Katowice, 17 kwietnia 2023 r.
Szanowni Państwo,
Ponownie mam zaszczyt przedstawić Raport Roczny Grupy Kapitałowej Bumech Spółka Akcyjna, tym razem
za rok 2022, który był rokiem wyjątkowym w działalności Grupy Kapitałowej oraz całej branży wydobywczo
energetycznej w Polsce. Wojna u bram Rzeczypospolitej i dramatyczne wydarzenia, będące jej następstwem,
przyniosły nam miesiące wytężonej pracy, ukierunkowanej na optymalne wykorzystanie sytuacji, wynikającej
z dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Istotnymi fundamentami osiągnięć 2022 roku były:
przeprowadzona wcześniej konsolidacja Grupy, zakończone sukcesem nabycie, sanacja i przygotowanie
do efektywnego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia” Sp. z o.o., a także realizowane działania
organizacyjno-naprawcze
we wchodzących w skład Grupy podmiotach. To właśnie one, dokonywane już od początku roku 2021, przyczyniły
się do zatrzymania ujemnych przepływów głównego aktywa Grupy i spowodowały, że rok poprzedni zakończyliśmy
zrównoważeniem przychodów i kosztów.
Dlatego odnosząc się do roku 2022, pragnę podkreślić, że jestem szczególnie dumny z sukcesu roku poprzedniego,
który przez wielu niedoceniany, był realizowany przy bardzo niskim poziomie cen głównych produktów, a jest
podstawą dzisiejszej stabilnej i bezpiecznej sytuacji naszej Grupy.
Za ciężką i bezprecedensową pracę w ostatnich dwóch latach, dziękuję niniejszym wszystkim pracownikom
i współpracownikom naszej Grupy, bez wyjątku.
Ich niezłomna postawa i ogromne zaangażowanie, przy planowym spadku zatrudnienia, spowodowały wzrost
produkcji i wydajności pracy, która to dzięki motywacyjnemu systemowi płacy, pozwoliła na średni wzrost
wynagrodzeń w wysokości ponad 36%, najwyższy spośród mi znanych, wśród dużych przedsiębiorstw. Być może
nie jest to informacja, którą powinienem się chwalić. Jednakże, drodzy Akcjonariusze, proszę pamiętać, że dobrze
i sprawiedliwie wynagradzani pracownicy, to fundamentalny element sukcesu firmy.
Ekstremalnie dynamiczna sytuacja gospodarcza w 2022 roku pozytywnie zweryfikowała prawidłowość
podejmowanego w poprzednich latach wysiłku tworzenia wielowymiarowej struktury, ukierunkowanej na obsługę
szeregu działań z obszaru wydobywczego. Poprawnym i skutecznym okazał się przygotowany i wdrożony model
biznesowy, w którym PG Silesia jest podmiotem, po jednej stronie generującym przychody, a po drugiej duże
zapotrzebowanie na roboty rnicze, a także usługi remontowe oraz serwisowe maszyn i urządzeń górniczych.
Przedmiotowe usługi świadczone w pierwszej kolejności przez inne spółki z Grupy Kapitałowej. Dzięki temu,
wykorzystaliśmy efekt synergii pomiędzy działalnością wydobywczą, a pozostałymi obszarami. Należy przy tym
podkreślić, że tak wielki dynamizm zdarzeń gospodarczych, graniczący z chaosem, nigdy nie jest pozytywnym
zjawiskiem dla biznesu w długim okresie.
Przewidziane przez nas, wzmożone zapotrzebowanie na węglowodory na świecie, wywołane końcem
pandemii oraz kilka miesięcy później, wojenną koniecznością zaprzestania importu gla z kierunku wschodniego,
doprowadziło do wygenerowania ponadprzeciętnych wyników finansowych. Te zaś, zgodnie z filozofią ciągłego
doskonalenia i wzmacniania Grupy Kapitałowej, przeznaczone zostały w większości na dalsze wzmocnienie
fundamentów jej funkcjonowania.
W 2022 roku udało się nam osiągnąć cele, wśród których należy wymienić:
powrót na ścieżkę planowania rozwoju, po okresie dekoniunktury,
wcześniejszą spłatę rat układowych, co skróciło cały proces z 8 do około 3 lat,
wypłacenie – po raz pierwszy w historii Spółki - dywidendy dla Akcjonariuszy,
znaczącą spłatę wszelkich zobowiązań Emitenta, jak i spółek z Grupy,
rozpoczęcie wysokonakładowych inwestycji w infrastrukturę naziemną oraz podziemną w PG Silesia, które
przyczynią się do zmniejszenia kosztów oraz wzrostu produkcji
Wchodząc w skład krajowego systemu bezpieczeństwa energetycznego, dla zapewnienia odpowiedniego
wolumenu tego surowca i dostępności dla kontrahentów, rozpoczęliśmy w 2022 roku import węgla kamiennego
z Południowej Afryki. Surowiec ten jest wykorzystywany do produkcji mieszanek energetycznych, odpowiednich
jakościowo dla energetyki zawodowej i klientów przemysłowych. Planujemy i realizujemy, pomimo licznych trudności,
dalsze systematyczne zwiększanie produkcji krajowej, niezależnie od dankowickiego suplementu koncesyjnego,
gdyż węgiel z Kopalni Silesia posiada najniższe zawartości pierwiastków niepożądanych i jako jeden z niewielu,
spełnia najwyższe standardy potrzeb, nowoczesnych kotłów o parametrach nadkrytycznych.
