Strona 1 z 2
Bureau Veritas | C2 - Internal
OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNEJ OCENY O ZAKRESIE OGRANICZONYM
Do: Interesariuszy Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
Wstęp i cel pracy
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. (Bureau Veritas) została zaangażowana przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. w celu przeprowadzenia niezależnego poświadczenia Wybranych Informacji przedstawionych w sprawozdaniu zarządu „Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku” (Sprawozdanie). Poświadczenie odnosi się do danych i informacji objętych opisanym poniżej zakresem naszych prac.
Wybrane Informacje
Zakres naszej pracy był ograniczony do poświadczenia wskaźników opracowanych zgodnie z:
GRI Standards 2016 w wersji podstawowej: 202-1, 205-2, 3, 302-1,4, 305-1, 2, 3, 4, 5, 308-1, 401-1, 2, 3, 404-1, 2, 3, 405-1, 2, 406-1, 413-1, 414-1, 417-1, 3, 418-1;
GRI Standards 2018: 303-3, 403-1, 3, 5, 6, 9;
GRI Standards 2020: 306-3;
GRI Standards 2021: 2-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3-1, 2, 3 ;
Wskaźniki własne: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8.
Nasze poświadczenie nie odnosi się do innych informacji zawartych w Sprawozdaniu.
Kryteria Raportowania
Wybrane Informacje należy interpretować w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards 2016 , 2018, 2020 oraz 2021 w wersji dostępnej na stronie internetowej https://www.globalreporting.org .
Ograniczenia i wyłączenia
Z zakresu naszej pracy wyłączona jest ocena informacji dotyczących:
działań realizowanych poza określonym przedziałem czasowym oceny,
oświadczeń dotyczących obecnych lub przyszłych intencji przedstawionych przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. (wyrażonych opinii, przekonań, oczekiwań, celów),
Niniejsze poświadczenie o ograniczonym zakresie oparte jest na danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, wybranych z wykorzystaniem podejścia bazującego na ryzyku wraz z ograniczeniami wynikającymi z takiego podejścia. Rzetelność raportowanych danych jest zależna od dokładności stosowanych pomiarów i innych, przyjętych na poziomie poszczególnych lokalizacji, rozwiązań w zakresie monitorowania, które nie były analizowane dla potrzeb sporządzenia niniejszego poświadczenia. Nie należy opierać się na niniejszym oświadczeniu niezależnej oceny w celu wykrycia wszystkich błędów, pominięć lub nieścisłości, które mogą występować.
Odpowiedzialność
Wybrane Informacje zawarte w Sprawozdaniu oraz sposoby ich prezentacji wyłączną odpowiedzialnością Kierownictwa Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
Bureau Veritas nie było zaangażowane w opracowanie Sprawozdania ani Kryteriów Raportowania . Naszą odpowiedzialnością było:
uzyskanie ograniczonej pewności, że Wybrane Informacje zostały przygotowane zgodnie z Kryteriami Raportowania,
sformułowanie niezależnych wniosków opartych na przeprowadzonych procedurach poświadczania i na uzyskanych dowodach oraz
przedstawienie naszych wniosków Kierownictwu Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
Norma Oceny
Nasza praca została wykonana zgodnie z międzynarodową normą International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (obowiązującą dla poświadczania raportów od 15 grudnia 2015), wydaną przez International Auditing and Assurance Standards Board.
Strona 2 z 2
Bureau Veritas | C2 - Internal
Podsumowanie wykonanych prac
W ramach niezależnej oceny przeprowadziliśmy:
1. ocenę stosowności Kryteriów Raportowania w odniesieniu do Wybranych Informacji;
2. wywiady z personelem Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. zaangażowanym w opracowanie Sprawozdania;
3. przegląd procesów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. dotyczących zbierania i agregowania danych zastosowanych do opracowania Wybranych Informacji, w tym ocenę założeń oraz zakresu danych i granic raportowania;
4. przegląd dokumentacji przedstawionej przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A.;
5. ocenę selekcji Wybranych Informacji w odniesieniu do dokumentacji źródłowej;
6. przegląd systemów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. dotyczących analizy i agregowania danych ilościowych;
7. ocenę sposobu prezentacji Wybranych Informacji w celu zapewnienia spójności z poświadczanymi informacjami.
Wnioski
W oparciu o przyjętą metodykę i wymienione wyżej działania wydajemy następującą opinię:
Nie zidentyfikowaliśmy żadnych oznak wskazujących na to, że Wybrane Informacje nie zostały przedstawione w sposób wiarygodny we wszystkich istotnych obszarach.
Ocena w odniesieniu do GRI Standards
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dokonała oceny sprawozdania zarządu „Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A w 2022 roku” w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards. Obejmowała ona badanie krzyżowe tabeli wskaźników GRI w odniesieniu do dokumentów referencyjnych w celu wydania opinii o deklarowanej wersji Sprawozdania.
W oparciu o naszą pracę wydajemy następującą opinię:
„Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A w 2022 roku” zostało przygotowane zgodnie ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards (2016, 2018, 2020 oraz 2021).
Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji
Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 190-letniej tradycji w świadczeniu usług niezależnej oceny. Zespół oceniający posiada doświadczenie w weryfikacji i ocenie informacji, systemów i procesów dotyczących środowiska, etyki, społecznej odpowiedzialności, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bureau Veritas wdrożyła certyfikowany 1 System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 i utrzymuje kompleksowy system nadzorowania jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury w zakresie zgodności z wymaganiami etycznymi, normami zawodowymi i wymaganiami prawnymi
Bureau Veritas wdrożyła i stosuje Kodeks Etyki, który spełnia wymagania TIC Council 2 , w celu zapewnienia integralności, obiektywizmu, profesjonalizmu i należytej staranności oraz wysokiego poziomu etycznego personelu w jego codziennych działaniach zawodowych.
BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa, 10.03.2023
Witold Dżugan
Członek Zarządu
1 Certyfikat No. 44 100 160145 wydany przez TUV NORD CERT GmbH
2 TIC Council Compliance Code EDITION 1 December 2018