Zarząd KRUK S.A.
w siedzibą we Wrocławiu
INFORMACJA ZARZĄDU KRUK S.A.
sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra
Finansów z 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Działając na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej KRUK S.A., Zarząd Spółki
informuje, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego i
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2021 r. dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej. W szczególności Zarząd Spółki informuje, zgodnie z
oświadczeniem Rady Nadzorczej:
a) Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego i
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) W Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz KRUK S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
Podpisy członków Zarządu KRUK S.A.:
1. Piotr Krupa – Prezes Zarządu
2. Piotr Kowalewski – Członek Zarządu
3. Adam Łodygowski – Członek Zarządu
4. Urszula Okarma – Członek Zarządu
5. Michał Zasępa – Członek Zarządu