Rada Nadzorcza / Supervisory Board
13 lutego 2023 roku
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) oświadcza, że:
1) w Banku przestrzegane przepisy dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym wymogu spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań dotyczących posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał w 2022 roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.