Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
O b e j m u j ą c e s p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i I N G B a n k u Ś l ą s k i e g o S . A .
w 2 0 2 2 r o k u
2
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
Spis treści
Wprowadzenie 3
Wprowadzenie
2022 rok to kolejny okres wydarzeń o ogromnym wpływie, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Wybuch wojny w Ukrainie był odczuwalny w wielu aspektach, tych bezpośrednich, jak i pośrednich. Wielu z nas przyjęło pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Skala i zaangażowanie Polaków w pomoc na rzecz Ukrainy budzi dumę. Konflikt ten ma też bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze w jakim się poruszamy. Presja inflacyjna, w tym ceny nośników energii, rzucała cień na życie gospodarcze w 2022 roku. Sektor bankowy był również obciążony licznymi, dodatkowymi kosztami natury regulacyjnej. W 2023 rok wchodzimy z wciąż wysoką inflacją, kontynuacją wojny w Ukrainie, klęską spowodowaną trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii czy napiętymi relacjami Stanów Zjednoczonych Ameryki z Chinami.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego jest naszą odpowiedzią na oczekiwania naszych interesariuszy w zakresie informacji o nas, o tym jak działamy i jakie są tego efekty – również w tak trudnych okolicznościach jak przywołane powyżej. Sprawozdanie zaczynamy od przedstawienia naszej Grupy Kapitałowej, wskazania miejsca, które zajmujemy w sektorze, identyfikacji trendów, przed którymi stajemy i naszej odpowiedzi na nie poprzez strategię działania i nasz model tworzenia wartości. W kolejnej części przedstawiamy informacje o tym w jakim otoczeniu funkcjonujemy. Bardzo ważnym elementem jest dla nas ład korporacyjny, dlatego poświęcamy mu istotną część sprawozdania. Następnie przedstawiamy nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem banku i naszych klientów, opisując zarządzanie kapitałem i poszczególnymi rodzajami ryzyka (zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi). W kolejnych rozdziałach przedstawiamy nasze działania w stosunku do ważnych dla
nas obszarów, zaczynając od klientów, poprzez klimat i środowisko, przechodząc następnie do społeczności oraz pracowników.
Sprawozdanie zarządu zostało przygotowane w oparciu o ramy dotyczące raportowania zintegrowanego w wersji zaktualizowanej (opublikowane w styczniu 2021 roku) wydane przez IIRC (obecnie IFRS Foundation). Posługujemy się w nim również GRI Standards oraz dodatkowo wprowadzamy oznaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Zostały one zaprezentowane przy tekście w stosownym oznaczeniu: GRI (tym kolorem oznaczamy również wskaźniki własne) oraz SDG . Ponadto w raporcie wykorzystujemy Greenhouse Gas Protocol – a Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised edition) oraz Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry w zakresie liczenia emisji emitowanych przez nas gazów cieplarnianych. Firmą audytującą sprawozdanie finansowe za 2022 rok było KPMG. Ponadto sprawozdanie zarządu zostało zweryfikowane w zakresie wszystkich wskaźników GRI przez Bureau Veritas Polska.
W związku z aktualizacją ram raportowania zintegrowanego zaktualizowaliśmy naszą prezentację modelu tworzenia wartości. Przeprowadziliśmy też kompleksową analizę istotności w ślad za GRI Standards 2021. W procesie tym wykorzystaliśmy m.in. standard AA1000SES, a przeprowadzone badanie, angażujące liczne grono naszych interesariuszy, pozwoliło nam określić listę istotnych tematów, które adresujemy w niniejszym sprawozdaniu. Materiał pochodzący z tego badania będzie również zasilać inne nasze prace, np. przyszłe decyzje strategiczne i biznesowe.
4
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
List Prezesa Zarządu
GRI [2-22]
Szanowni Państwo,
W 2022 roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, których nie przewidzieliśmy. Inwazja na Ukrainę, wojna gospodarcza, przyspieszająca inflacja, szybki wzrost stóp procentowych, koszty związane z nowymi regulacjami – te czynniki wpłynęły na wyniki finansowe banku. Nie zahamowały jednak naszego rozwoju. Od lat budowaliśmy bowiem bank, aby był odporny na nieprzewidywalne wydarzenia oraz wstrząsy, a jednocześnie stabilny i utrzymujący wysoką jakość usług. Elementem stabilności jest nasza strategia, którą zbudowaliśmy wokół potrzeb klientów, wspieraniu ich w momentach podejmowania ważnych decyzji życiowych. To cele, na których koncentrujemy się niezależnie od warunków na rynku. Wymaga to od nas szczególnej elastyczności i zaangażowania wszystkich pracowników.
Potwierdzeniem naszej długoterminowej strategii jest osiągnięty w zeszłym roku przyrost liczby klientów oraz sald komercyjnych. Na koniec grudnia 2022 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,38 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 533 tys. firm.
Zwiększyliśmy również wartość kredytów o 7% do 156,4 mld zł oraz depozytów o 12% do 189,2 mld zł. Umocniliśmy jednocześnie nasz udział w rynku kredytów segmentu korporacyjnego do 13,15%, a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02%. Z kolei udział w rynku depozytów zwiększył się do 11,00% w przypadku klientów korporacyjnych i 10,16% w części detalicznej.
W efekcie w 2022 roku osiągnęliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 714,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych, co nastąpiło w III kwartale ubiegłego roku.
