OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRUK S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK
ZA ROK OBROTOWY 2021
Zarząd KRUK S.A. oświadcza, według jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątko i finansową Grupy Kapitałowej KRUK oraz zysk netto Grupy Kapitałowej.
Roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRUK zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej KRUK, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Podpisy Członków Zarządu:
Imię i nazwisko podpis
Piotr Krupa –
Prezes Zarządu
Piotr Kowalewski –
Członek Zarządu
Urszula Okarma –
Członek Zarządu
Adam Łodygowski –
Członek Zarządu
Michał Zasępa –
Członek Zarządu