorzata Waldowska ……………………………………………………..
Mirosław Kutnik ……………………………………………………..
Damian Pakulski ……………………………………………………..
Jarosław Antosik ……………………………………………………..
Janusz Siemieniec ……………………………………………………..
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku