Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce Sprawozdanie z działalności Grupy Boryszew wraz
z wynikami finansowymi za 2021 rok. Z przyjemnością mogę stwierdzić, że pomimo
niesprzyjających okoliczności rynkowych dzięki istotnie zdywersyfikowanej
działalności osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Skonsolidowane przychody wyniosły
6,3 mld PLN, co oznacza 13% wzrost w stosunku do roku 2020. EBITDA (bez zdarzeń
jednorazowych) była wyższa o 8% w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku i osiągnęła wartość 375 mln PLN.
Podział na segmenty stanowi niewątpliwą przewagę konkurencyjną Grupy Boryszew,
również w zakresie odporności na kryzys. Silnikiem napędowym dla całej Grupy
w 2021 roku był zdecydowanie Segment Metale. W zakładanej przez nas perspektywie
finansowej wracamy do poziomu wyników osiąganych w czasach Aluminium Konin,
pomimo braku tego aktywa w portfolio. Wyniki wypracowane w tym obszarze
działalności to efekt konsekwentnego wypełniania założonych planów i procesów
inwestycyjnych, a także sprzyjającej sytuacji na światowych rynkach, w tym globalnego
trendu skracania łańcuchów dostaw.
Zakończony rok postawił przed Grupą Boryszew wyzwania związane z kolejnymi
falami wirusa COVID-19. W 2021 roku Grupa mierzyła się z globalnym kryzysem
związanym z przerwaniem łańcuchów dostaw u OEM i brakiem półprzewodników do
produkcji aut. Dwa lata pandemii pokazały, jak kluczowe w działalności operacyjnej
są właściwe zabezpieczenie łańcucha dostaw, umiejętność dostosowania kosztów do
zmieniającego się otoczenia, zarządzanie płynnością oraz dywersyfikacja. Przez cały
2021 rok wszystkie zakłady Grupy Boryszew pracowały bez większych zakłóceń,
nauczyliśmy się radzić sobie z prowadzeniem produkcji w przypadku dużej liczby
zachorowań. Całość podjętych działań pozwoliła na osiągnięcie naprawdę bardzo
dobrych wyników finansowych.
Dziękuję naszym Akcjonariuszom, Klientom i Partnerom Biznesowym za współpracę
w poprzednim roku, a Pracownikom Grupy Boryszew za ich wytrwałą pracę
i zaangażowanie.
Rok 2022 to czas kolejnych wyzwań, ale również dalszego rozwoju Grupy Boryszew,
która dąży w swoich działaniach do wzrastania w innowacyjności zgodnie z obecnymi
trendami i otoczeniem biznesowym. Strategia, której publikację planujemy, pozwoli
nam dostosować profil działalności i strukturę organizacyjną Spółki do warunków
rynkowych, tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów i efektów synergii.
Wojciech Kowalczyk
Prezes Zarządu Boryszew S.A.