1
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
Sprawozdanie na temat informacji
niefinansowych Grupy Kapitałowej
O b e j m u j ą c e i n f o r m a c j e n i e f i n a n s o w e I N G B a n k u Ś l ą s k i e g o S . A .
I N G B a n k u Ś l ą s k i e g o S . A . w 2 0 2 2 r o k u
2
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
Spis treści
Podejście do raportowania 3
3
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przedstawia Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A. zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Dz.U. 1994.121.591 ze zm. (dalej „Sprawozdanie”).
Podejście do raportowania
Wybór i opis polityk, a także wskaźników efektywności został dokonany w oparciu o własne kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Wykorzystane wskaźniki to wskaźniki własne, wyliczone na podstawie dostępnych w Grupie Kapitałowej danych. Sprawozdanie jest spełnieniem wymogów związanych z Ustawą o Rachunkowości Dz.U. 1994.121.591 ze zm. W doborze wskaźników i opisie rezultatów stosowanych polityk, prezentowanych w tym Sprawozdaniu, kierowaliśmy się również wynikami badania istotności (obejmującego m.in. spotkanie dialogowe i wywiady indywidualne z przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.), które przeprowadziliśmy w IV kwartale 2022 roku na potrzeby przygotowania Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku.
W związku ze zintegrowanym podejściem do raportowania, dodatkowy opis informacji niefinansowych, wykraczający poza zakres tego Sprawozdania, zawarty jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku informacje niefinansowe zaraportowane są zgodnie ze standardem GRI Standards.
Bank nie identyfikuje powiązań pomiędzy wartościami wykazanymi w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok a informacjami zawartymi w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych.
4
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
ING Bank Śląski
Nasza historia sięga do 1988 roku. W tym właśnie roku, dokładnie 11 kwietnia, Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach i tu po dziś mieści się nasza siedziba. Niespełna rok później, z początkiem lutego 1989 roku, Bank Śląski rozpoczął swoją działalność. W 1992 nastąpiło przekształcenie naszego banku z banku państwowego w spółkę akcyjną. W 1993 roku otrzymaliśmy od Komisji Papierów Wartościowych zgodę na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. W styczniu 1994 roku ING nabyło 2,4 mln akcji naszego banku co odpowiadało 25,9% kapitału akcyjnego. 25 stycznia 1994 roku akcje Banku Śląskiego zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Od 6 września 2001 roku – po połączeniu Banku Śląskiego z oddziałem ING – funkcjonujemy pod obecną nazwą ING Bank Śląski S.A. Wtedy też Grupa ING została większościowym udziałowcem w naszym banku (z udziałem 87,77%, który został zredukowany do poziomu 75,00% w marcu 2005 roku).
Bank skutecznie rozwija się w sposób organiczny. Misją banku jest inspirowanie i wspomaganie klientów w podejmowaniu trafnych decyzji życiowych. Osiągnięcie tego wymaga zaangażowanych i wrażliwych pracowników. Realizujemy tę misję poprzez nasz bank, jego spółki zależne, a przede wszystkim przez grupę ponad 8 tys. naszych pracowników.
Po ponad 30 latach nieustannego rozwoju, zajmujemy obecnie 4 miejsce pod względem wielkości aktywów ogółem i salda komercyjnego (sumy depozytów i kredytów) w polskim sektorze banków komercyjnych. Nasza skala działania przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, ale niesie też ze sobą świadomość ogromnej odpowiedzialności za naszych pracowników, klientów, społeczeństwo i środowisko.
Jesteśmy bankiem uniwersalnym, który obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i podmioty gospodarcze. Podstawowym kanałem komunikacji z blisko 5 mln naszych klientów jest internet, z silnie rosnącą rolą bankowości mobilnej. Naszych klientów obsługujemy również poprzez sieć 228 miejsc spotkań. Są to miejsca, w których nasi klienci mogą spytać o poradę i porozmawiać.
