ING Bank Śląski S.A.
Ocena rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok.
Na podstawie Art. 382 § 3 pkt 1) i § 3 1 pkt 1) Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok, a także ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:
1. stwierdza, że przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy, oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań finansowych i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
2. mając powyższe na względzie postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok.
Aleksander Galos
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.
Warszawa, dnia 17 marca 2023 roku
ING Bank Śląski S.A.
Ocena:
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.
Na podstawie Art. 382 § 3 pkt 1) i § 3 1 pkt 1) Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku z Art. 63c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., obejmującym sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, oraz sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującym informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A., jak również ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:
1. stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy, oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań finansowych i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
2. stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2022 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawiera istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej ING Banku Śląskiego S.A. i jego Grupy Kapitałowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, zostało sporządzone zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
3. stwierdza, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A. spełnia wymogi związane z ujawnianiem informacji niefinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. mając powyższe na względzie postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.
Aleksander Galos
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.
Warszawa, dnia 17 marca 2023 roku