List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Szanowni Państwo,
2022 rok miał być powrotem do gospodarczej normalności po tym, gdy w 2020 roku aktywność ekonomiczna załamała się pod wpływem pandemii Covid-19, a rok później nastąpiło jej spektakularne odbicie. Ostatecznie 2022 rok z normalnością miał niewiele wspólnego. Inwazja Rosji na Ukrainę, uporczywie wysoka inflacja, napędzana w dużej mierze rekordowymi cenami energii i najwyższe od lat stopy procentowe sprawiły, że warunki wzrostu gospodarczego w Polsce stały się mniej przewidywalne i stabilne. Wpłynęły one na życie Polaków oraz zmieniły klimat do prowadzenia biznesu i inwestowania na wielu rynkach, w tym w Polsce. Skala hamowania naszej gospodarki nie była jednak drastyczna. Dzięki mocnej koniunkturze w pierwszej połowie roku, w całym 2022 roku PKB Polski zwiększył się o około 5%, a stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomach najniższych od 30 lat i na koniec roku nieznacznie przekraczała 5%.
Dużym negatywnym zjawiskiem ubiegłego roku był szybki wzrost inflacji. Inflacja średnioroczna w 2022 roku wyniosła 14,4%. W październiku 2022 roku osiągnęła rekordowe 17,9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i była najwyższa od 26 lat. Na koniec roku, w grudniu nieco się obniżyła i wyniosła 16,6% w ujęciu rok do roku. Bijąca rekordy inflacja nie była tylko problemem Polski. W Stanach Zjednoczonych inflacja konsumencka osiągnęła 40-letnie maksimum na poziomie 9,1% w czerwcu 2022 roku, po czym zaczęła się stopniowo obniżać. W strefie euro jesienią przekroczyła 10% w ujęciu rok do roku. Nawet w Japonii osiągnęła 31-letnie maksimum na poziomie 3,8%. Aby zdusić wysoką inflację, Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała w 2022 roku cykl podwyżek stóp procentowych. W efekcie referencyjna stopa procentowa urosła do poziomu najwyższego od 20 lat i na koniec roku wyniosła 6,75%. Ostatnia podwyżka w tym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej miała miejsce w październiku 2022 roku.
Sytuacja na rynku walut też zmieniała się dynamicznie. Złoty osłabił się do głównych światowych walut szczególnie od wybuchu wojny w Ukrainie, choć w stosunku do dolara czy franka szwajcarskiego mocno tracił już od kilku lat, a zbrojna agresja Rosji w Ukrainie tylko nasiliła ten trend. Najwięcej niepokoju przyniosły pierwsze dni marca 2022 roku, gdy groźba eskalacji wojny i gwałtownego odcięcia Europy od surowców z Rosji oraz generalny odpływ kapitału do tzw. bezpiecznych przystani spowodowały skok notowań dolara, franka szwajcarskiego i euro.
Sektor bankowy również musiał mierzyć się z licznymi wyzwaniami. Niesprzyjające otoczenie prawno- regulacyjne przełożyło się na pogorszenie wyników banków. Wśród obciążeń regulacyjnych warto wymienić m.in. rządowy program powszechnych wakacji kredytowych (w samym III kwartale 2022 roku ich szacunkowy negatywny wpływ na przychody to 12,8 mld zł, przy średniej 66% partycypacji klientów), podatek bankowy, składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo, w ubiegłym roku banki zasiliły składkami nowy System Ochrony Banków Komercyjnych, który udzielił wsparcia w wysokości 3,47 mld potrzebnego do bezpiecznego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Należy również pamiętać o dodatkowych wpłatach na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które w skali
3
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
sektora wyniosły 1,4 mld zł. W tym kontekście, współczynniki adekwatności kapitałowej większości banków pozostawały jednak na bezpiecznych poziomach, powyżej norm nadzorczych.
W 2022 roku zadecydowano o zastąpieniu WIBOR-u stawką WIRON ( Warsaw Interest Rate Overnight ). Wycofywanie produktów i instrumentów opartych na stawce WIBOR ma nastąpić do końca 2024 roku. Cała reforma ma się zakończyć w 2025 roku.
Pomimo wielu niekorzystnych czynników zewnętrznych, Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. konsekwentnie realizowała swoją strategię biznesową skoncentrowaną na potrzebach klientów. Warto podkreślić, że grupa jest świadoma swojego wpływu na otoczenie i podchodzi do tego z pełną odpowiedzialnością. Kwestie zmian klimatu i ochrony środowiska, kwestie społeczne oraz ład korporacyjny („ESG”) nieodłącznym elementem długoterminowej strategii i tożsamości banku. To podejście znajduje odzwierciedlenie także w ofercie banku z zakresu zrównoważonych rozwiązań finansowych, zarówno dla klientów detalicznych, jak również korporacyjnych.
W 2022 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 1 714,4 mln w porównaniu z 2 308,3 mln w 2021 roku. Grupa zwiększyła swój portfel kredytowy oraz depozytowy, jednocześnie zachowując dobrą jakość aktywów oraz utrzymując silną pozycję kapitałową i płynnościową. Udział w rynku kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 13,15 proc., a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02 proc., co oznacza, że wartość kredytów w porównaniu do 2021 roku wzrosła o 7 proc. do 156,4 mld zł.
W 2022 roku Grupa pozyskała 35 tys. klientów segmentu detalicznego oraz 30 tys. klientów segmentu korporacyjnego. Łącznie w końcu 2022 roku, Grupa obsługiwała 4,4 mln klientów detalicznych, a w bankowości korporacyjnej osiągnęła poziom 533 tys. firm.
Na koniec 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na bezpiecznym poziomie 15,23%.
Grupa pozostaje jedną z najbardziej rentownych grup bankowych w Polsce.
W ubiegłym roku Rada Nadzorcza brała udział w podejmowaniu wszystkich decyzji o fundamentalnym znaczeniu dla Grupy ING Banku Śląskiego. Ze szczególną uwagą monitorowaliśmy obszary zarządzania ryzykiem w Banku, płynnością oraz adekwatnością kapitałową. Sprawowaliśmy nadzór nad realizacją zadań audytu wewnętrznego i Compliance. Ponadto, wśród monitorowanych obszarów były: relacje z audytorem zewnętrznym, obszar kadrowy i płacowy, realizacja zaleceń wydanych przez organy nadzoru oraz kwestie z obszaru zarządzania Bankiem. Podobnie jak w latach poprzednich, członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład Komitetu Audytu, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
4
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
W imieniu Rady Nadzorczej, chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom oraz Członkom Zarządu za kolejny, pełen wyzwań rok, za zaangażowanie i profesjonalizm w budowaniu skali działania i wartości Grupy, a Akcjonariuszom i Klientom za okazane nam zaufanie, które jest dla nas najlepszą motywacją do dalszej, efektywnej pracy. Jestem przekonany, że zaangażowanie zespołu Pracowników oraz Koleżanek i Kolegów w Zarządzie pozwolą realizować ambitne cele w 2023 roku.
Z poważaniem,
Aleksander Galos
Przewodniczący Rady Nadzorczej