W 2022 roku ING trzeci rok z rzędu zajmuje pozycje lidera w zakresie siły marki (Brand Power) wśród banków (w oparciu o badanie Kantar Polska). Wysoki poziom wskaźnika wskazuje na rolę wizerunku marki w zwiększaniu udziałów rynkowych, a w szczególności dopasowanie banku do potrzeb klientów, wyróżnialność marki na tle konkurencji oraz rozpoznawalność ING wśród banków. W 2022 roku ING był marką cieszącą się największym zaufaniem wśród konsumentów i bankiem, który stale podnosi jakość produktów i usług odpowiadając na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Silny wizerunek przełożył się na najwyższe preferencje ING wśród banków w sytuacji wyboru przez konsumentów: konta oszczędnościowego i pożyczki oraz II miejsce dla: hipotek, kont osobistych oraz aplikacji mobilnej. Marka posiada aspiracyjny wizerunek: banku dla osób przedsiębiorczych i marki zaangażowanej społecznie.
Jak działamy jako Grupa ING w Polsce
ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Jako grupa, zdobyliśmy w ciągu ponad 30 lat naszej działalności pozycję jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Podstawowym obszarem naszej działalności jest bankowość, czyli m.in. obciążanie ryzykiem środków powierzonych nam przez naszych klientów (szczegółowo jest to wskazane w paragrafie 8 naszego statutu). Jako bank wraz ze spółkami zależnymi tworzymy grupę kapitałową, w której prowadzimy również działalność w zakresie m.in.:
leasingu,
faktoringu,
usług kadrowo-płacowych oraz księgowych.
Spółki należące do grupy są również fundatorami Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.
W 2022 roku bank i jego jednostki zależne nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niż rynkowe.
ING Bank Śląski dokonuje na rynku międzybankowym operacji z ING Bank N.V. i podmiotami zależnymi od niego. Są to zarówno lokaty i kredyty krótkoterminowe, jak i operacje instrumentami pochodnymi. Bank prowadzi również rachunki bankowe podmiotów z Grupy ING, jak również świadczy usługi outsourcingowe i doradcze. Wszystkie wyżej wymienione transakcje odbywają się na zasadach rynkowych.
Koszty działania ponoszone przez bank na rzecz podmiotu dominującego wynikają przede wszystkim z umów o świadczenie usług konsultacyjno- doradczych, wsparcia operacyjnego, obsługi operacyjnej kart płatniczych oraz przetwarzania i analizy danych, zakupu serwisów informatycznych oraz udostępniania licencji oprogramowania. w zakresie kosztów ponoszonych przez bank na rzecz innych podmiotów powiązanych dominującą rolę odgrywają umowy outsourcingowe dotyczące świadczenia usług hostingu zasobów systemowych dla różnych aplikacji oraz monitoringu bezpieczeństwa informatycznego i testów penetracyjnych. Więcej o transakcjach z podmiotami powiązanymi przeczytasz w nocie „Podmioty powiązane” w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok.
Skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
Spółki zależne i stowarzyszone w ramach Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na 31 grudnia 2022 roku
5
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku
Ciągła linia ramki oznacza spółkę zależną, a przerywana oznacza spółkę stowarzyszoną; *w skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 5 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów.
Bank, poprzez ING Investment Holding (Polska) S.A., posiada 45% akcji w NN Investment Partners TFI S.A. i traktuje tę spółkę jako spółkę stowarzyszoną. Spółki zależne są konsolidowane przez nasz bank metodą pełną, a spółka stowarzyszona (NN Investment Partners TFI S.A.) jest konsolidowana metodą praw własności. Poza spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, bank posiada mniejszościowe inwestycje kapitałowe m.in. w następujących w spółkach:
Biuro Informacji Kredytowej S.A. (9,0% akcji),
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (5,7% akcji),
Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (14,3% udziałów).
ING Investment Holding (Polska) S.A.
ING Investment Holding (Polska) jest spółką holdingową. Za jej pośrednictwem bank posiada udziały w czterech spółkach: ING Lease (Polska) (100%), ING Commercial Finance (100%), SAIO S.A. (100%) oraz NN IP TFI (45%).
