Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
1
Sprawozdanie z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BUMECH S.A., zwanej dalej „Grupą”, w której
jednostką dominującą jest BUMECH S.A. z siedzibą
w Katowicach (40-389) przy ul. Krakowskiej 191, zwana dalej
„Jednostką Dominującą”, na które składają się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.,
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do
31 grudnia 2022 r.:
skonsolidowane sprawozdania z wyników i pozostałych
całkowitych dochodów,
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
informacja dodatkowa do rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zawierająca opis przyjętych
zasad rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie to zostało sporządzone w jednolitym
elektronicznym formacie raportowania zawartym w pliku
elektronicznym przekazanym w ramach pakietu
sprawozdawczego o nazwie bmc_2022-12-31_pl.zip,
opatrzonym podpisami elektronicznymi Zarządu Jednostki
Dominującej w dniu 17 kwietnia 2023 r.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej określonych
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach
ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
zwanych dalej „MSSF UE”.
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniku
finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok
obrotowy kończący s tego dnia zgodnie z mającymi
zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do
formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa a
także z wpływającymi na jego treść postanowieniami
statutu Jednostki Dominującej,
Podstawa opinii
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwanymi dalej
„Krajowymi Standardami Badania”, ustawą z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, zwaną dalej „ustawą o biegłych
rewidentach”, mającymi zastosowanie do badań sprawozdań
finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia
2022 r., oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca
2014 r., str. 66), zwanym dalej „Rozporządzeniem 537/2014”.
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym
kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym
Międzynarodowymi standardami niezależności), zwanym dalej
„Kodeksem IESBA”, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów oraz z wymogami niezależności określonymi
w ustawie o biegłych rewidentach i w Rozporządzeniu
537/2014. Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne
określone w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu
537/2014 i Kodeksie IESBA.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody
badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia przez nas opinii z badania.
Kluczowe sprawy (kwestie) badania, w tym znaczące ryzyka
istotnego zniekształcenia prezentowane zgodnie z wymogami
Rozporządzenia 537/2014
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego
zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. one
wyznaczane spośród:
a) obszarów, dla których oszacowaliśmy ryzyko istotnego
zniekształcenia jako wysokie,
b) znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia,
c) naszych znaczących osądów odnoszących się do
obszarów rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego wymagających znaczących osądów Zarządu
Jednostki Dominującej,
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A.