OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRUK S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd KRUK S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK
za rok obrotowy 2021, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci
dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podpisy Członków Zarządu:
Imię i nazwisko podpis
Piotr Krupa –
Prezes Zarządu
Piotr Kowalewski –
Członek Zarządu
Urszula Okarma –
Członek Zarządu
Adam Łodygowski –
Członek Zarządu
Michał Zasępa –
Członek Zarządu