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ING Lease (Polska) jest obecna na rynku od 1995 roku, a od 2012 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku. Spółka ING Lease (Polska) oferuje wszystkie podstawowe rodzaje leasingu, które pozwalają sfinansować zarówno ruchomości (w postaci samochodów osobowych, dostawczych, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń, sprzętu budowlanego, medycznego, wyposażenia oraz IT), jak i nieruchomości. W skład grupy
kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 5 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów. Spółka kieruje swoje usługi do wszystkich grup klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro (przedsiębiorców).
W 2022 roku nowa produkcja leasingowa spółki wyniosła 6,4 mld zł (+2,5% r/r). Na koniec 2022 roku spółka obsługiwała ponad 36,4 tys. klientów (wzrost o 2% r/r), a wartość portfela wynosiła 12,9 mld zł (+12% r/r; w oparciu o dane rachunkowości zarządczej).
ING Commercial Finance Polska S.A.
ING Commercial Finance Polska oferuje faktoring. Spółka została założona w 1994 roku pod nazwą Handlowy Heller. Od 2006 roku funkcjonuje pod nazwą ING Commercial Finance, po tym jak została włączona w struktury Grupy ING. Od 2012 roku jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego – podobnie jak spółka ING Lease (Polska).
W 2022 roku obroty ING Commercial Finance Polska wyniosły 67 mld zł (+26 % r/r), co stanowiło 14,5% obrotu na całym rynku. W 2022 roku spółka miała 9,5 tys. klientów (wzrost o 16% r/r) i wykupiła 4,2 mln faktur (wzrost o 10% r/r).
SAIO S.A.
Spółka SAIO prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i wdrożeń oprogramowania do robotyzacji procesów biznesowych klasy RPA/RDA. Spółka rozwija biznes w oparciu o działania własne oraz budowaną sieć partnerską w Polsce i za granicą. Innowacyjne oprogramowanie SAIO znalazło się w rankingu Grupy Everest – RPA Products PEAK Matrix® Assessment 2022, a marka SAIO zdobyła nagrodę Red Dot.
ING Bank Hipoteczny S.A.
Celem strategicznym ING Banku Hipotecznego jest pozyskiwanie a następnie zwiększanie udziału długoterminowego finansowania w bilansie Grupy ING Banku Śląskiego poprzez emisję listów zastawnych oraz dołączenie do grupy głównych emitentów tych instrumentów dłużnych na polskim rynku.
Osiągnięcie założonego celu umożliwi:
wzmocnienie stabilności finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego,
dywersyfikację źródeł finansowania w zakresie finansowania obecnego portfela detalicznych kredytów hipotecznych,
dopasowanie terminowej struktury aktywów oraz pasywów w bilansie Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego,
uwolnienie płynności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego,
obniżenie kosztów finansowania prowadzonej akcji kredytowej w części portfela kredytowego finansowanego innymi długoterminowymi instrumentami.
Do tej pory ING Bank Hipoteczny przeprowadził w 2019 roku emisję 5-cio letnich „zielonych” hipotecznych listów zastawnych na kwotę 400 mln zł. Pozyskane z tytułu emisji środki zostały przeznaczone na refinansowanie złotowych kredytów hipotecznych osób fizycznych, zabezpieczonych na nieruchomościach należących do 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce.
W ostatnich latach ze względu na sytuację rynkową spowodowaną pandemią COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie, ING Bank Hipoteczny nie emitował listów zastawnych, natomiast w celu zwiększenia dywersyfikacji dotychczasowych źródeł finansowania ustanowił program emisji obligacji własnych, w ramach którego dokonywał emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. Ponadto na powyższą sytuację miały również wpływ „wakacje kredytowe”. W lipcu 2022 roku ING Bank Hipoteczny ujął w rachunku wyników korektę związaną z wakacjami
ING Bank Śląski S.A.
ING Investment Holding (Polska) S.A. (100%)
ING Lease Polska Sp. z o.o.* (100%)
ING Commercial Finance Polska S.A. (100%)
SAIO S.A. (100%)