Rada Nadzorcza
KRUK S.A. w siedzibą we Wrocławiu
O Ś W I A D C Z E N I E
Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu oraz wyboru firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza KRUK S.A. oświadcza, że:
1) Wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej.
W szczególności Rada Nadzorcza oświadcza, iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego
i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) w Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz KRUK S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
2) W Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
KRUK S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Komitet Audytu wykonywał w roku obrotowym 2021 swoje zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej :
Piotr Stępniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej……
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Melich– Członek Rady Nadzorczej
Ewa Radkowska - Świętoń Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski – Członek Rady Nadzorczej
*Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 marca 2022 r. podjętej w ww.
przedmiocie.
Rada Nadzorcza
KRUK S.A. w siedzibą we Wrocławiu
O C E N A
sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A.
za
2021 rok
oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2021 r., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym dokonana przez Radę Nadzorczą KRUK S.A.
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem Zarządu
KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2021 rok oraz po zapoznaniu się
z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021
r. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2021 r., pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W uzasadnieniu oceny wyrażonej w pkt. 1 Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu KRUK
S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2021 rok zawiera wszystkie elementy
wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak
i wszystkie wymogi określone w art. 49 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie
to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego
z działalności gospodarczej w roku obrotowym. Przedmiotowe sprawozdanie w sposób rzetelny i prawidłowy
odzwierciedla zaistniałe w Spółce i w Grupie w 2021 r. zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym
okresie.
Rada Nadzorcza stwierdza, jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodne w formie i
treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, a także przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową
i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wynik finansowy za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, w Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej :
Piotr Stępniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej……
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Melich– Członek Rady Nadzorczej
Ewa Radkowska - Świętoń Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski – Członek Rady Nadzorczej
*Ocenę sporządzono na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 marca 2022 r. podjętej w ww. przedmiocie.