OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH S.A.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2022 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
Bumech S.A.(dalej: Grupa) oraz jej wynik finansowy.
Zarząd Bumech oświadcza także, że sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy 2022 zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Spółki oświadcza, że firma audytorska, dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wybory firmy
audytorskiej.
Ponadto Zarząd Bumech oświadcza, iż:
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta
oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz
emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych
usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez fir
audytorską.
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
Andrzej Bukowczyk Marcin Sutkowski