W zakończonym roku obrotowym rozpoczęliśmy również inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł
alternatywnych i odnawialnych, celem realizacji produkcji na potrzeby własne. Jesteśmy w trakcie budowy instalacji
kogeneracyjnej, wykorzystującej pochodzący z kopalni metan, której rozruch nastąpi jeszcze w pierwszym półroczu
2023 roku. Instalacja ta, połączona z wysokim poziomem odmetanowania (średnio 55%) powoduje, już w roku
bieżącym nasza firma znacznie przybliży się do spełnienia wymogów restrykcyjnej Dyrektywy Metanowej,
na poziomie 5 ton, dla planowanego długoterminowego poziomu produkcji. Wprawdzie osiągnięcie poziomu poniżej
3 ton będzie niezwykle trudne, to jednak nasi specjaliści, współpracując z ośrodkami naukowymi, co roku podnos
poziom odzysku, przyczyniając s do realizacji zaplanowanych celów. Instalacja kogeneracyjna została
zaprojektowana tak, aby spożytkować na cele energetyczno-ciepłownicze 100% odzyskanego metanu.
Rozpoczęliśmy również realizac projektu polegającego na budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych, przy
wykorzystaniu posiadanej już infrastruktury i terenów. W 2022 roku uruchomiono pilotaż trzech instalacji o mocach
po 50 kW każda. Zakupiliśmy już prawie 60 ha gruntów wokół kopalni, celem ich terraformingu z terenów częściowo
zdegradowanych, w kierunku ekologicznym. Powyższe inwestycje wpisują się w strategię transformacji działalności
kopalni Silesia i jej otoczenia. Dzięki nim, już w 2024 roku, ponad 70% zapotrzebowania na energię elektrycz
i 100% ciepła, pokrywana będzie własną produkcją, co znacznie obniży koszty działalności całej Grupy.
Moją osobistą ambicją jest produkcja energii elektrycznej i ciepła, w 100% zaspokajająca nasze zapotrzebowanie.
Korzystając z okazji, chciałbym Państwu podziękować za dotychczasowe zaufanie, które sprawiło,
że Bumech był w 2022 roku jednym z najlepiej ocenianych podmiotów na warszawskim parkiecie, co pozwoliło mu
z początkiem bieżącego roku wejść w skład indeksu WIG30.
Dołączenie do grona tak znamienitych firm, to również zobowiązanie, w szczególności wobec inwestorów. Osobiście
zdaję sobie sprawę z Państwa oczekiwań wobec nas i pragnę podkreślić, działania w wielu obszarach, m.in.
w zakresie komunikacji z rynkiem, zostaną wzmocnione. Widzę nasze ułomności, często wynikające z jakże
dynamicznego wzrostu ostatnich dwóch lat oraz opóźnienie w zakresie dostosowywania się. Liczę na wiele pytań
od Was, Waszą aktywność, która często dla nas jest pomocą, w tak trudnych i zmiennych czasach, gdzie bieżąca
praca i reagowanie na nieustanne zmiany, zabiera nam większość czasu, zasłaniając konieczne dla pracy spółek,
spojrzenie w przyszłość.
Musimy w tym miejscu pamiętać, dziejowe zmiany zasad korzystania z energii na świecie,
zapoczątkowane przez kraje rozwinięte, nieuchronnie będą marginalizowały znaczenie węglowodorów kopalnych
w gospodarce światowej. Choć jeszcze przez lata będą one potrzebne, to jednak należy się przygotowywać
do wdrażanych zmian i ukierunkowywać na nowe obszary aktywności. Dodatkowo planowany w krajach
rozwiniętych, podatek wobec produktów wytworzonych z dużą ilością emisji, powodował będzie premiowanie firm
proekologicznych. My równirozpoczęliśmy ten proces, to nie jest tylko nasz CSR, możemy w tym obszarze solidnie
zarabiać.
Podkreślam przy tym, że nie zamierzamy porzucbranży górniczej, w której posiadamy znakomite kompetencje,
dalej widzimy w niej obszary umożliwiające nasz rozwój. Jednakże w perspektywie kilkunastoletniej, ciężar naszej
aktywności będzie się systematycznie przesuwał.
Jestem przekonany, że działania biznesowe, których się podjęliśmy i realizowaliśmy w minionych latach, będą
solidnym fundamentem na przyszłość i pozwolą na wzrost wartości Grupy.
Drodzy Akcjonariusze, myślę, że zgodzicie s ze mną, że stare chińskie przysłowie wiące „obyś żył
w ciekawych czasach”, znakomicie odzwierciedla teraźniejszość. Dlatego kończąc, życzę nam wszystkim, abyśmy
byli przygotowani na zmiany w nadchodzących latach.
Ci z Państwa, którzy pamiętają dawne czasy naszej firmy (będącej 15 lat temu małą sp. z o.o.), doskonale pamiętają
gdzie była wtedy spółka oraz fakt, że lubię wykorzystywać szanse dane przez otoczenie, a trudności przynoszone
przez los, pokonuję z uśmiechem.
Dlatego mój powrót do Zarządu, proszę potraktować jako zapowiedź. Wiemy co robimy i wiemy gdzie zmierzamy.
Z obranej ścieżki wzrostu nie zejdziemy.
Zapraszam serdecznie do lektury Raportu.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Tomasz Sutkowski
Prezes Zarządu