W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację, ważnych dla rozwoju banku, długofalowych projektów związanych z wymianą infrastruktury, zmianą architektury systemów informatycznych i aplikacji bankowych. Jednocześnie skutecznie zachęcaliśmy klientów do korzystania z rozwiązań cyfrowych. W bankowości detalicznej zanotowaliśmy dalszy wzrost liczby transakcji i sprzedaży w kanałach cyfrowych. Wyższej liczbie operacji zdalnych towarzyszyła, zgodnie z naszą strategią, niższa aktywność klientów w placówkach bankowych. To trend, który obserwujemy już od wielu lat.
Wzrost liczby transakcji w kanałach zdalnych obserwowaliśmy również w bankowości korporacyjnej. Zwiększyliśmy również liczbę sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje oraz liczbę zainstalowanych terminali płatniczych.
Sprawy społeczne zawsze są w centrum naszej uwagi. W 2022 roku brutalna agresja Rosji na Ukrainę wywołała ogromną falę pomocy naszym sąsiadom. Od pierwszych dni wojny ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom angażują się w różnorodne działania na rzecz Ukrainy. Wspieramy organizacje charytatywne i zapewniamy pomoc uchodźcom w Polsce.
W 2022 roku wdrożyliśmy nową Strategię ESG na lata 2022-2024. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony to
podstawa naszej działalności. Cele w obszarze ESG są jednocześnie zintegrowane z naszą strategią biznesową, wynikają z misji naszego banku oraz wartości, którymi się kierujemy.
Konsekwentnie realizowaliśmy również postanowienia Deklaracji Ekologicznej, która zakłada aktywny udział banku w działaniach na rzecz klimatu, m.in. poprzez finansowanie inwestycji wspierających transformację środowiskową klientów. Promowanie pozytywnych zmian zawsze zaczynamy od siebie. Od wielu lat podejmujemy działania proekologiczne w zakresie własnych operacji, m.in. ograniczając zużycie energii czy wody. Z bardzo pozytywnym odbiorem naszych interesariuszy spotkał się Program Grantowy ING, wspierający start-upy i młodych naukowców, którzy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku, w trakcie dwóch pierwszych edycji programu, przekazaliśmy na ten cel 2 mln zł.
Nasze zaangażowanie w zagadnienia zrównoważonego rozwoju zostało docenione przez rynek. Jako pierwsza spółka w Polsce uzyskaliśmy rating ESG przyznawany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Zostaliśmy również liderem Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu Liderzy ESG.
Zachęcam do lektury raportu i zapoznania się ze szczegółowym opisem naszej działalności.
Z poważaniem,
Brunon Bartkiewicz , Prezes Zarządu
Podsumowanie 2022 roku
Środowisko
Społeczeństwo
Ład korporacyjny
-25,7%
227 kWp
8 399
4 tys.
50%
96%
Redukcja emisji gazów cieplarnianych w zakresie I i II względem roku bazowego
Łączna moc naszych instalacji fotowoltaicznych
Liczba naszych pracowników na koniec roku
Osób w Pomarańczowej Drużynie na Biegnij Warszawo
Udział kobiet w Zarządzie banku
Stosunek wynagrodzenia całkowitego kobiet do mężczyzn
W trosce o środowisko dużą wagę przykładamy do wpływu jaki sami wywieramy przez nasze działania operacyjne. Jednym z naszych najważniejszych celów jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie I i II do 2030 roku (ujęcie market-based ). Więcej informacji na ten temat prezentujemy w rozdziale ING dla klimatu .
Zależy nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, w którym dbamy o dobrostan naszych pracowników. Troszczymy się o well-being i zdrowie, ale także wspieramy pracowników w ich rozwoju. Więcej na ten temat piszemy w rozdziale ING dla pracowników .
Różnorodność i równość płci w naszym banku jest dla nas bardzo ważna. Dlatego polityki, które przyjęliśmy w tym zakresie realizowane są już od wielu lat. O szczegółach naszych działań w tym zakresie przeczytasz w rozdziale o Ładzie korporacyjnym .
1,6 mld zł
2 mln zł
10,8 mln zł
#1
2,3 p.p.
5,30 zł
Wartość projektów OZE sfinansowana przez nasz bank
Wartość grantów przekazanych w Programie Grantowym ING
Łączna kwota zbiórki na rzecz Ukrainy
Najwyższy poziom NPS w segmencie detalicznym (25 pkt.)
Udział kredytów w etapie 3 oraz POCI
Dywidenda na akcję wypłacona z zysku netto za 2021 rok
Konsekwentnie realizujemy postanowienia ogłoszonej w 2021 roku nowej Deklaracji Ekologicznej Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Kontynuujemy działania związane z finansowaniem OZE oraz wsparciem w transformacji środowiskowej naszych klientów. Więcej na ten temat prezentujemy w rozdziale ING dla klimatu .
Jesteśmy dumni z ogromnego zaangażowania naszych pracowników w pomoc Ukrainie. Dlatego szczegółowe informacje w tym zakresie przywołujemy w rozdziale ING dla społeczności .
Przywiązujemy również ogromną uwagę do jakości naszej relacji z klientami. Szczegółowe informacje na ten temat są przywołane w rozdziale ING dla klientów .
Do zarządzania powierzonym nam kapitałem podchodzimy z najwyższą starannością. Dbamy o utrzymanie kapitałów powyżej regulacyjnych poziomów minimalnych zachowując przy tym wysoką jakość aktywów i rentowność naszej działalności. Pozwala nam to na dzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami, a to wszystko przy zachowaniu troski i ostrożności w zakresie ochrony naszych klientów i ich danych. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale o Bezpieczeństwie banku i klientów .