OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ
W wykonaniu regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757),
Rada Nadzorcza Bumech SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Rada, RN) oświadcza, iż:
I.
1. W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech S.A. dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bumech S.A. i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku
Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2022
do 31.12.2022 roku,
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2022,
Sprawozdania dodatkowego sporządzonego przez biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu na podstawie
art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym
biegłym rewidentem,
Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej
w Spółce;
a także w oparciu o inne czynności sprawdzające, w tym analizę danych finansowych, wspartą wyjaśnieniami
Zarządu, a w razie konieczności wglądem do dokumentów źródłowych.
II.
1. Firma audytorska, tj. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695
Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego
Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego
i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. W Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
3. Bumech posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz
Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
4. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych.
5. Komitet Audytu w roku obrotowym 2022 wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach